Archaeologia historica 1985, roč. 10, č. [1]

Obrázek
Rok
1985
Page Title
5-7 Záverečné stanovisko účastníkov XVI. celoštátnej konferencie archeológie stredoveku so zameraním na hlavnú tému "Hospodárske dejiny na území ČSSR v stredoveku na základe výsledkov archeologického badania a interdisciplinárnych expertíz" | pdficon
A.Hospodářské dějiny středověké vesnice - Wirtschaftsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes
Page Title
11-25 Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander | pdficon
27-31 Príspevok k počiatku stredovekej dediny na Slovensku vo svetle pohrebísk Štefanovičová, Tatiana | pdficon
33-46 Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů Nekuda, Vladimír | pdficon
47-56 Panské dvory na české středověké vesnici Chotěbor, Petr; Smetánka, Zdeněk | pdficon
57-65 Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách Kašička, František | pdficon
67-73 K počátkům středověkého osídlení Hlinecka | pdficon
75-81 Poznámky k německé kolonizaci východních Čech Charvát, Petr | pdficon
B. Města a jejich význam pro hospodářské dějiny - Städte und ihre Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte
Page Title
85-92 Najstaršie mestá na Slovensku na základe historických dokladoy Marsina, Richard | pdficon
93-103 Genézia miest na Slovensku a ich topografia vo svetle archeologického výskumu Baxa, Peter | pdficon
105-108 K obchodným stykom Bratislavy v stredoveku Hajnalová, Eva | pdficon
109-116 Osídlenie, hospodárské pomery a materiálna kultúra feudálneho Hlohovca vo svetle archeologických výskumov a nálezov Pastorek, Ivan | pdficon
117-123 Výsledky výzkumov v suterénoch Starej radnice v Bratislave Hlavicová, Jana; Plachá, Veronika | pdficon
125-132 Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica — výsledky archeologických výskumov Tóthová, Štefánia | pdficon
133-142 Archeologie k počátkům jihomoravských měst Procházka, Rudolf | pdficon
143-152 Několik poznámek ke genezi a významu raně středověké Olomouce Bláha, Josef | pdficon
153-161 Geneze města Znojma a typy předlokační aglomerace Konečný, Lubomír | pdficon
163-174 Politické a ekonomické vztahy města Chebu a okolní šlechty Šebesta, Pavel; Kubů, František | pdficon
175-180 K počátkům města Chrudimi Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
181-188 Pražská hradiště v mladší a pozdní době hradištní Richterová, Julie | pdficon
C. Řemeslná výroba - Handwerkliche Produktion
Page Title
191-195 Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí Ruttkay, Alexander; Remiašová, Marta | pdficon
197-202 Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska Labuda, Jozef | pdficon
203-208 Nález železiarskej taviacej pece v Gemerskom Sade Füryová, Klára | pdficon
209-220 Stredoveké pece na pečenie chleba vo Veľkom Grobe (okr. Galanta) Egyházy-Jurovská, Beata | pdficon
221-229 Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova Hoššo, Jozef | pdficon
230-233 Středověká polévaná keramika z Opavy Šikulová, Vlasta | pdficon
235-237 Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově Muk, Jan; Hus, Miroslav | pdficon
D. Feudální sídla a jejich význam pro hospodářské dějiny - Feudalsitze und ihre Bedeutung für die mittelalterliche Ökonomik
Page Title
241-254 Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie Čaplovič, Dušan; Hrubec, Igor; Ruttkay, Alexander; Vallašek, Adrian | pdficon
255-260 Ekonomické zázemí hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov Hejna, Antonín | pdficon
261-271 Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence Plaček, Miroslav | pdficon
273-282 Počátky hradu v Olomouci a jeho nejstarší zděná architektura Dohnal, Vít | pdficon
283-295 K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné Durdík, Tomáš | pdficon
296-302 Středověká tvrz v Praze 8, Čimicích Huml, Václav | pdficon
303-307 Hrad Úsov - jeho úloha a význam při kolonizaci severní Moravy ve 13. století Goš, Vladimír | pdficon
309-321 Hrad Lukov - současný stav výzkumu Kohoutek, Jiří | pdficon
323-329 Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě Unger, Josef | pdficon
E. Církevní instituce a jejich podíl na hospodářských dějinách - Kirchliche Institutionen und ihrer Anteil an der Wirtschaftsgeschichte
Page Title
333-356 Církevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku Ruttkay, Alexander; Slivka, Michal | pdficon
357-367 Podiel církevných inštitúcií na vývoji osídlenia a hospodárstva východného Slovenska v 12.–16. storočí Uličný, Ferdinand | pdficon
369-374 Prínos krasnianskej benediktínskej komunity k hospodárským, sociálnym a kultúrnym dejinám východného Slovenska Polla, Belo | pdficon
375-393 Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období Měřínský, Zdeněk | pdficon
395-407 Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách – základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia Čechura, Jaroslav | pdficon
409-413 Otázky výzkumu řeholních domů v Čechách Sommer, Petr | pdficon
415-421 Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech Charvátová, Kateřina | pdficon
423-438 Středověké sepulkralní památky bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě Pojsl, Miloslav | pdficon
439-451 Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli u Strakonic Nechvátal, Bořivoj | pdficon
F. Architektura a její odraz v hospodářských dějinách - Architektur und Wirtschaftsgeschichte
Page Title
455-459 Interferencia v materiálnej kultúre Slovenska Sedlák, Vincent | pdficon
461-467 Chronologizácia architektúry a hospodárské dejiny Slovenska v 9.—13. storočí Ratkoš, Peter | pdficon
469-473 Niekoľko nových poznatkov, získaných pri výskume fasád veže nitrianského hradu Puškárová, Blanka K. | pdficon
475-479 Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky) Škabrada, Jiří | pdficon
481-500 Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku Škabrada, Jiří; Dostál, Petr | pdficon
Zprávy
Page Title
503 Konference k otázce vývoje osídlení ve střední Evropě a zemích sousedních Nekuda, Vladimír | pdficon
504 5. medzinárodný kongres štúdia juhovýchodnej Európy Štefanovičová, Tatiana | pdficon
505 Zasedání sklářské sekce ČSSA při ČSAV Himmelová, Zdenka | pdficon
505-506 Slavnostní zasedání československých archeologů v Brně Měřínský, Zdeněk | pdficon
506-508 Čechy v době slovanské Měřínský, Zdeněk | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
519 Seznam autorů | pdficon