Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí

Název: Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí
Variantní název
Zu methodischen Problemen der Siedlungsforschung in der Slowakei für das 9. bis 13. Jahrhundert von der Sicht der Besiedlungskontinuität
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 269-[281]
Rozsah
269-[281]
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Bokes, F., 1946: Dejiny Slovákov a Slovenska. In: Slovenská vlastiveda. 4. Bratislava.

[2] Budinský-Krička, V., 1971: Príspevok k výskumu stredovekej výšinnej dediny na východnom Slovensku. In: Východoslovenský pravek. 2. Košice, s. 197-225.

[3] Čaplovič, D., 1976: Výskum románskej sakrálnej stavby vo Svinici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra. s. 76-78.

[4] Čaplovič, P., 1976: Sídlisko z doby rímskej a slovanskej na Ostrej skale nad Vyšným Kubínom. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975, Nitra, s. 78-82.

[5] Drenko, Z., 1976: Zaniknuté stredoveké kostoly v Dolných Strhároch. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 85.

[6] Dušeková, S., 1975: Stredoveke pohrebisko v Modranoch. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 47, 48.

[7] Dušeková, S., 1977: Maternaticko-štatistické metódy a ich úlohy a možnosti pri demografických analýzach na včasnostredovekych pohrebiskách. In: Celoštátna konferencia stredovekej archeológie venovaná téme "Typy sídlisk v 10.-13. storočí na území Československa a ich vzájomné vztahy". Tézy referátov. Nitra. s. 7, 8.

[8] Egyházy-Jurovská, B., 1976: Zisťovací archeologický výskum v Budmericiach, okres Bratislava-vidiek, roku 1971. In: Zbor. Slov. nár. Múz. 70. História. 16. Bratislava, s. 55-90.

[9] Filala, A., 1977: Obytná veža Trenčianskeho hradu. Pamiatky a príroda, 6. 2, s. 13-15.

[10] Fiala, A. – Habovštiak, A. – Štefanovičová, T., 1975: Opevnené sídliská z 10.-13. storočia na Slovensku. Archeol. Rozhl., 27, s. 429-444.

[11] Fiala, A.—Vallašek, A., 1975: Informácia o výskume Spišského hradu. Archeol. Rozhl., 27, s. 444-446.

[12] Habovštiak, A., 1968: K otázke datovania hradiska v Bíni. Slov. Archeol., 14, s. 439 až 486.

[13] Habovštiak, A., 1971: Archeologický výskum stredovekého obdobia na Slovensku. Slov. Archeol., 19, s. 603-617.

[14] Habovštiak, A., 1972: Stredoveké hrádky na Slovensku. Vlastiv. Čas. 21, s. 2-8.

[15] Habovštiak, A., 1973a: Stredoveké zaniknuté sídliská ako predmet historickoarcheologického výskumu. Slov. Archeol., 21, s. 221—228.

[16] Habovštiak, A., 1973b: Historicko-archeologický výskum stredovekých zaniknutých dedín na Slovensku. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. 2. Sborník prací přednesených na III. celostátním semináři o problematice zaniklých středověkých vesnic (Uherské Hradiště 10.-13. 5. 1971). Uherské Hradiště, s. 9-28.

[17] Habovštiak, A., 1974: Nálezy stredovekých hlinených kotlíkov na Slovensku. In: Zbor. Slov. nár. Múz. 68. História. 14. Bratislava, s. 123-155.

[18] Habovštiak, A., 1975: Hradisko z 9.-10. storočia v Tlmačoch. Slov. Archeol., 23, s. 97-118.

[19] Habovštiak. A. – Holčík, Š., 1973: Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku. Vlastiv. Čas., 22, s. 27-30.

[20] Habovštiak, A. – Holčík, Š., 1976: Archeologické výskumy v Hronskom Beňadiku. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 88-95.

[21] Hanuliak, V. – Pieta, K., 1976: Výskum v Podturni. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 101-103.

[22] Heckenast, G., 1970: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. In: Értekezések a történeti tudományok köréböl. 53. Budapest.

[23] Hoššo, J., 1976: Kostolné cintoríny v Liptovskej Mare a Liptovskej Sielnici (výsledky historicko-archeologického výskumu). In: Liptov. (Vlastivedný zborník.) 3. Martin, s. 121-166.

[24] Chaloupecký, V., 1923: Staré Slovensko. Bratislava.

[25] Chropovský, B., 1974: Das frühmittelalterliche Nitrava in Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. In: Symposium "Mittelalterliche Stadt". Göttingen, s. 159-169.

[26] Kodoňová, M., 1974: Beckov - hrad. Správa o výskume v roku 1973. Pamiatky a príroda, c. 6, s. 17-20.

[27] Krajčovič, R., 1965: Z historickej typológie služobníckych osadných názvov v Podunajsku. In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava, s. 205-252.

