Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981

Variantní název
Archäologische Untersuchungen mittelalterlicher Dörfer Böhmens in den Jahren 1971—1981
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 11-31
Rozsah
11-31
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Avdusin, D. A., 1980: Polevaja archeologia SSSR. Moskva.

[2] Bárta, V.—Čečelín, V.—Huml, V—Marek, F.—Smetánka, Z.—Šolle, M., 1980: Použití geofyziky při výzkumu středověkých lokalit v Čechách, in: Sborník referátů 1. celostátní konference "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumentace." Brno. 9—13.

[3] Beranová, M., 1973: Nejstarší nález řezací stolice na píci v Čechách, AR XXV, 388—381.

[4] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11./14. století na území Československa, Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně III/l.

[5] Beranová, M., 1979a: Diskuse o tzv. pražnicích, AR XXXI, 101—104.

[6] Beranová, M., 1979b: Pohřebiště z mladší doby hradištní v Chotětově, okr. Mladá Boleslav, AR XXXI, 304—307.

[7] Beranová, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[8] Beranová, M., 1981: Poděbrady — Broadcasting Station (District of Nymburk) — A village site of 10th—14th centuries, in: Nouvelles archéologiques dans la République socialiste Tcheque. Prague—Brno. 211—213.

[9] Beranová, M.—Huml, V., 1970: Radlice z Vestce a některé problémy časně novověkého orebního nářadí v archeologických nálezech, AR XXII, 78—84.

[10] Beranová, M.—Smetánka, Z.—Staňa, Č., 1975: Archeologičeskije issledovanija slavjanskoj epochi v Čechii i v Moravu v 1966 — 74 gg, PA LXVI, 153—243..

[11] Blajerová, M., 1974: Antropologická charakteristika kosterných pozůstatků ze středověkého pohřebiště na Oškobrhu, PA LXV, 185—217.

[12] Boháč, Z., 1978: Dějiny osídlení středního Povltaví v dobé předhusitské. Prameny a studie 19 (K dějinám osídlení 2). Praha.

[13] Born, M., 1979: Acker- und Flurformen des Mittelalters nach Untersuchungen von Flurwüstungen, in: Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleruropa und ihrer Nutzung. Abhandlungen der AdW in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 115, 310—337.

[14] Bubeník, J., 1975: Slovanské sídliště u Břežánek, okr. Teplice, AR XXVII, 642—650.

[15] Bubeník, J.—Uhlíková, O., 1977: K počátkům města Žatce (Topografie raně středověkých nálezů na jeho území), PA LXVIII, 193—218.

[16] Clarke, D. L., ed. 1972: Models in Archaeology. London.

[17] Clarke, D. L., 1977: Spatial Archaeology. London—New York—San Francisco.

[18] Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny, Studie ČSAV č. 1. Praha.

[19] Černý, E., 1980: Historical-geographical research into deserted medieval village and their field patterns in the Czech lands, HG 19, 173—193.

[20] Dragoun, Z., 1979: Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském, AH 4, 33—41.

[21] Dragoun, Z., 1980: Zjišťovací výzkum středověké vesnice v Dolních Chabrech, Archaeologica Pragensia 1, 191—207.

[22] Dragoun, Z.—Tryml, M., 1977: Předběžné výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8), in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 220—224.

[23] Durdík, T., 1971: Zaniklá středověká vesnice v katastru obce Vyžlovky, AR XXIII, 219—222.

[24] Durdík, T., 1973a: Nález středověké keramiky v Brodeslavech, okr. Plzeň-sever, AR XXV, 87—88.

[25] Durdík, T., 1973b: Středověké osídlení obce Račice, okr. Rakovník, AR XXV, 86—87.

[26] Durdík, T., 1973c: Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Hlína, k. o. Malíkovice, okr. Kladno, AR XXV, 224—226.

[27] Durdík, T., 1975: Stavební podoba zaniklé středověké tvrze v Kundraticích na Mostecku, AR XXVII, 677—681.

