Dominikánský klášter v Berouně (předběžná zpráva o výzkumu)

Variantní název
Das Dominikanerkloster in Beroun (Vorbericht über die archäologische Untersuchung)
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 4, č. [1], s. 43-54
Rozsah
43-54
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Absolon, A., 1977: Nové poznatky o středověké fortifikaci Berouna, Památky a příroda 1977/7, 402-406.

[2] AČ VI: Archiv český VI, ed. F. Palacký, Praha 1872.

[3] CDB V/I: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V/I , ed. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1974.

[4] Dudík, B., 1855: Iter Romanum, Wien.

[5] FRB II: Fontes rerum Bohemicarum II, ed. J. Emler, Praha 1874.

[6] Hlaváček, I., Hledíková, Z., 1973: Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis a. 1379–1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae, Praha.

[7] Kouba, J., 1957: Středověké opevnění bývalého královského města Berouna, ZPP XVII, 163-173.

[8] Kuthan, J., 1977: Pozůstatky středověkých staveb cisterciáckého kláštera v Hradišti n. Jizerou, Památky a příroda 1977/10, 597-608.

[9] Mencl, V., 1952: Tvary klenebních žeber v české gotické architektuře, ZPP XI, XII, 268-281.

[10] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. J. Emler, Praha 1882.

[11] RTT II: Reliquiae tabularum terrae Regni Bohemiae et Moraviae anno 1541 igne consumptarum II, ed. J. Emler, Praha 1872.

[12] Šimák, J. V., 1937: O počátku města Berouna, ČCH XLIII, 51-54.

[13] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých, in: ČD 1/5, Praha.

[14] Tomek, V. V., 1879: Jan Žižka, Praha.

[15] Vávra, J., 1899: Paměti královského města Berouna, Beroun.