K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách

Název: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách
Variantní název:
  • Zur Entwicklung der Produktionsbereiche rotbemalter Keramik in Nordböhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 119-138
Rozsah
119-138
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AČ — Archiv český I (ed. F. Palacký), Praha 1840; VI (ed F. Palacký), Praha 1872; XXXII (ed. J. Čelakovský), Praha 1915; XXXIII (ed. J. Čelakovský), Praha 1918; XXXVI (ed. G. Friedrich), Praha 1941.

[2] Bernau, F., 1888: Der politische Bezirk Dauba, Česká Lípa.

[3] Bienert, K. J., 1930: Die ältesten B. Leipaer Zunftordnungen, Mitteilungen des Nordböhm. Vereines für Heimatforschung und Wanderpflege (Č. Lípa), 53, s. 67—70.

[4] Boháč, Z., 1978: Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské, Praha.

[5] CDB — Codex diplomatlcus et eplstolaris regni Bohemiae IV (ed. J. Šebánek, S. Dušková], Praha 1962; V/1 (ed. J. Šebánek, S. Dušková), Praha 1974.

[6] CDL — Codex diplomaticus Lusatiae sup. II (ed. R. Jecht), Görlitz 1900—1903.

[7] Gabriel, F., 1974: Středověká fortifikační architektura v severních Čechách, rkp. dipl. práce FF UJEP Brno.

[8] Gabriel, F., 1977: Výzkum středověkých panských sídel v severních Čechách, Výzkumy v Čechách 1974 — Suplementum, Praha.

[9] Gabriel, F., 1979: Počátky hrnčířství v České Lípě, AH 4, 257—265.

[10] Gabriel, F., 1979a: Nejstarší osídlení hrádku Hřídelíku, Litoměřicko 15, 53—64.

[11] Gabriel, F., 1980: Zjišťovací výzkum na levínském hradě, Litoměřicko 16, 91—100.

[12] Gabriel, F., 1981: Pottery Workshops at the town of Česká Lípa /Nouvelles archéologiques dans la République Socialiste Tchéque, 195—197.

[13] Gabriel, F., v tisku: Archeologické doklady k vývoji Ústí n. L.

[14] Gabriel, F., v tisku — A: Opevněná panská sídla na Českolipsku před rokem 1319, Z minulosti Děčínska a Českolipska 4.

[15] Gabriel, F., Smetana, J., 1980: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy, AH 5, 131—142.

[16] Gabriel, F., Smetana, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku, AH 8, 33—62.

[17] Gabriel, F., Smetana, J.: K problému existence řemesel na vesnicích ve 13. století, AH 7, 509—516.

[18] Hantschel, F., 1911: Heimatkunde des politischen Bezirkes B. Leipa, Česká Lípa.

[19] Hieke, W., 1887: Die Berka von Duba und Ihre Besitzungen in Böhmen II, Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 25, 51—75.

[20] Hieke, W., Horčička, A., 1896: Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526, Praha.

[21] Jecht, R., 1911: Der Oberlausitzer Hussitenkrieg und das Land der Sechsstädte unter Kaiser Sigmund, Görlitz.

[22] Klápště, J., Velímský, T., 1975: Příspěvek ke studiu počátků města Mostu, AR 27. 651 až 672.

[23] Kůrka, J., 1986: Záhvozdí a jeho vztah k severním Čechám, Sborník Severočeského muzea-Historia 5, 3—14.

[24] LC — Libri confirmatlonum ad beneflcla eccleslastica Fragensem per archidioecessim I—X (ed. F. A. Tingl, /. Emler), Praha 1865—1869.

[25] LE — Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV., I—VI (ed. K. Borový. A. Podlaha), Praha 1875—1927.

[26] Mechelk, H. W., 1970: Stadtkernforschung in Dresden, Berlin.

[27] Mechelk, H. W., 1975: Zur Problematik des Keramikhandels (am Beispiel der mittelalterlichen rotbemalten Irdenware vom Typ Lewin aus sachsischen Fundstellen erörtert), Symbolae praehistoricae (Berlin), 271—289.

[28] Mechelk, H. W., 1981: Zur frühgeschichte der Stadt Dresden und zur Herausbildung einer spätmittelalterlichen Keramikproduktion im sächsischen Elbgebiet aufgrund archäologischer Befunde, Berlin.

[29] Menclová, D., 1972, II: České hrady, II, Praha.

[30] MGH — Monumenta Germaniae historica, Scriptores XVII.

[31] Nekuda, V., Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.

[32] Neústupný, E., 1973: Jednoduchá metoda archeologické analýzy, PA 84, 189—234.

[33] Novák, K., 1982: Přednáška na semináři o středověké keramice v Opavě.

[34] Novotný, V., 1937: České dějiny I., 4, Praha.

[35] Radoměrský, P., Richter, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM 28, č. 2—4, 57—171.

[36] RBM — Regesta diplomatica nec non epistularla Bohemiae et Moraviae II. (ed J. Emler), Praha 1882; III (ed. J. Emler), Praha 1890; IV ed. J. Emler), Praha 1892.

[37] Reichertová, K., 1962: Doklady středověkého hrnčířství v Levíně u Litoměřic, AR 14, 705—710.

[38] Richter, M., 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[39] Richter, M., Smetánka, Z., 1958: Zur Datierung und Problematik der Anfänge der rotbemalten Keramik in Böhmen, Epitymbion R. Haken, Praha, 86—91.

[40] RTB — Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum I—II (ed. J. Emler), Praha 1870—1872.

[41] Sedláček, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze království českého, X. Boleslavsko, Praha.

[42] Sedláček, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého, XIV. Litoměřicko a Žatecko, Praha.

[43] Sedláček, A., Pozůstalost: Pozůstalost A. Sedláčka v ÚČSSD ČSAV, výpis z manuálu z r. 1393 z A. kap.

[44] Seeliger, E. A., 1922: Das Land Zittau bis zum Jahre 1319, Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues 16, 1—11, 85—95.

[45] Scheer, B., 1929; 1930: Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Böhmen II., 3. Haus und Hausrat; Frýdlant v Č.

[46] Skružný, L., 1974: Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů, Český lid 61, 161—168.

[47] Smetana, J., 1977: Poznámky k počátkům levínského hrnčířství, Litoměřicko 13, 53—81.

[48] Smetana, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století, ČsČH 27, 573—599.

[49] Smetana, J., Gabriel, F., 1981: Hrad Kalich u Litoměřic, Husitský Tábor 4, 85—87.

[50] Smetana, J., Gabriel, F., 1982: K otázkám datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic, Folia historica Bohemica 4, 49—82.

[51] Smetánka, Z., 1981: Záchranný výzkum ve Štíhlících u Českého Brodu, AR 13, 264 až 267.

[52] Sommer, P., 1978: České kláštery 10.—13. století ve světle archeologických výzkumu, AH 3, 337—345.

[53] Šer, J. A., 1970: Intuicija i logika v archeologičeskom issledovanii, Statistikokombinatornyje metody v archeologii, Moskva, 8—24.

[54] Šimák, J. V., 1930: Kniha o Housce, Praha.

[55] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých, České dějiny I., 5, Praha.

[56] Šusta, J., 1898: Kritické příspěvky k dějinám Přemysla Otakara II., ČČH 2, 203—209.

[57] Zápotocký, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, PA 69, 171—238.

[58] Zápotocký, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí, Praha.