[28] Durdík, T., 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 231—235.

[29] Durdík, T., 1978: Osídlení 12.—13. století v severním předpolí Pražského hradu, AR XXX, 440—443.

[30] Durdík, T., 1979: Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dolany, k. ú. Studená, okr. Plzeň-sever, AH 4, 211—220.

[31] Durdík, T., 1980: K chronologii keramiky 14.—počátku 15. století ve východní části středních Čech, AH 5, 361—368.

[32] Durdík, T., 1981: Povrchový průzkum zaniklé středověké vsi Rotland, k. ú. Kundratice, okr. Chomutov, AR XXXIII, 325—327.

[33] Eisler, J.—Smetánka, Z., 1980: Nová metoda zobrazování drobných reliéfních tvarů (Sdělení), AH 5, 217—219.

[34] Eisler, J.—Smetánka, Z.—Durdík, T., 1981: Možnosti využití počítačové grafiky v archeologii, AR XXXIII, 199—208.

[35] Fridrich, J., 1973: Kostrové hroby ze střední až mladší doby hradištní ve Stadicích, o. Ústí n. Labem, AR XXV, 448—451.

[36] Fridrichová, M., 1980a: Archeologický výzkum v Praze v letech 1969—1978, Archaeologica Pragensia 1, 9—28.

[37] Fridrichová, M., 1980b: Praha 5-Řeporyje, Pražský sborník historický XII, 248—250.

[38] Frýda, F., 1978: Zemnice 13. století z Plzně-Roudné, AH 3, 63—66.

[39] Gurevič, A. J., 1978: Kategorie středověké kultury. Praha.

[40] Hájek, J.—Jiřičko, P., a kol. 1976: Nástin sídelního vývoje Benešovského okresu, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 17, 41—102.

[41] Hazlbauer, Z.—Špaček, J., 1977: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi, AH 2, 117—125.

[42] Hazlbauer, Z.—Špaček, J., 1979: Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou, AH 4, 221—234.

[43] Hejna, A., 1971: Opevněné sídliště a dvorec s kostelem na lokalitě Chvojen, k. o. Jírovice, okres Benešov u Prahy, In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, Uherské Hradiště, 47—57.

[44] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10.—13. století v Čechách, AR XXVIII, 279—290.

[45] Hejna, A., 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách, AH 2, 69—79.

[46] Hejna, A., 1978: Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.—13. století, AH 3, 75—82.

[47] Hejna, A., 1979: Tvrz ve Volyni — její stavební a sídlištní vývoj. Příspěvek k počátkům historického osídlení Volyně a Volyňska. Volyně.

[48] Hejna, A., 1980a: Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice, AH 5, 301—304.

[49] Hejna, A., 1980b: Archeologický výzkum kostela sv. Víta v Zahrádce, okr. Havlíčkův Brod, v zátopové oblasti vodního díla Želivka II, AH 5, 323—327.

[50] Hellich, J., 1923: Příspěvek k podobě zaniklých osad na Poděbradsku, Časopis pro dějiny venkova X, 1—18, 65—78.

[51] Higgs, E. S.—Vita-Finzi, C., 1972: Prehistorie Economies: A Territorial Approach, in: E. S. Higgs, Papers in Economic Prehistory. Cambridge 1972, 27—36.

[52] Hrdlička, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově, AR XXIV, 644—663.

[53] Hrdlička, L.—Richter, M., 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad, PA LXV, 111—184.

[54] Huml, V., 1973: Osada Újezd na Malé Straně, Staletá Praha VI, 77—89.

[55] Huml, V., 1976: Příspěvek ke studiu opevněných sídel drobné šlechty v Čechách, AR XXVIII, 163—171.

[56] Huml, V., 1977a: Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor), AH 2, 93—104.

[57] Huml, V., 1977b: Praha 4-Chodov (Litochlebské náměstí), PSH 10, 222—223.

