Druhá společenská dělba práce ve světle pomocných věd historických

Variantní název
Die zweite gesellschaftliche Arbeitsteilung im Lichte der historischen Hilfswissenschaften
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 283-302
Rozsah
283-302
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] August, B., 1968: Československé mince 1918—1968. Praha.

[2] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.—14. století na území Československa. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně. III/L Praha.

[3] Berghaus, P., 1973: Die Ausbreitung der Goldmünze und des Groschens in deutschen Landen zu Beginn des 14. Jahrhunderts. NS, 12, s. 211-237.

[4] Bláha, J., 1977: Poznámky k počátkům a vývoji osídlení olomouckého podhradí. Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, s. 28-35.

[5] Boháč, Z., 1969: Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů. Sborník vlastivědných prací Podblanicka, 10, s. 109-146.

[6] BSE, 1954: Boľšaja sovetskaja enciklopedija. 30. Moskva.

[7] Borkovský, I., 1949: Výzkum Levého Hradce v r. 1948. AR, 1, s. 105-108, 113-114. 145, 149.

[8] Borkovský, I., 1955: Staročeský dvorec na Levém Hradci. AR, 5, s. 621-624, 636, 646, 707-708, 715-716.

[9] Borkovský, I., 1955a: Obytné stavby slovanské v nových archeologických objevech. Český lid, 42, s. 59-71.

[10] Borkovský, I., 1947: Půdorys domu z doby prvních Přemyslovců na Levém Hradci. ZPP, 7, s. 50-58.

[11] Borkovský, I., 1965: Levý Hradec, Nejstarší sídlo Přemyslovců. Památky naší minulosti, 2. Praha.

[12] Bubeník, J. – Uhlíková, O., 1977: K počátkům města Žatce. Středověká archeologie… Praha, s. 36 n.

[13] Cach, F., 1970: Nejstarší české mince. 1. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Praha.

[14] Cach, F., 1972: Nejstarší české mince. 2. České a moravské denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátové. Praha.

[15] Cach, F., 1974: Nejstarší české mince. 3. České a moravské mince doby brakteátové. Praha.

[16] CDB I, 1904-1907: Codex diplomaticus regni Bohemiae. 1. Praha, (editor G. Friedrich).

[17] Čeština 1968: Čeština všední i nevšední. Praha.

[18] Dějiny ČSR, 1954: Dějiny ČSR. Praha.

[19] Dostál, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[20] Dostál, B., 1970: K otázce velmožských dvorců u Slovanů. PA, 61, s. 274-277.

[21] Dostál, B., 1975: Břeclav – Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[22] Dostál, B., 1976: Zemědělská výroba na území ČSSR v 6-10. století. In: Archaeologia historica. 1. Brno.

[23] Drda, M., 1977: Archeologický výzkum Tábora. Středověká archeologie… Praha, s. 100-104.

[24] Engels, B., 1950: Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu. Praha.

[25] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy, Český stát a společnost v letech 995-1310. Praha.

[26] Frajdl, J.—Zikmunda, V., 1965: Listy z dějin východních Čech. Havlíčkův Brod.

[27] FRB II, 1874; FRB III, 1882: Fontes rerum Bohemicarum. Praha.

[28] Goš, V. – Novák, J. – Jiří, K., 1977: K počátkům lokace Rýmařova. Středověká archeologie… Praha, s. 70-76.

[29] Havlík, L., 1957: K otázce národnosti na území Velké Moravy. HČ, 5, s. 493-503.

[30] Havlík, L., 1964: Velká Morava a středoevropští Slované. Praha.

[31] Havlík, L., 1976: Moravskaja narodnosť v epochu rannogo feodalizma. Voprosy etnogeneza i etničeskoj istorii slavjan i vostočnych romancev. Moskva, s. 156-185.

[32] Hlinka, B. – Radoměrský, P., 1975: Peníze, poklady, padělky. Praha.

[33] Hosák, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské. Knihovna Společnosti přátel starožitností československých v Praze II. Praha.

[34] Hosák, L. – Šrámek, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[35] Hrdlička, L. – Vencl, S., 1976: Hradištní a středověké osídlení ve Velvarech, okr. Kladno. AR, 28, s. 655-659, 718-719.

[36] Hrubý, V., 1955: Staré Město, Velkomoravské pohřebiště Na valách. Praha.

[37] Hrubý, V., 1965: Staré Město, Velkomoravský Velehrad. Praha.

[38] Hrubý, V., 1965a: Keramika antických tvarů v době velkomoravské. ČMM, 50, s. 37-62.

