Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů

Variantní název
Die landwirtschaftliche Produktion Mährens im Zeitalter des Feudalismus vom Blickpunkt der archäologichen Untersuchungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 33-46
Rozsah
33-46
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Belcredi, L., 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách. AH 8, 1983, 411-422. Brno.

[2] Bentzien, U., 1980: Bauernarbeit im Feudalismus. Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und - verfahren in Deutschland von der Mitte des ersten Jahrtausends u. Z. bis um 1800. Berlin.

[3] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.-14. století na území Československa. Studie archeologického ústavu ČSAV v Brně, roč. III, č. 1. Praha.

[4] Beranová, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[5] Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV č. 1, 1979. Praha.

[6] Denecke, D., 1980: Zum Stand der interdisziplinären Flurforschung. Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung. Teil II. Göttingen.

[7] Dostál, B., 1976: Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.-10. století. AH 1, 1976, 9-26. Brno.

[8] Ennen, E. – Janssen, W., 1979: Deutsche Agrargeschichte, Vom Neolitikum bis zur Schwelle des Industriezeitalters. Wiesbaden.

[9] Frolec, V., 1974: Tradiční vinařství na Moravě. Brno.

[10] Graus, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Praha.

[11] Herrmann, J., 1981: Probleme der Fruchtwechselwirtschaft im Ackerbau des 8. bis 9. Jh. am Beispiel ausgewählter schriftlicher und archäologischer Quellen. Zeitschrift f. Archäologie 15, 1-9. Berlin.

[12] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna. AH 4, 1979. Brno. 129-140.

[13] Měřínský, Z., 1582: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku. AH 7, 1982, 113-156. Brno.

[14] Míka, A., 1960: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu. Praha.

[15] Nekuda, V., 1962: Urbáře na panství brněnské kapituly. ČMM 47, 1962, 43-66. Brno.

[16] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[17] Nekuda, V., 1976: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě. AH 1, 1976, 33-48. Brno.

[18] Nekuda, V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.-13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných. AH 3, 1978, 171-182. Brno.

[19] Nekuda, V., 1980: Moravský venkov v době předhusitské. AH 5, 1980, 13-29, Brno.

[20] Nekuda, V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. AH 7, 1982. 33-66. Brno.

[21] Opravil, E., 1971: Příspěvek k charakteristice středověkých rostlinných souborů. ZSV 2, 67-87. Uherské Hradiště.

[22] Opravil, E., 1981: Dřeviny ze sídliště v nivě Dyje u Šakvic. AR 23, 1981, 89-91. Praha.

[23] Peške, L., 1981: Osteologické nálezy ze Šakvic, poloha Štěpničky. AR 33, 1981, 88-89.

[24] Rybníčková, E. – Rybníček, K., 1975: Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung. In: Nekuda V. Pfaffenschlag, 183-198. Brno.

[25] Rybníčková, E. – Rybníček, K., 1976: Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách. AH 1, 1976, 145-149. Brno.

[26] Snášil, R., 1971: Záblacany (okr. Uherské Hradiště). ZSV 1, 89-116.

[27] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.-13. století na Moravě. AR 27, 305-317. Praha.

[28] Snášil, R., 1976: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.-15. století v ČSR. (Nástin dosavadních výsledků.) AH 1, 139-144. Brno.

[29] Snášil, R., 1977: Nová zjištění ze zaniklých Záblacan. Středověká archeologie a studium počátků měst, 264-271. Praha.

[30] Stará, M., 1958: Nové příspěvky k otázkám staroslovanských oradel s hlediska Niederlových "Slovanských starožitností". Vznik a počátky Slovanů II, 1958, 317-369. Praha.

[31] Stránský, K., 1975: Rozbory železných předmětů. In: V. Nekuda, Pfaffenschlag, 209-218.

[32] Šach, F., 1961: Rádlo a pluh na území Československa. Část I: Nejstarší orební nářadí. Vědecké práce zemědělského muzea, 1961, 25-155. Praha.

[33] Šaurová, D., 1973: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku. AR 25, 1973, 336-339.

[34] Unger, J., 1980: Pohořelice-Klášterka. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně 8, 2. Brno.

[35] Unger, J., Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav. AR 33, 1981, 55-87. Praha.

[36] Winter, Z., 1899: Život v pražském Ungeltu r. 1597. Časopis Musea království českého 1899, 14-44, 105-138. Praha.