[58] Huml, V., 1978: Chodovská tvrz v proměnách staletí (archeologický výzkum zámečku v Praze 4-Chodově), Acta Musei Pragensis. Praha.

[59] Huml, V., 1979a: K výzkumu předměstských osad Prahy 12.—15. století, AH 4, 193—209.

[60] Huml, V., 1979b: Praha 8-Čimice, PSH XI 1978, 197.

[61] Huml, V., 1980a: Mladohradištní sídliště z náměstí Lidových milicí, AR XXXII, 167—177.

[62] Huml, V., 1980b: Praha 9-Horní Počernice, PSH XII, 254.

[63] Huml, V., 1980c: K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí, AH 5, 283—299.

[64] Chalupa, A., a kol. 1964—66: Tereziánský katastr český 1—2. Praha.

[65] Charvát, P., 1980: Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století, AR XXXII, 274—279.

[66] Choc, P., 1963—64: Osídlení Čech před účastí cizích kolonistů, Demografie, 38—52, 126—137, 235—244, 331—340; 21—28.

[67] Janečková, J., 1972: Záchranný výzkum u kostela sv. Petra v Poříčí nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 13, 232.

[68] Jarman, M. R., 1972: A Territorial Model for Archaeology: A Behavioural and Geographical Approach, in: D. L. Clarke, Models in Archaeology. London, 705—733.

[69] Justová, J., 1972: Mladohradištní sídliště v Horních Počernicích, okr. Praha-východ, AR XXIV, 570—575.

[70] Justová, J., 1980: Archeologický výzkum na libickém předhradí v letech 1974—1979 (Předběžná zpráva), AR XXXII, 241—264.

[71] Justová, J., 1981a: Slavic settlement at the site Staré Badry by Opolánky, in: Nouvelles archéologiques dans la République socialiste Tchéque, Praha, 164—165.

[72] Justová, J., 1981b: Libice od počátku vrcholného středověku do třicetileté války, in: Livbvz Metropolis, Libice nad Cidlinou, 23—25.

[73] Kašička, F., 1977: Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO (Hradenín, Popovice, Staré Kestřany), AH 2, 81—91.

[74] Kašička, F.—Lancinger, L., 1976: Tvrz v Hradeníně u Kolína a její vývoj, Památková péče 36, 449—455.

[75] Kašička, F.—Nechvátal, B., 1973: Archeologický a stavební průzkum areálu kostela sv. Martina v Radomyšli, Památková péče 33, 105—116.

[76] Kašička, F.—Nechvátal, B., 1975: Stavebně-historický vývoj románského kostela sv. Martina v Radomyšli u Strakonic (K počátkům středověké architektury v jihozápadních Čechách), Monumentorum tutela X, v tisku.

[77] Kašička, F.—Nechvátal, B., 1976: K stavebnímu vývoji kostela ve Velkém Boru, Památková péče 36, 257—262.

[78] Klápště, J., 1973: Černokostelecko jako kolonizační oblast, HG 10, 123—138.

[79] Klápště, J., 1977: O středověkém osídlení Černokostelecka. Práce muzea vesnice v Kouřimi, mimořádné číslo. Kolín.

[80] Klápště, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka, PA LXIX, 423—475.

[81] Klápště, J., 1979: Nález keramiky na zaniklé středověké osadě Sadonice (k. ú. Skuhrov, o. Příbram), AR XXXI, 580—584.

[82] Klápště, J., 1981: O počátcích města Turnova, in: Varia archaeologica 2, Praehistorica VIII, 289—293.

[83] Klápště, J.—Smetánka, Z., 1980: Archeologie a česká středověká vesnice, Věda a lidstvo 1981, Praha, 99—114.

[84] Klápště, J.—Smetánka, Z., 1981a: Archeologické ověřování toponomastické lokalizace zaniklých středověkých vsí v o. Beroun, ZMK XXII, 26—29.

