Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska v stredoveku

Variantní název
Erzeugunsproblematik und Vorkommen der dekorativen Mettalgegenstände auf dem Gebiet der Slowakei im Mlttellater
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 347-365
Rozsah
347-365
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bálint, Cs., 1982: Az európai dirhem-forgalom néhány kérdésé. Szézadok 1982, č. 1, s. 3—32.

[2] Bialeková, D., 1965: Stav remeselnej výroby na Slovensku v 9.—11. stor. O počiatkoch slovenských dejín, Bratislava, s. 81—95.

[3] Bialeková, D., 1978: Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.—11. stor., Archaeologia historica 3, Brno, s. 11—17.

[4] Bialeková, D.—Ruttkay, A., 1983: Vztahy územia Slovenska k územiu Kyjevskej Rusi v 5.—11. stor. "Zborník referátov slovenských archeológov pre X. medzinárodný slavistický kongres v Kyjeve. Nitra (v tlači).

[5] C DES 1975: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I (rediguje R. Marsina). Bratislava.

[6] Čaplovič, D.—Ruttkay, A.—Slivka, M.—Vallašek, A., 1982: Stredoveký zlatý pečatný prsteň z Hrhova. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra (v tlači).

[7] Darkevič, V. P., 1966: Proizvedenija zapadnogo chudožestvennogo remesla v Vostočnej Jevrope (X—XIV vv.). Archeologija SSSR, vyp. El-57. Moskva.

[8] Dvořáková, V.—Krása, J.—Stejskal, K., 1978: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava.

[9] Gerevich, T., 1928: Magyarország románkori emlékei. Budapest.

[10] Habovštiak, A., 1972: Bronzová gravírovaná misa z Bohatej, okres Komárno. Zborník SNM 66, história 12, Bratislava, s. 165—172.

[11] Holčík, S. P., 1980: Stredoveké umelecké remeslá (kandidátska dizertačná práca). Nitra—Bratislava.

[12] Chropovský, B., 1978: Krása slovienskeho šperku. Bratislava.

[13] Kaminská, Ľ., 1982: Románska sakrálna stavba a cintorín v Trebišove. Sloven. archeológia (v tlači).

[14] Kolba, H. J., 1965: Ötväsadatok a magyar krónikákban. Folia Archaeologica 17, s. 135 až 153.

[15] Kolba, H. J„ 1975: Zwei gotische Ziborien in Ungarischen Nationalmuseum. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 21, Budapest, s. 283—332.

[16] Kovács, E., 1974: Romanische Goldschmiedekunst in Ungarn. Budapest.

[17] Kučera, M. 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[18] Kučera, M. 1978: Genéza miest na Slovensku. In: Archaeol. historica 3, s. 147—164.

[19] Mihalik, S., 1963: Problematik der Rekonstruktlon der Monomachos-Krone. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 9, Budapest, s. 199—243.

[20] NNNMD, 1954: Naše nejstarší národní minulost v dokumentech. Praha.

[21] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[22] Rejholcová, M., 1962: K problematike severnej hranice výskytu tzv. belobrdských pohrebísk. Slovenská archeológia 30, s. 199—209.

[23] Ruttkay, A., 1978: Umenie kované v zbraniach. Bratislava.

[24] Ruttkay, A., 1979: Stredoveké umelecké remeslo. Bratislava.

[25] Ruttkay, A., 1981: The post-Great Moravian period and the middle ages. Archaeological Research in Slovakia. Nitra 1981, s. 169—190.

[26] Szabó, I., 1966: A käzépkori magyar falu. Budapest.

[27] Špiesz, A., 1972: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava.

[28] Špiritza, J., 1968: Údaje o zlatníckych výrobkoch v najstaršom bratislavskom protokole testamentov 1414 až 1529. Zborník SNM 62, história 8, Bratislava, s. 169—201.

[29] Špiritza, J.—Učníková, D., 1972: Spišské gotické krstiteľnice z tvorivého okruhu Konráda Gaala. Zborník SNM 66, história 12, s. 35—99.

[30] Točík, A., 1978: Záchranný výskum v Komjaticlach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977, Nitra, s. 246—272.

[31] Toranová, E., 1975: Zlatníctvo na Slovensku. Bratislava.

[32] Toranová, E., 1976: Šperkárstvo na Slovensku. Bratislava.

[33] Váňa, Z., 1954: Maďaři a Slované ve světle archeologických nálezů X.—XII. století. Slovenská archeológia 2, 1954, s. 51—104.

[34] Zolnay, L., 1977: Kincses Magyarország. Budapest.