Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli u Strakonic

Variantní název
Grabsteine auf dem jungburgwallzeitlichen Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 439-451
Rozsah
439-451
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Blajerová, M., 1976: Kostrové pozůstatky ze slovanského pohřebiště v Radomyšli. Praha.

[2] Boháč, Z., 1969: Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 10, 109-146.

[3] Boháč, Z., 1972: Patrocinia románských kostelů, HG 8, 31-52.

[4] Dubský, B., 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná.

[5] Eisner, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie. Praha.

[6] Fiala, Z., 1953: K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách. Historický sborník I., 27-45.

[7] CDB I, II, III, IV/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek – S. Dušková). Praha 1904, 1912, 1943, 1962.

[8] Hanuliak, M., 1980: K problematike včasnostredovekých cintorínov s hrobmi pod náhrobnými kameňmi, in. IV. Medzinárodný kongres slovanskej archeologie, Sofia 15-22. septembra 1980, Zborník referátov ČSSR, Nitra, 47-53.

[9] Chochol, J., 1967: Kostrové pozůstatky "vampyrů" z Radomyšle, AR 19, 489-500.

[10] Kasička, F. – Nechvátal, B., 1983: K počátkům středověké architektury v jihozápadních Čechách – Radomyšl u Strakonic, Umění XXXI, 193-213.

[11] Kašička, F. – Nechvátal, B., 1983a: Radomyšl, proměny městečka, Strakonice.

[12] Krumphanzlová, Z., 1972: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů, PA LXIII, 406-456.

[13] Krumphanzlová, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.–11. věku v Čechách, PA LXV, 34-110.

[14] Kuthan, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, 2. vyd., České Budějovice.

[15] Lifka, B., Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí (rkp.).

[16] Machart, J., 1979: Petrografické posouzení náhrobních kamenů ze slovanského pohřebiště a zdiva kostela sv. Martina v Radomyšli u Strakonic (rkp.).

[17] Mencl, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP XVIII, 133-146.

[18] Mencl, V., – Benešovská, Kl. – Soukupová, H., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň.

[19] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[20] Michálek, J., 1978: Pravěk Strakonicka. Strakonice.

[21] Michálek, J. – Fröhlich, J., 1979: Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice. České Budějovice – Strakonice.

[22] Nechvátal, B. – Radoměrský, P., 1964: Mladohradištní pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, AR XVI, 655-685.

[23] Nechvátal, B., 1965: Výzkum mladohradištního pohřebiště v Radomyšli v r. 1964, AR XVII, 368 až 392.

[24] Novotný, V., 1912-1928: České dějiny I/1-3. Praha.

[25] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha.

[26] Nový, R., 1984: Vznik poddanského obyvatelstva jako společenské třídy v českých zemích, in.: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, 213-240. Praha.

[27] Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, II-VII/5, Praha, 1882—1963.

[28] Sedláček, A., 1922: Českomoravská heraldika, II., část zvláštní, Praha.

[29] Třeštík, D., 1971: K sociální struktuře přemyslovských Čech, ČSČH 19, 537-567.

[30] Šimák, J. V., 1938: České dějiny I/5, Praha.