[85] Klápště, J.—Smetánka, Z., 1981b: Dějiny středověkého osídlení a problémy vývoje klimatu, ZMK XXII, 344—354.

[86] Klápště, J.—Žemlička, J., 1979: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy, ČSČH 27, 884—906.

[87] Kovářík, J., 1976: Výzkum slovanského pohřebiště v Praze 5-Motole v roce 1975, AR XXVIII, 515—521.

[88] Kovářík, J., 1981: Středověký hřbitov u kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6, Dolní Liboci, AR XXXIII, 320—325.

[89] Krajíc, R., 1980: Příspěvek k dokumentaci zaniklých středověkých osad na Táborsku, AH 5, 165—172.

[90] Krumphanzlová, Z., 1971: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů, PA LXII, 406—456.

[91] Krumphanzlová, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9. až 11. věku v Čechách, PA LXV, 34—110.

[92] Kuthan, J., 1976: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice.

[93] Lamb, H. H., 1977: Climate. Present, past and future, 2. London—New York.

[94] Le Roy Ladurie, E., 1967: Histoire du climat depuis l'au mil. Paris.

[95] Le Roy Ladurie, E., 1975: Montaillou, village occitan de 1294 á 1324. Paris.

[96] Líbal, D., 1974: recenze práce: A. Merhautová, Raně středověká architektura v Čechách, Umění XXII, 160—175.

[97] Linington, R. E., 1969: The prospecting campaign undertaken in Czechoslovakia in July—August 1968, Prospezioni archeologiche 4, 131—138.

[98] Lom, F., 1973: Vývoj osevních postupů a soustav hospodaření v Českých zemích. Metodologická studie, Vědecké práce Zemědělského muzea 13, 215—261.

[99] Mazurowski, R., 1980: Metodyka archeologicznych badań powierzchniowych. Warszawa—Poznań.

[100] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[101] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[102] Mencl, V., 1975: K recenzi Dobroslava Líbala, Umění XXIII, 75—80.

[103] Michálek, J., 1976: Středověký sídlištní objekt u Topělce, o. Písek, AR XXVIII, 430 až 433.

[104] Mikyška, R., a kol. 1968: Geobotanická mapa ČSSR, 1. České země. Vegetace ČSSR A 2. Praha.

[105] Mueller, J. W., ed. 1979: Sampling in Archaeology. Tucson.

[106] Němec, I., a kol. 1980: Slova a dějiny. Praha.

[107] Neústupný, E., 1981: Zachování kostí z pravěkých sídlišť, AR XXXIII, 154—185.

[108] Olmerová, H., 1976: Stavební historie pražského kostela sv. Pankráce, Umění XXIV, 359—369.

[109] Olivová-Nezbedová, L., 1973a: Určování zaniklých osad na podkladě pomístních jmen, in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, 63—66. Uherské Hradiště.

[110] Olivová-Nezbedová, L., 1973b: Zaniklá osada Lhota na rozhraní katastru obce Chlustiny a Bavoryně (okr. Beroun), Onomastické práce 3, 196—208.

[111] Olivová-Nezbedová, L., 1976: Metoda zjišťování zaniklých osad na podkladě pomístních jmen, ZMK XVII, 247—249.

[112] Olivová-Nezbedová, L., 1977a: Zaniklá osada Bohdalice u obce Čechtice (o. Benešov), ZMK XVIII, 311 až 315.

[113] Olivová-Nezbedová, L., 1977b: Zaniklá osada Habersko (Habarště) v katastru obce Bzová (okr. Beroun), ZMK XVIII, 533—541.

[114] Olivová-Nezbedová, L., 1977c: Lokalizace zaniklé osady Zábdiší (okr. Beroun), ZMK XVIII, 72—76.

[115] Olivová-Nezbedová, L., 1978a: Lokalizace zaniklé osady Jesenice (okr. Beroun), ZMK XIX, 79—84.

[116] Olivová-Nezbedová, L., 1978b: Pomístní jména a zaniklé osady, ZMK XIX, 292—295.

