Osídlenie Žitného ostrova z pohladu stredovekej archeologie

Variantní název
Zitný-Insel Besiedlung aus der Sicht der mittelalterlichen Archäologie
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 97-102
Rozsah
97-102
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Čilinská, Z.: Nové nálezy z neskorej doby avarskej na jz. Slovensku. Archeologické rozhledy 12, 1960, s. 834—841.

[2] Drenko, Z.: Pevnosť v Janíkoch. Vlastivedný časopis XIX, 1970, s. 40—41.

[3] Habovštiak, A.: Príspevok k poznaniu našej nížinatej dediny v XI.—XIII. storočí. Slovenská archeológia IX, 1961, s. 451—481.

[4] Habovštiak, A.: Stredoveké zaniknuté sídliská ako predmet historickoarcheologického výskumu. Slovenská archeológia XXI, 1973, s. 221—226.

[5] Hanuliak, M.: Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji. Archaeologia Historica 5, Brno 1980, s. 193—207.

[6] Hanuliak, M.: Výsledky prieskumu na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji. AVANS 1978, Nitra 1980, s. 107—109.

[7] Chaloupecký, V.: Staré Slovensko. Bratislava 1923.

[8] Ipolyi, A.: Csallóköz múemlékei. Archeologiai Közlemenyek 1, 1859, s. 23—173.

[9] Krippelová, T.: Vegetácia Žitného ostrova. Biologické práce SAV III/2. Bratislava 1967.

[10] Křížek, F.: Limes romanus na Žitném ostrově. Bratislava X, s. 418—432.

[11] Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.

[12] Lednár, F.: K dejinám Žitného ostrova a jeho poľnohospodárstva. Naša veda 1, 1954, s. 23—27.

[13] Lednár, F.: Vývoj a rozvoj závlahových meliorácií na Žitnom ostrove. Pôdohospodárstvo 1, 1955, s. 536—547.

[14] Lukniš, M.—Mazúr, E.: Geomorfologické regióny Žitného ostrova. Geografický časopis 11, 1959, s. 161—206.

[15] Lukniš, M.—Plesník, P.: Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Bratislava 1961.

[16] Marsina, R.: K problematike najstarších zoborských listín. Zb. FF UK — Historica XIV. 1963, s. 135—170.

[17] Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha—Prešov 1937.

[18] Pamiatky západoslovenského kraja. Bratislava 1963.

[19] Pavúková, V.: Belobrdské pohrebisko v Rovinke, okres Bratislava-vidiek. Archeologické rozhledy 14, 1962, s. 657—677.

[20] Sedlák, V.: Ústne informácie za ktoré mu na tomto mieste ďakujem.

[21] Sedlák, V.: Príspevok k architektúre stredovekých hradov na západnom Slovensku. Monumentorum tutela — Ochrana pamiatok 4, Bratislava 1968, s. 423—445.

[22] Snášil, R.: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR. Archaeologia Historica 1, Brno 1976, s. 139—144.

[23] Stanislav, J.: Slovenský juh v stredoveku. Martin 1948.

[24] Súpis pamiatok na Slovensku 1, 2. Bratislava 1968.

[25] Szentpétery, I.: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I—II, Budapest 1923—1930.

[26] Šmilauer, V.: Vodopis starého Slovenska. Praha—Bratislava 1932.

[27] Wenzel, G.: Codex diplomaticus Arpadiensis continuatus, I—XII, Budapest 1860 až 1874.

[28] Žudel, J.: Vývoj osídlenia a územnej organizácie IX, 1980, s. 106—120.