Archaeologia historica 1982, roč. 7, č. [1]

Obrázek
Rok
1982
Page Title
5-8 Úvod k zahájení konference, Závěrečné usnesení Lefnerová, Libuše | pdficon
A. Středověké vesnice na území ČSSR
Page Title
11-31 Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981 Klápště, Jan; Smetánka, Zdeněk | pdficon
33-66 Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad Nekuda, Vladimír | pdficon
67-78 K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě Frolec, Václav | pdficon
79-84 K počiatkom historickoarcheologického výskumu zaniknutých středověkých osád na Slovensku (spomienky) Polla, Belo | pdficon
85-96 Stredoveké zaniknuté dědinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu Čaplovič, Dušan | pdficon
97-102 Osídlenie Žitného ostrova z pohladu stredovekej archeologie Hanuliak, Milan | pdficon
103-112 Středověké hospodářské objekty z výskumu v Chľabe Hanuliak, Milan | pdficon
113-156 Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku Měřínský, Zdeněk | pdficon
157-162 Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8.—15. století Goš, Vladimír | pdficon
163-168 Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. století Snášil, Robert | pdficon
169-178 Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13.—15. století Unger, Josef | pdficon
179-184 Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku Kohoutek, Jiří | pdficon
185-196 Vývoj osídlení v dolním Posázaví a na Benešovsku v době Přemyslovské Hejna, Antonín | pdficon
197-202 Osídlení Kouřimska a jeho ekologické podmínky v raném středověku Šolle, Miloš | pdficon
205-210 Zaniklé středověké vesnice v západní části Slavkovského lesa Šebesta, Pavel | pdficon
211-224 K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice a Ovenec-Bubeneč) Huml, Václav | pdficon
225-228 Říkovice u Litomyšle a koncentrace osídlení ve středověku Charvát, Petr | pdficon
229-246 Aplikace prospekčních metod na zaniklé středověké osadě Potálov, o. Tábor Krajíc, Rudolf; Soudný, Mojmír; Kisler, Jiří | pdficon
247-252 Geodeticko-topografický průzkum na lokalitě Německá Lhota, okr. Kladno Richterová, Julie | pdficon
253-263 K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny Černý, Ervín | pdficon
265-276 Plužina jako datovací pomůcka Vermouzek, Rostislav | pdficon
277-286 Nejstarší nálezy ze stavebně-historického průzkumu Koterova a Černice Škabrada, Jiří | pdficon
B. Výzkum opevněných sídel
Page Title
287-310 Hospodárské zázemie šlachtických sídlel v oblasti Horného Zemplína Slivka, Michal; Vallašek, Adrian | pdficon
311-316 Hrádok v Šiatorskej Bukovinke, okr. Lučenec Hrubec, Igor | pdficon
317-324 Vznik hradov v Sariši Uličný, Ferdinand | pdficon
325-334 K problematice způsobu výstavby opevnění nížinného hradiště Strachotína-Vysoké zahrady u Dolních Věstonic na Moravě Novotný, Boris | pdficon
335-352 K problematice hradů s pláštovou zdí na Moravě Plaček, Miroslav | pdficon
353-356 K problematice moravských hradů s plášťovou zdí Konečný, Lubomír J. | pdficon
357-366 K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel Chotěbor, Petr | pdficon
367-378 Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu Durdík, Tomáš; Frolík, Jan | pdficon
379-382 K počátkům hradu Rožmberka Muk, Jan; Vilímková, Milada | pdficon
C. Sakrální stavby
Page Title
383-414 Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves Slivka, Michal | pdficon
415-418 Výskum románskej sakrálnej stavby a včasnotredověkého cintorína v Trebišove Kaminská, Ľubomíra | pdficon
419-422 Raně středověká osídlení v areálu Konvikt na Starém Městě pražském Draganová, Jarmila | pdficon
423-428 Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov Hanzlíková, Hana; Frýda, František | pdficon
429-432 Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách Charvát, Petr | pdficon
433-436 Komenda řádu německých rytířů v Praze Olmerová, Helena | pdficon
437-442 Vyhnanství sázavského konventu v Uhrách a jeho odraz ve výstavbě bývalého kláštera na Sázavě ve druhé polovině 11. století Reichertová, Květa | pdficon
443-452 Rotunda sv. Petra na Budči podle nových objevů Šolle, Miloš | pdficon
453-470 K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech Sommer, Petr | pdficon
D. Výzkum měst
Page Title
473-482 Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku Muk, Jan | pdficon
483-492 K otázce opevnění pražského pravobřežního sídliště Píša, Vladimír | pdficon
E. Hmotná kultura
Page Title
495-498 K vývojů podkúvania na Slovensku v 16.—17. storočí Baxa, Peter | pdficon
499-508 Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary Hoššo, Jozef | pdficon
509-516 Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století Gabriel, František; Smetana, Jan | pdficon
F. Kronika
Page Title
518-520 K 65. narozeninám PhDr. Belo Polly, CSc. Nekuda, Vladimír | pdficon
521-522 60. narozeniny Borise Novotného Michna, Pavel | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
523-524 Seznam autorů | pdficon