[117] Olivová-Nezbedová, L., 1979: Lokalizace zaniklé osady Bíleč (okr. Beroun) a výklad názvu, ZMK XX, 51—59.

[118] Opravil, E., 1973: Příspěvek k charakteristice středověkých rostlinných souborů, in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, Uherské Hradiště, 67—87.

[119] Pavlů, I., 1971: Pražská keramika dvanáctého a třináctého století. Praha.

[120] Pavlů, I., 1975: Praha 8-Čimice, PSH IX, 224.

[121] Peichlová, M., 1977: Paleogeobotanický výzkum mladoholocénního profilu u Rváčova (východní Čechy), Preslia 49, 67—90.

[122] Pessr, K.—Váňa, F., 1976: Zaniklá ves a dvůr Březina u Čeňovic, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 17, 113—115.

[123] Petráň, J., 1977: Ouběnice — středověká ves na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 18, 205—251.

[124] Pitterová, A., 1971: Dům a sídliště zemědělského charakteru v 6.—15. stol. na území ČSSR, in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, Uherské Hradiště, 11—18.

[125] Pitterová, A., 1976: Vztah vesnického a městského domu, ČL 63, 204—217.

[126] Pleiner, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha.

[127] Pleiner, R., 1969: Středověké sídliště s kovárnami u Mutějovic, PA LX, 533—571.

[128] Pleiner, R., 1979: Die Technik des Schmiedehand Werks im 13. Jahrhundert im Dorf und in der Stadt, in: Geschichtswissenschaft und Archäologie, Vorträge und Forschungen XXII, 393—410.

[129] Puchmajerová, M.—Jankovská, V., 1978: Pylové diagramy z Třeboňské pánve, Preslia 50, 259—276.

[130] Richter, M., 1974: Der archäologische Beitrag zur Kleinstadtforschung in Böhmen, in: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter II, Göttingen, 239 až 257.

[131] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR XXVII, 245—258.

[132] Richter, M., 1979: Archeologický výzkum českých měst 13. století, Hospodářské dějiny 4, 5—41.

[133] Richter, M.—Hrdlička, L., 1971: Odřepsy — "Hřebínek" (okr. Nymburk) — vesnické pohřebiště s kostelem a část zaniklé osady — 13.—17. stol., in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, Uherské Hradiště, 65—67.

[134] Richter, M.—Vokolek, V., 1975: Hradec Králové na počátku dějin. Hradec Králové.

[135] Richter, M.—Vokolek, V., 1977: Počátky Hradce Králové ve světle archeologických výzkumů, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 13—27.

[136] Richterová, J., 1974: Zaniklá středověká osada Lhota u Smečna, AR XXVI, 628—630.

[137] Richterová, J., 1981: Německá Lhota, zaniklá středověká osada, k. o. Kamenné Žehrovice, okr. Kladno, AH 6, 475—479.

[138] Rožmberský, P., 1980: Zaniklé středověké osady v okrese Domažlice, in: Okresní archív Domažlice, IV. výroční zpráva, 83—114.

[139] Rybníčková, E.—Rybníček, K., 1976: Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách, AH 1, 145—151.

[140] Sedláčková, H., 1973: Zaniklá středověká osada 13. stol. u obce Střihov, okr. Nymburk, AR XXV, 550—552.

[141] Sedláčková, H., 1977a: Výzkum zaniklé středověké vesnice u Střihova, okr. Nymburk, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 274—276.

[142] Sedláčková, H., 1977b: Výzkum sídliště z 12.—počátku 13. století u Poděbrad (předběžná zpráva), in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 272—273.

[143] Sklenář, K., 1972: Nejstarší plán zaniklé středověké osady Svídna u Slaného, AR XXIV, 575—577.

[144] Sklenář, K., 1973: Nález nejstaršího plánku zaniklé středověké osady Svídny na Slánsku (sdělení), in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, Uherské Hradiště, 55—56.

