Panské dvory na české středověké vesnici

Název: Panské dvory na české středověké vesnici
Variantní název:
  • Herrenhöfe im mittelalterlichen Dorf Böhmens (13.-16. Jahrhundert)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 47-56
Rozsah
47-56
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T.:Trojany, tvrz Šebíkov, okr. Plzeň-sever, BZO 1975, Praha 1978, s. 92, č. 259.

[2] Friedländer, M. J.: Pieter Bruegel. Berlin 1921.

[3] Gollerová-Plachá, J.: Látky z pražské královské hrobky. Praha 1937. (Státní grafická škola v Praze.)

[4] Graus, F.: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Praha 1957.

[5] Hejna, A.: Výsledky archeologického výzkumu v Trocnově. Referáty o pracovních výsledcích československých archeologů za rok 1956. I. Liblice 1957 (AÚ ČSAV Praha), 166-174.

[6] Hensel, W.: Archeologia žywa. Warszawa 1985.

[7] Hurst, J. G. (Ed.): Wharram. A Study of Settlement on the Yorkshire Wolds. London 1979.

[8] Jelínek, B.: Materialien zur Vorgeschichte und Volkskunde Böhmens. III. Theil. Plešivec und seine nächste Umgebung in der Vorgeschichte. IV. Mořina. MAGW XXVI, 1896, 217-231.

[9] Kašička, F.: Tvrze středních Čech. Praha 1984.

[10] Menclová, D.: České hrady II. Praha 1972.

[11] Nekuda, Vl.: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. AH 7, 1982, 33-66.

[12] Pěšina, J.: Obraz krajiny v české knižní malbě kolem r. 1400. Umění XIII, 1965, 233-289.

[13] Pitterová, A.: Několik poznámek k prvnímu archeologickému výzkumu středověké vesnice v Čechách. ČL 54, 1967, 327-333.

[14] Polla, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava 1962.

[15] Smetánka, Z.: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva). AR XXI, 1969, 618-625.

[16] Smetánka, Z.-Klápště, J.: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, PA LXXIII, 416-458.

[17] Smetánka, Z.–Klápště, J.–Richterová, J.: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice). AR XXXI, 1979, 420-430.

[18] Smetánka, Z.–Scheufler, Vl.: První archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách. ČL 50, 1963, 231-236.

[19] Šamánková, E.: Tvr z Tuchoraz. Praha 1948.

[20] Škabrada, J.–Dostál, P.: Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na okrese Kladno. Urbes Medii Aevi, Praha 1984, 113-148.

[21] Škabrada, J.–Smetánka, Z.: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách (Příspěvek k poznání hmotné kultury středověké vesnice). AR XXVI, 1974, 236-270.

[22] Šmelhaus, V.: Historischer Atlas der tschechoslowakischen Landwirtschaft. Acta Museorum Agriculturae, V/2, Praha 1970, 1-65.