K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách)

Název: K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách)
Variantní název:
  • Zur Entwicklung der Bauform der mittelalterlichen Feste in Böhmen (Ervěnice in der Gegend von Most)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 139-146
Rozsah
139-146
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Archeologické studijní materiály 13, Praha 1981 (v tisku).

[2] Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, I–III, Praha 1904–1942, ed. G. Friedrich.

[3] Koutecký, D., 1963: Pravěké osídlení na katastru bývalého města Ervěnic, Mostecko-Litvínovsko – regionální studie II, 3 – 15, příl. I –VI.

[4] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[5] Nechvátal, B., 1965: Archeologický výzkum v Ervěnicích a problémy dalšího studia středověkých tvrzí v Čechách – Die archäologische Forschungen in Ervěnice und das sich daraus ergebende Problem eines weiteren Studiums der mittelalterlichen Festungen in Böhmen, AR XVII 810-812, 830-847.

[6] Preidl, H., 1935: Heimatkunde des Bezirkes Komotau, Band 4, Heft 1.

[7] Profous, A., 1947: Místní jména v Čechách, sv. 1, Praha.

[8] Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, II. 1253–1310, Praha 1882, ed. J. Emler.

[9] Sedláček, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého, sv. 14, 1. vydání, Praha.

[10] Svoboda, J., – Šmilauer, Vl., 1960: Místní jména v Čechách, sv. 5. Dodatky, Praha.

[11] Šimák, J. V., 1938: České dějiny 1/5, Středověká kolonizace v zemích českých. Praha.

[12] Umělecké památky Čech, Praha 1957 (ed. Z. Wirth).

[13] Umělecké památky Čech 1, A–J, Praha 1977 (ed. E. Poche).