K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách

Název: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách
Variantní název:
  • Zu den Anfängen der Erzeugung von Blattkacheln in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 145-154
Rozsah
145-154
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bayer, J. V., 1902: Dražické dlaždičky, ČSPSČ X, 78—81.

[2] Burian, V., 1966a: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech 1964—1965, Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 128, 9—15.

[3] Burian, V., 1966b: Kartouzka v Dolanech — Moravský protějšek hradu Siónu. Střední Morava 1, 5—18.

[4] Franz, R., 1969: Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus. Graz.

[5] Holčík, Š. P., 1976: Stredoveké kachlice na Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea LXX História 16, 91—112.

[6] Holčík, Š. P., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[7] Chadraba, R., 1971: Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV. Praha.

[8] Chaloupecký, V., 1908: Jan z Dražic, poslední biskup pražský. ČSPSČ XVI, 51—84; 133—163; 181—196.

[9] Janská, E., 1977: K nálezům středověkých studní, Staletá Praha VIII, 185—196.

[10] Kaiser, Vl., 1979: Gotické kachle z hradu Kyšperka, Ústecký sborník historický 1979, 45—59.

[11] Květ, J., 1927: Italské vlivy na pozdně románskou malbu v Čechách. Praha.

[12] Liška, A., 1943: Hrnčířské a kamnářské památky v museu hlavního města Prahy, Zprávy České keramické společnosti XX, 1—23.

[13] Mencl, V., 1940—41: Biskup Jan IV. z Dražic v dějinách české architektury, Umění XIII, 101—122 (Štenc).

[14] Menclová, D., 1972: České hrady I. II. Praha.

[15] Michna, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů, Sborník památkové péče v severomoravském kraji 3, 7—44 (Ostrava).

[16] Petráň, J., 1970: Český znak. Praha.

[17] Podlaha, A.—Hilbert, K., 1906: Soupis památek historických a uměleckých. Metropolitní chrám sv. Víta v Praze. Praha.

[18] Poche, E., 1937: Soupis památek historických a uměleckých v okresu královédvorském Praha, (XLVIII).

[19] Richterová, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[20] Schnyder, R., 1958: Die Baukeramik und der mittelalterliche Backsteinbau des Zisterzienser klosters St. Urban. Bern.

[21] Schnyder, R., 1972: Keramik des Mittelalters. Bern.

[22] Schwarzenberg, K., 1941: Heraldika. Praha.

[23] Smetánka, Z., 1959: K problému nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách, Acta Musei Reginaehradecensis, S. B: Scientiae Sociales 2, 107—114.

[24] Smetánka, Z., 1960: Studie o českých středověkých kachlích. Praha. (AÚ ČSAV, knih. A 813.)

[25] Smetánka, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX, 228—265.

[26] Tauber, J., 1980: Herd und Ofen im Mittelalter. Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archäologischen Material vornemlich der Nordwest Schweiz (9.—14. Jahrhundert). Olten u. Freiburg i. Br.

[27] Vojtíšek, V., 1928: O pečetech a erbech měst pražských i jiných českých, Zprávy památkového sboru hlav. města Prahy VIII, 1—255.

[28] Wirth, Z., Ed. 1931: Dějepis výtvarného umění v Čechách I. Středověk. Malířství (A. Matějíček). Praha (SVU Mánes).

[29] Zenger, Z. M., 1978: Česká heraldika. Praha.