Duša poetická a duša filozofická : k Platónovmu dialógu Faidón

Název: Duša poetická a duša filozofická : k Platónovmu dialógu Faidón
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 2, s. [19]-24
Rozsah
[19]-24
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok je pokusom o interpretáciu Platónovho dialógu Faidón vo svetle prvých Sókratových slov, ktoré v ňom zaznievajú. Sókratova krátka úvaha o vzťahu príjemného a nepríjemného je vzápätí vsadená do kontextu konfrontácie filozofického a básnického typu explanácie. Zaujímavé je, že Sókratov komentár k snu, ktorý ho kedysi vyzval k praktizovaniu múzického umenia, neprezentuje oba prístupy ako navzájom sa vylučujúce, ale skôr ako komplementárne. V tejto perspektíve je možné čítať Faidóna ako náčrt "vysokej" filozofie oddelených ideí, a zároveň ako výzvu o jej doplnenie "nižšou" filozofiou zmesí.
The paper tries to interpret Plato's dialogue Phaedo in the light of the first Socrates’ words. His short monologue about the relation of pleasant and unpleasant is immediately brought into the context of philosophical and poetical type of explanation. The author finds interesting that the Socrates' elucidation of the dream which once exhorted him to exercise the music does not present both approaches as exclusive, but rather as complementary. Consequently, it is possible to read the Pheado as an outline of a "higher" philosophy of separated forms as well as an invitation to complete it with a "lower" philosophy of mixtures.
Note
Text vznikol v rámci projektu VEGA c. 1/0017/12 Reflexia Homéra v antickej filozofii a odznel dňa 1.ovembra 2013 na konferencii Duše a vědění organizovanej Katedrou filozofie FF UP v Olomouci v spolupráci s Českou společností pro výzkum Aristotela a jeho odkazu.
Reference
[1] Aristoteles (2009) Poetika. Prel. M. Okál – P. Kuklica. Martin: Thetis.

[2] Betegh, G. (2009) Tale, theology and teleology in the Phaedo. In Partenie, C. (ed.): Plato's Myths. Cambridge: Cambridge University Press, s. 77-100.

[3] Burger, R. (1984) The Phaedo: A Platonic Labyrinth. New Haven; London: Yale University Press.

[4] Diogene Laerzio (1962) Vite dei filosofi. Ed. M. Gigante. Bari: Editori Laterza.

[5] Frede, D. (1999) Platons "Phaidon". Der Traum von der Unsterblichkeit der Seele. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

[6] Chvatík, I. (2004) Platónova ezopská bájka o Sókratovi a nesmrtelné duši. Filosofický časopis, vol. 52, no. 6, s. 967-990.

[7] Most, G. W. (1993) A Cock for Asclepius. Classical Quarterly, vol. 43, no. 1, s. 96-111. | DOI 10.1017/S0009838800044207

[8] Platón (1990) Dialógy. 3 zv. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran.

[9] Špinka, Š. (2009) Duše a zlo v dialogu Faidón. Praha, OIKOYMENH.

[10] White, S. A. (1994) Callimachus on Plato and Cleombrotus. Transactions of the American Philological Association, vol. 124, s. 135-161. | DOI 10.2307/284289