[39] Hrubý, V. – Marešová, K., 1975: Uherské Hradiště-Sady. Středisko velkomoravské kultury a moci. Brno.

[40] Choc, P., 1967: Mečem i štítem. Praha.

[41] Istorija Čechoslovakii, 1956: Istorija Čechoslovakii. Moskva.

[42] Janáček, J., 1963: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha.

[43] Kavánová, B., 1976: Slovanské ostruhy na území Československa. Studie AÚ ČSAV v Brně: IV/3. Praha.

[44] Kavka, F., 1955: Přehled československých dějin do předhusitské doby. Praha.

[45] Kierowski, R., 1963: Florins et Gros Cracoviens an 14-e siécle. NS, 12, s. 211-237.

[46] Klanica, Z., 1974: Práce klenotníků na slovanských hradištích. Studie AÚ ČSAV v Brně. II 6. Praha.

[47] Klápště. J. – Slavíček, V. – Velímský, T., 1976: Archeologický výzkum města Mostu 1970-1975. Most.

[48] Klápště, J. – Velímský, T., 1977: K charakteru zástavby středověkého Mostu. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha, s. 77-89.

[49] Koch, B., 1973: Die Anfänge der Gold- und Groschenmünzen in der österreichisches Alpenländern 1250-1350. NS, 12, s. 245-250.

[50] Kopš, J., 1969: Dějiny rýžování a dolování zlata na Berounsku. 13. dvoudenní cyklus přednášek. Národní muzeum v Praze (10. a 11. VI.). Praha, s. 2-5.

[51] Kořán, J., 1955: Přehledné dějiny československého hornictví. Praha.

[52] Kořán, J., 1974: Nerostné suroviny. Dějiny techniky v Československu. 1. Praha, s. 210-252.

[53] Krzemieńska, B., 1974: Technika v počátcích feudálního období (10.—13. stol.) - Úvod. s. 63—76; Mlýny, s. 88-93. In: Dějiny techniky v Československu. 1. Praha.

[54] Kučerovská-Frišová, T., 1972: Platební prostředky v 9. až 12. století u Slovanů v českých zemích, především na Moravě. Brno (disertační práce - Filosofická fakulta University J. E. Purkyně v Brně).

[55] Kučerovská-Frišová, T., 1977: Platby poddaného obyvatelstva v období raného a počátcích vrcholného feudalismu. In: Archaeologia historica. 2, s. 291-298.

[56] Kudrnáč, J., 1948: Vojenství našich předků v době hradištní. Praha (disertační práce - Filosoficko-historická fakulta University Karlovy v Praze).

[57] Kudrnáč. J., 1958: Skladování obilí v jamách obilnicích. VPS, 2. Praha, s. 233-249.

[58] Kudrnáč, J., 1958a: Staroslovanské obilnářství v českých zemích. PA, 49, s. 478-498.

[59] Kudrnáč, J., 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách. Praha.

[60] Líbal, D., 1977: Problematika počátků měst z hlediska půdorysné osnovy a nejstarší zástavby. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha, s. 157—163.

[61] Louda, J. – Herčík, J., 1974: Česká města. Praha.

[62] Malý, J., 1876: Vlastivědný slovník historický. Praha.

[63] Měřínský, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha, s. 122-128.

[64] Michna, P., 1976: Původ a význam raně středověkého závaží z Melic. AR, 28, s. 389 až 398.

[65] Morgan, L. H., 1954: Pravěká společnost. Praha.

[66] MMFH (I) 1966; (II) 1967; (III) 1969; (IV) 1971: Magnae Moraviae fontes historici. Praha—Brno SPN (I) a Brno - Universita J. E. Purkyně (II—IV). Naše národní minulost… 1954:

[67] Naše národní minulost v dokumentech. 1. Praha.

[68] Nemeškal, L., 1973: Die Verankerung des Prager Groschens und des böhmischen Flores in der damaligen Währung in Böhmen. NS, 12, s. 117-129.

[69] Nohejlová-Prátová, E., 1975: Základy numismatiky. Praha.

[70] Novotný, B., 1977: Archeologické poznatky k raně a pozdně románskému Znojmu. Středověká archeologie… AÚ ČSAV, Praha, s. 62-69.

[71] Pátek, J. – Urbancová, V., 1974: Zemědělství. Dějiny techniky v Československu. 1. Praha, s. 161-175.

[72] Pávek, M., 1974: Textilní výroba. Dějiny techniky v Československu. 1. Praha, s. 94-102.

