K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech

Variantní název
Zur Erfassbarkeit der Termini ecclesia und capella in archäologischen Quellen
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 7, č. [1], s. 453-470
Rozsah
453-470
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] AČ VI: Archiv český VI, ed. F. Palacký, Praha 1872.

[2] Aichner, S., 1915: Compendium iuris ecclesiastici, Brixinae.

[3] Binding, G., 1975: Quellen, Brunnen und Reliquiengräber in Kirchen, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 3, 37—56.

[4] Boháč, Z., 1973: K některým geografickým aspektům středověkého osídlení v našich zemích, Hist. geografie 10, 151—169.

[5] Borkovský, I., 1965: Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců, Památníky naší minulosti 2, Praha.

[6] Borkovský, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Památníky naší minulosti 6, Praha.

[7] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, Praha. I (1904—1907) ed. G. Friedrich, II (1912) ed. G. Friedrich, III/l (1943) ed. G. Friedrich, III/2 (1962) ed. G. Friedrich, Z. Kristen, IV/1 (1962) J. Šebánek, S. Dušková, IV/2 (1965) ed. J. Šebánek, S. Dušková, V/l (1974) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[8] Cibulka, J., 1958: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu, Monumenta archaeologica VII, Praha.

[9] CIE: viz Aichner.

[10] Dragoun, Z., 1979: Záchr. výzk. v kostele sv. Martina ve zdi na St. Městě pražském, AH 4, 33-41.

[11] Dragoun, Z., Tryml, M., 1977: Předběžné výsledky archeol. výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8), in: Středověká archeologie a studium počátků měst, AÚ Praha.

[12] Du Cange: Du Fresne D. du Cange, C. (conditum a): Glossarium mediae et infimae Latinitatis II, III, 1842.

[13] Feine, H. E., 1955: Kirchliche Rechtsgeschichte, Bd. 1, Die katholische Kirche, Weimar.

[14] Fiala, Z., 1967: Die Organisation der Kirche im Přemyslidenstaat des 10.—13. Jahrhunderts, in: Siedlung u. Verfassung Böhmens in der Frühzeit, Wiesbaden, 133 až 143.

[15] FRB I, II: Fontes rerum Bohemicarum I, ed. J. Emier a kol., Praha 1873, II, ed. J. Emler, V. V. Tomek, Praha 1874.

[16] Götzinger, E., 1886: Reallexicon der Deutschen Altertümer, Leipzig.

[17] Hejna, A., 1977: Založení a stavební vývoj kostela P. Marie v Mostě, PA LXVIII, 433—470.

[18] Hejna, A., 1977a: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeol. výzkumu z období 1965—1975, in: Archaeologia historica 2, Brno, 69—79.

[19] Koss, R., 1939: Archiv Koruny české 1. Dějiny archivu (z pozůstalosti vydal O. Bauer, Praha).

[20] Lexicon für Theologie u. Kirche V, 1960, ed. Josef Höfer, Karl Rahner, Freiburg.

[21] Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum II 1959—1967, Vratislaviae, Cracoviae, Varsaviae.

[22] LC: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, I (1867) ed. Tingl, Emier, II (1868) ed. Tingl, VI (1883) ed. Emler.

[23] LE: Libri erectionum I—V, Praha 1875—1889, ed. K. Borový.

[24] LMAeL: Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum 1—4, Praha 1977—1981.

[25] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[26] MW: Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgeh. 13. Jahrhundert, II/2, Berlin 1969.

[27] Novotný, V., 1928: České dějiny 1/3, Praha.

[28] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století, AUC Philosophica et Historica, Monographia XLIII, UK Praha.

[29] Protocollum visitationis 1379—1382: Protocollum visitationis archidiaconatus

[30] Pragensis annis 1379—1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae, Praha §§1973§§, ed. I. Hlaváček, Z. Hledíková.

[31] Hrdlička, L., Richter, M., 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad, PA LXV/1, 111—184.

[32] Sommer, P., v tisku: Postavení církve v době vzniku a upevňování raně středověkého českého státu (Možnosti archeologie při řešení problematiky), Sborník ref. z konference v Liblicích 1979.

[33] Šilhan, J., 1981: Kaple a kaplan, in: Archeologia historica 6, Brno, 248—251.

[34] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonizace v zemích českých, in ČD 1/5, Praha.

[35] Turek, R., 1966—1968: Libice, knížecí hradisko X. věku, NM Praha.

[36] Wágner, V., 1949: Kostel ve Vrbčanech, in: Cestami umění, Praha, 48—56.