[145] Skružný, L., 1973: Pozdně hradištní chlebová pec v Zeměchách (okr. Kladno), Vlastivědná knižnice Oblastního muzea v Roztokách, ř. B 5, 3—13.

[146] Skružný, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně, AH 5, 221—242.

[147] Smetánka, Z., 1965: Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X.—XV. století v Čechách, ČSČH XIII, 239—268.

[148] Smetánka, Z., 1969a: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva), AR XXI, 618—625.

[149] Smetánka, Z., 1969b: recenze práce A. Hejny: Středověká vesnická keramika v Čechách, SbNM, řada A — Historie, XX 1966, No 5, AR XXI, 399—402.

[150] Smetánka, Z., 1971: Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v letech 1965—1970, in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, Uherské Hradiště, 21—34.

[151] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965—1971, AR XXIV, 417—427.

[152] Smetánka, Z., 1973a: Povrchový průzkum na lokalitě Karlík u Dobřichovic, HG 10, 81—96.

[153] Smetánka, Z., 1973b: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, PA LXIV, 463—486.

[154] Smetánka, Z., 1973c: Středověká vesnice ve světle archeologického výzkumu. Anglické výsledky a české problémy, AR XXV, 655—666.

[155] Smetánka, Z., 1974: Die Archäologie und das mittelalterliche Dorf in Böhmen. Rückblick, Gegenwart, Perspektive, ZAM 2, 121—127.

[156] Smetánka, Z., 1978a: Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, AH 3, 325—330.

[157] Smetánka, Z., 1978b: Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.—13. století (Výtah z referátu), AH 3, 331—334.

[158] Smetánka, Z., 1981a: recenze práce V. Mencla, Lidová architektura v Československu, Praha 1980, PA LXXIII.

[159] Smetánka, Z., 1981b: Archaeological investigations of deserted villages in Bohemia since 1970, in: Nouvelles archéologiques dans la République Socialiste Tchéque, Prague—Brno, 208—210.

[160] Smetánka, Z—Klápště, J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10.-13. století, AR XXVII, 286—296.

[161] Smetánka, Z—Klápště, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad, AR XXI, 614—628.

[162] Smetánka, Z—Klápště, J., 1980: recenze práce E. Černého, Zaniklé středověké osady a jejich plužiny, Praha 1979, PA LXXI, 253—255.

[163] Smetánka, Z—Klápště, J., 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, PA LXXIII, 416—458.

[164] Smetánka, Z.—Klápště, J.—Richterová, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice), AR XXXI, 420—430.

[165] Smetánka, Z.—Škabrada, J., 1975a: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (Povrchový průzkum), AR XXVlI, 72—85.

[166] Smetánka, Z.—Škabrada, J., 1975b: Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku, Umění XXIII, 262—266.

[167] Smetánka, Z.—Škabrada, J., 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice, AH 1, 55—60.

[168] Smetánka, Z.—Škabrada, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 105—112.

[169] Snášil, R., 1976: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.— 15. století v ČSR (Nástin dosavadních výsledků), AH 1, 139—144.

[170] Sommer, P., 1977: Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy, AH 2, 257—260.

[171] Soudný, M., 1973: Zkušenosti s použitím fosfátové analýzy při studiu zaniklých středověkých sídlišť, in: Zaniklé vesnice ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, Uherské Hradiště, 103—115.

[172] Soudný, M., 1980: Fosfátová analýza v současné praxi pražského pracoviště Archeologického ústavu ČSAV, in: Sborník referátů 1. celostátní konference "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumentace," Brno, 181—185.

[173] Šebesta, P., 1980: První nález vesnického obydlí na Chebsku, AH 5, 173—175.

[174] Šimana, M., 1973: Geodeticko-topografický průzkum archeologické lokality a dokumentace výzkumu, in: Zaniklé vesnice v CSSR ve světle archeologického výzkumu 2, Uherské Hradiště, 137—152.