[73] Pleiner, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha.

[74] Pleiner, R., 1961: Slovanské sekerovité hřivny. S1A, 9, s. 405-450.

[75] Pleiner, R., 1971: Archeologický výzkum středověkých železáren u Radětic. Vlastivědný sborník Podbrdska. 5, s. 42-61.

[76] Pleiner, R., 1974: Technika za přisvojovacího a nejstaršího výrobního hospodářství (od osídlení do 10. století). Dějiny techniky v Československu. 1. Praha, s. 23-60.

[77] Polla, B., 1962: Středověká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[78] Pošvář, J., 1973: Die Ankerung des Prager Groschens und des böhmischen Florens in gleichzeitiger Währung in Mähren und Schlesien. NS, 12, s. 131-144.

[79] Poulík, J., 1960: Staří Moravané budují svůj stát. Gottwaldov.

[80] Poulík, J., 1962: Velkomoravské hradiště Mikulčice. Brno.

[81] Poulík, J., 1967: Pevnost v lužním lese. Praha.

[82] Poulík, J., 1974: Mikulčice. Praha.

[83] Poulík, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

[84] Princ, M. – Skružný, L., 1977: Laténská hrnčířská pec v Brčekolech. PA, 68, s. 164 až 192.

[85] Profous, A., (I) 1947; (II) 1949; (III) 1951: Místní jména v Čechách, jejich původ, vznik, původní význam a změny. Praha.

[86] Profous, A. – Svoboda, J., 1957 (IV): Místní jména v Čechách, jejich původ, vznik, původní význam a změny. Praha.

[87] Přibyl, A. – Liška, K., 1975: Znaky a pečetě středočeských měst. Praha.

[88] Psota, F., 1974: Doprava. In: Dějiny techniky v Československu. 1. Praha, s. 128-134.

[89] Ratkoš, P., 1954: Počiatky feudalizmu na Slovensku (K problematike raného feudalizmu v našich krajinách.) HČ, 2, s. 252-276.

[90] Richter, M., 1963: Raně středověké bronzové skládací vážky z Čech. Sborník Československé společnosti archeologické. 3. Praha, s. 141-148.

[91] Richter, M., 1963a: Výzkum opevněné středověké osady v Hradišťku u Davle. AR, 15. s. 200-219, 221-223.

[92] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů. AR, 27, s. 245-258.

[93] Richeer, M., 1977: Nové poznatky o osídlení podhradí v Jaroměři. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha, s. 49-61.

[94] Richter, M. – Vokolek, V., 1977: Počátky Hradce Králové ve světle archeologických výzkumů. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha, s. 13—27.

[95] Ruttkay, A., 1972: Výskum včasnostredovekého opevněného sídla v Ducovom, o. Trnava. AR, 24, s. 130-139, 217-220.

[96] Scheufler, V., 1977: Katalog lidové keramiky ze sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Praha.

[97] Sláma, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech. AR, 19, s. 433-444.

[98] Smetánka, Z. – Škabrada, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravkou. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha.

[99] Skružný, L., 1974: Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů. Český lid, 61, s. 155-175.

[100] Suchareva, O. A., 1976: Kvartáľnaja obščina pozdnefeodalnogo goroda Buchary. Moskva.

[101] Svoboda, J. – Šmilauer, V., 1960 (V): Místní jména v Čechách, jejich původ, vznik, původní význam a změny. 5. Praha.

[102] Šaurová, D., 1977: Poznatky o počátku města Slavkova na základě archeologického materiálu. Středověká archeologie… AÚ ČSAV Praha, s. 175-179.

[103] Šmilauer, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[104] Šmilauer, V., 1964: Krusičany v Čechách a Kruszwica v Polsku. Prace Filologiczne, 18, s. 229-302.

[105] Šmilauer, V., 1969: Atlas místních jmen v Čechách. Praha.

[106] Šolle, M., 1952: Výzkum na kouřimské akropoli v r. 1951. AR, 4, s. 265-267, 282-289.

[107] Šolle, M., 1953: Starší a mladší opevnění kouřimské akropole. AR, 5, s. 740-744.

[108] Šolle, M., 1956: Stará Kouřim ve světle archeologického výzkumu 1948-1955. Sborník Umění věků. Praha, s. 196-207.

[109] Šolle, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

[110] Umělecké památky Čech. 1. Praha 1977.

[111] Winter, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha.

[112] Zvarič, V. V., 1975: Numizmatičeskij slovar'. Lvov.