[28] Kučera, M., 1964: K problému včasnostredovekej služobníckej organizácie na Slovensku. Hist. Čas., 12, s. 552-571.

[29] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Studie o hospodárskom vývine v 9.—13. storočí. Bratislava.

[30] Marsina, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. 1. Bratislava.

[31] Nešporová, T., 1974: Výsledky historickoarcheologického výskumu na Trenčianskom hrade. Vlastiv. Čas., 23, s. 143.

[32] Pastorek, I., 1976: Archeologické výskumy Okresného múzea v Trnave so sídlom v Hlohovci v roku 1975. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 173-175.

[33] Pieta, K., 1972: Slovanské osídlenie Liptova v 9.—12. stor., Liptov. (Vlastivedný zborník.) 2. Martin, s. 67-82.

[34] Plachá, V. – Hlavicová, J. – Keller, I., 1975: Predbežné výsledky archeologického výskumu Devína v roku 1974. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 82-84.

[35] Polla, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historicko-archeologického výskumu. Bratislava.

[36] Polla, B., 1972: Archeologický výskum v Bratislave na trase most v r. 1967—1970. Archeol. Rozhl., 24, s. 140-147.

[37] Polla, B., 1975a: Záchranný historickoarcheologický výskum vo Vinnom. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 86, 87.

[38] Polla, B., 1975b: K problematike počiatkov miest z hľadiska historickej archeológie. Archeol. Rozhl., 27, s. 259-261.

[39] Polla, B., 1976: Výsledky historickoarcheologického výskumu v Krásnej nad Hornádom. In: Nové obzory. 18. Košice, s. 169-198.

[40] Ratkoš, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejin. Bratislava, s. 141-178.

[41] Ratkoš, P., 1968: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. vyd. Bratislava.

[42] Rejholcová, M., 1975: Výskum pohrebiska z 11. storočia v Čakajovciach. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 87-89.

[43] Rejholcová, M., 1976: Pohrebisko z 10. a 11. storočia v Hurbanove-Bohatej. Slov. Archeol., 24, s. 191-234.

[44] Remiášová, M., 1976: Archeologicky výskum na Hradisku Vyšehrad v roku 1975. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 189-190.

[45] Ruttkay, A., 1975a: Hradisko a hrad pri Veľkom Klíži – Klížskom Hradišti. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 96-97.

[46] Ruttkay, A., 1975b: Včasnostredoveká rotunda a zaniknuty sídliskový región pri Nitrianskej Blatnici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 94-96.

[47] Ruttkay, A., 1975/76: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhundert in der Slowakei. Slov. Archeol., 23, s. 119-216; 24, s. 245—395.

[48] Ruttkay, A., 1976: Výsledky výskumu v Ducovom na Kostolci v rokoch 1968-1972 a 1975. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 190-196.

[49] Slaninák, M., 1975: K otázke stredovekého dedinskeho domu na severnom Slovensku. In: Zbor. Slov. nár. Múz. 69. Etnografia. 16. Bratislava, s. 170-189.

[50] Slivka, M., 1977: Predbežné výsledky výskumu Šarišského hradu. Pamiatky a príroda, č. 2, s. 21, 22.

[51] Smetánka, Zd. – Hrdlička, L. – Blajerová, M., 1974: Výzkum slovanského pohřebiště za jízdárnou Pražského hradu v roce 1973. Archeol. Rozhl., 26, s. 386-405, 433 až 438.

[52] Šedo, O., 1976: Druhá sezóna výskumu na hrade Strečno. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 203-206.

[53] Štefanovičová, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.—12. storočí. Bratislava.

[54] Točík, A., 1975: Prieskum zaniknutých banských diel v Slovinkách. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1974. Nitra, s. 105-107.

[55] Bujnák, P., 1933: Obrátenie Madarov na vieru kresťanskú. Ríša veľkomoravská - sborník vedeckých prác. Osvetová knižnica, sväzok 3a, Praha, s. 369-409. (Věrohodná je pouze ta část Studie, ve které se autor opírá o F. Miklosiche.)

[56] Charuzin, N. N., 1896: Istorija rozvitija žilišča u kočevych i polukočevych turkskich i mongolskich narodnostej Rossii. Moskva.

[57] Miklosich, F., 1884: Die slawischen Elemente im Magyarischen. 2. vydání. Wien-Teschen.

[58] Nečaeva, L. G., 1975: O žilišče kočevnikov juga vostočnoj Evropy v železnom veke (I tys. do n. e. - pervaja polovina II tys. n. e.). Drevnee žilišče narodov Vostočnoj Evropy. Moskva.

[59] Skružný, L., 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízeni na území ČSR. PA, XLIV, s. 234-265.

[60] Skružný, L., 1973: Pozdně hradištní chlebová pec v Zeměchách. Vlast. sborník společenskovědných prací Oblastního muzea v Roztokách u Prahy, s. 3-13.