Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove

Název: Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove
Variantní název:
  • Die Untersuchungsergebnisse der frühmittelalterlichen Besiedlung in Mužla-Čenkov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 385-398
Rozsah
385-398
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beranová, M.: Zemědělská výroba v 11.—14. století na území Československa. Praha 1975.

[2] Bialeková, D.: Nové včasnoslovanské nálezy z juhozápadného Slovenska. Slovenská archeológia X, 1962, s. 97—148.

[3] Bialeková, D.: Sporen von slawlschen Fundplätzen in Pobedim. Slovenská archeológia XXV, 1977, s. 103—158.

[4] Bialeková, D.: Výskum a rekonštrukcia fortifikácie na slovanskom hradisku v Pobedime. Slovenská archeológia XXVI, 1978, s. 149—174.

[5] Bialeková, D.: Odraz franských vplyvov v kultúre Slovanov. IV. Medzinárodný kongres slovanskej archeológie, Nitra 1980, s. 28—32.

[6] Boháč, Z.: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení. Československý časopis historický 21, 1973, s. 369—386.

[7] Eisner, J.: Slovensko v pravěku. Bratislava 1933.

[8] Habovštiak, A.: Príspevok k poznaniu našej nížinatej dediny v XI.—XIII. storočí. Slovenská archeológia IX, 1961, s. 451—481.

[9] Habovštiak, A.: Stredoveké zaniknuté sídliská ako predmet historickoarcheologického výskumu. Slovenská archeológia XXI, 1973, s. 221—225.

[10] Hodál, J.: Pôvod, osídlenie a hodnosť rodu Hunt-Pázmany. Historický zborník IV, 1946, s. 136—164.

[11] Hrubý, V.: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště na Valách. Praha 1955.

[12] Hrubý, V.: Příspěvek k poznání velkomoravského obydlí. Památky archeologické LII, 1961, s. 488—495.

[13] Hrubý, V.: Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha 1965.

[14] Chaloupecký, V.: Staré Slovensko. Bratislava 1923.

[15] Cheben, I.—Kuzma, I.—Rajtár, J.: Výsledky prieskumnej činnosti v oblasti výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji. AVANS 1981, Nitra 1982, v tlači.

[16] Chropovský, B.: Nitra. Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava 1978, s. 133—142.

[17] Jakab, J.: Ďalšie kostry z Mikovho dvora v Nitre. AVANS 1980, Nitra 1981, s. 104—106.

[18] Kudrnáč, J.: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách. Praha 1970.

[19] Kudrnáč, J.: Několik upozornění k tzv. pražnicím. Archeologické rozhledy XXXIII, 1981, s. 209—211.

[20] Kuzma, I.: Zisťovací výskum v Mužle-Čenkove, AVANS 1979, Nitra 1980, s. 120.

[21] Kuzma, I.—Bátora, J.: Prvá sezóna výskumu v Mužle-Čenkove. AVANS 1980, Nitra 1981, s. 152—154.

[22] Magyarország vármegyél és városai. Esztergom vármegye. Budapest.

[23] Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha—Prešov 1937.

[24] Nevizánsky, G.: Stredoveké pohrebisko v Mužle-Čenkove. AVANS 1976, Nitra 1977, s. 196.

[25] Novotný, B.: Sídliště lidu s kanelovanou keramikou v Hurbanove na Slovensku. Archeologické rozhledy V, 1953, s. 730—733.

[26] Novotný, B.: Nové nálezy kanelované keramiky na Dolním Pohroní. Archeologické rozhledy X, 1958, s. 605—617.

[27] Pleiner, R.: Slovanské sekerovité hřivny. Slovenská archeológia IX, 1961, s. 405—444.

[28] Ratkoš, P.: Naše sídliskové útvary v latinskej terminológii 9.—12. stor.. Archaeologia Historica 3, Brno 1978, s. 247—253.

[29] Skružný, L.: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na území ČSSR. Památky archeologické LIV, 1963, s. 234—262.

[30] Stanislav, J.: Slovenský juh v stredoveku. Turčiansky sv. Martin 1948.

[31] Súpis pamiatok na Slovensku i. Bratislava 1968.

[32] Vendtová, V.: Slovanské osídlenie Pobedima a okolia. Slovenská archeológia XVII, 1969, s. 119—224.

[33] Villányi, S.: Nehány lap Esztergom város és megye multjából. Esztergom 1981.

[34] Vladár, J.: Archeologický výskum v Branci pri Nitre, v rokoch 1961—1962. Archeologické rozhledy XVI, 1964, s. 63—69.