[175] Šimana, M., 1979: Provádění geodeticko-topografi ckého průzkumu na zaniklých středověkých osadách, AR XXXI, 631—639.

[176] Škabrada, J., 1972: Lidová architektura jako odkaz a pramen poznání stavební tvorby raného středověku, in: Radová, M. 1972: Architektura románská, ČVUT Praha, 105—118.

[177] Škabrada, J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti ("Šíje" vesnických sýpek a středověkých zemnic), AH 3, 355—369.

[178] Škabrada, J., 1979: Nejstarší objekty zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce, AH 4, 175—191.

[179] Škabrada, J., 1980: Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek, AH 5, 329—334.

[180] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1972: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách, AR XXVI, 236—270.

[181] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice, Památková péče 5, 297—306.

[182] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1975a: Vesnická architektura a archeologie. Příspěvek k možnostem studia stavebního utváření české středověké vesnice, AR XXVII, 329—337.

[183] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1975b: Nové poznatky o české středověké vesnici, Architektura ČSR 1975/9, 421 až 424.

[184] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1975c: Neznámý románský kostel na Libické cestě (Příspěvek k povrchovému průzkumu raně středověké vesnice), AR XXVII, 178—181.

[185] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1977: Osídlení, in: Radová, M. 1977: Románské stavitelství, ČVUT Praha, 11—34.

[186] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1980: K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu, AH 5, 353—359.

[187] Šmelhaus, V., 1980: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské. Prameny a studie 21, Praha.

[188] Šolle, M., 1972: Zur Entwicklung der frühmittelalterlichen slawischen Keramik im Bereiche Ostböhmens, VPS VII, 141—177.

[189] Špaček, L., 1971: Les émaux limousins médiévaux en Tchécoslovaquie, in: Bulletin de la Société archéologique du Limousin XCVIII, 173—185.

[190] Štelcl, J.—Vignatiová, J., 1981: Poselenija i tipy ich objektov na jugo-zapadnom peredgorodii velikomoravskogo gorodišča Pogansko pod g. Bržeclav, Scripta Fac. sei. nat. univ. Purk. Brun., Vol. 11, No. 1 (Geologia), 7—40.

[191] Štěpánek, M., 1968: Změny vegetace a klimatu v historickém období (Příspěvky k dějinám osídlení 3), ČSČH XVI, 415—434.

[192] Taylor, Ch., 1974: Fieldwork in medieval archaeology, London— Sydney.

[193] Tecl, R., 1980: K problematice koncentrace středověkého osídlení na Táborsku, AH 5, 155—164.

[194] Turek, R., 1973: Zaniklé osady u Dubí a u Babic, HG 10, 97—101.

[195] Váňa, F., 1976: Příspěvek k lokalizaci zaniklých vsí a dvorů Bystřičany a Ondřejovice, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 17, 103—111.

[196] Váňa, Z., 1977: Bílina a Staré Bělsko, PA LXVIII, 394—432.

[197] Vařeka, J., 1973: K otázce vývoje a geografického rozšíření kamenného domu v Čechách, CL 60, 86—94.

[198] Velímský, T., 1979: Problematika historické archeologie v činnosti expozitury AÚ ČSAV v Mostě, AH 4, 251—255.

[199] Vencl, S., 1968: K otázce interpretace pravěkých staveb, AR XX, 490—510.

[200] Vignatiová, J., 1979: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu jihozápadního předhradí Břeclavi-Pohanska za léta 1975—1977, SPFFBU E 24, 95—108.

[201] Zápotocký, M., 1969: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty, PA LX, 277 až 366.

[202] Zápotocký, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, AR XXIX, 521—553.

[203] Zápotocký, M., 1978: Slovanské osídlení na Ústecku, AR XXX, 258—303.

[204] Žemlička, J., 1974: Osídlení Zbraslavská od 10. do počátku 15. století, PA LXV, 419 až 465.

[205] Žemlička, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.