Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách

Variantní název
Zur Beziehung zwischen Ordenshaus und Burg in Böhmen
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 6, č. [1], s. 117-121
Rozsah
117-121
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Braunfels, W., 1969: Abendländische Klosterbaukunst, Köln.

[2] Coulson, Ch. L. H., 1976: Fortresses and Social Responsíbility in Late Carolingian France, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 4, 29-36.

[3] Fiala, Z., 1968: Předhusitské Čechy, Praha.

[4] Charvátová, K., 1980: Hospodářství oseckého kláštera v první polovině 14. stol., ČSČH XXVIII, 239-258.

[5] Chronicon Aulae regiae, Zbraslavská kronika, 1952: ed. Frant. Heřmanský, Praha.

[6] Kašička, F., Eliáš, J. O., 1975: Klášterní hrad v Dolních Kounicích, Památková péče 35, 216-234.

[7] Menclová, D., 1972: České hrady I, Praha.

[8] Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia V/l, 1905: ed. K. Krofta, Praha.

[9] Novotný, V., 1928: České dějiny 1/3, Praha.

[10] Sedláček, A., 1882–1927: Hrady, zámky a tvrze království českého, I–XV, Praha.

[11] Šimák, J. V., 1938: Pronikání Němců do Čech, Praha.

[12] Vaněček, V., 1933–1939: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.–15. stol.), I–III, Práce ze semináře československých právních dějin na práv. UK v Praze, Praha.