Archeologie k počátkům jihomoravských měst

Variantní název
Die Archäologie und die Anfänge der südmährischen Städte
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 133-142
Rozsah
133-142
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bretholz, B., 1901: Die Pfarrkirche zu St. Jakob in Brünn, Brünn.

[2] Bretholz, B., 1911: Geschichte der Stadt Brünn, Brünn.

[3] CDB I-V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohcmiae, ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek–S. Dušková 1907-1981.

[4] CDM II, IV–VII: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, ed. A. Boček, J. Chytil, P. Ritter v. Chlumecky 1839, 1845-1864.

[5] Cejnková, D. – Měřínský, Z. – Sulitková, L., 1984: K problematice počátků města Brna, ČsČH XXXII, 250-268.

[6] Dřímal, J., 1969: Od zeměpanského hradu, vesnického osídlení a slovanského tržiště k městu Brnu, v: J. Dřímal–V. Peša a kol., Dějiny města Brna I, Brno, 29-44.

[7] Flodrová, M., v tisku: Královský dům v Brně, BMD 10.

[8] Hálová-Jahodová, C., 1947/1948: Brno, stavební a umělecký vývoj města, Brno.

[9] Hálová-Jahodová, C., 1971: Brno, dílo přírody, člověka a dějin, Brno.

[10] Hanák, L., 1983: Brno, historické jádro, stavebně historický průzkum, blok 18, Brno, strojopis.

[11] Hosák, L., 1973: Středověká mezinárodní obchodní cesta jižní Moravou, Jižní Morava 9, 143-147.

[12] Chaloupka, G., 1959: K počátkům města Brna, BMD 1, 146-150.

[13] Chaloupka, G., 1965: K nejstarším dějinám Starého Brna, BMD 7, 142—150.

[14] Kejř, J., 1972: Burgus und burgensis in den böhmischen Ländern, Die Stadt in der europäischen Geschichte, Bonn, 210-233.

[15] Kučera, J., 1902: Zprávy o předhistorických nálezech v okolí Uh. Brodu, ČVMSO 75/76, 83-98.

[16] Kučera, J., 1903: Paměti král. města Uh. Brodu, Brno.

[17] Mencl, V., 1964: Hrad Špilberk a jeho stavební typ, Památková péče 14, 102-114.

[18] Michna, P., 1974: Objev středověké studny v Brně, AR 26, 62-65.

[19] Novotný, V., 1913: České dějiny I/2, Praha.

[20] Novotný, B., 1966: Záchranný výzkum základů a okolí zaniklého kostel a sv. Mikuláše v Brně, PV 1965, 77, 78.

[21] Novotný, B., 1977: Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.–12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech, AH 3, 183-216.

[22] Pavelčík, J., 1971: Středověké jímky v Uherském Brodě (okr. Uh. Hradiště), PV 1970, 63, 64.

[23] Pavelčík, J., 1972: Město v pravěku, v: M. Zemek a kol., Uherský Brod, minulost i současnost slováckého města, Brno, 19-40.

[24] Pavelčík, J., 1981: Středověké nálezy v Uherského Brodu (okr. Uherské Hradiště), PV 1979, 59, 60.

[25] Procházka, R., 1983: Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. století, AH 8, 109-117.

[26] Procházka, R., 1984: Předběžná zpráva o záchranném výzkumu v Uherském Brodě v roce 1982, Studia comeniana et historica, 28, XIV/1984, 147-149.

[27] Procházka, R. – Snášil, R., 1984: Hlavní rysy lokační zástavby Uherského Hradiště ve 2. polovině 13. století, Urbes medii aevi, Praha 43-51.

[28] Richter, V., 1936: Z počátků města Brna, ČMaM 60, 257-314.

[29] Růžička, V., 1957: Počátky města Uherského Brodu, Historický sborník, Gottwaldov, 24-34.

[30] Samek, B., 1963: Brněnská radnice, BMD V, 168-196.

[31] Snášil, R., 1981: Nové archeologické výzkumy, v: M. Zemek-A. Verbík a kol., Uherské Hradiště, dějiny města, Brno, 488-497.

[32] Snášil, R., 1982: Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.-19. století, v: Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko, Brno, 181-218.

[33] Snášil, R., 1983: Přínos archeologických dokladů specializovaných řemesel pro poznání ekonomiky Uherskohradišťská za feudalismu, AH 8, 95-105.

[34] Snášil, R. – Procházka, R., 1981: Příspěvek k poznání velkomoravského střediska severní části Dolnomoravského úvalu, Slovácko XXIII, 9-58.

[35] Šebánek, J. – Dušková, S., 1961: Panovnická a biskupská listina v českém státě doby Václava I, Praha.

[36] Sujan, V., 1928: Vlastivěda moravská. Dějepis Brna, Brno.

[37] Verbík, A., 1981: Středověké město, v: M. Zemek-A. Verbík a kol., Uherské Hradiště, dějiny města, Brno, 82-124.

[38] Vermouzek, R., 1974: Brněnské brány, ČMaM 93, 341-360.

[39] Vičar, O., 1965: Místopis Brna v polovici 14. století. (Prostor uvnitř městských hradeb), BMD 7, 242-283.

[40] Vičar, O., 1966: Místopis Brna v polovici 14. století (Předměstí), BMD 8, 227-273.

[41] Vodička, J., 1959: Počátky špitálu sv. Ducha na Starém Brně (období předjohanitské 1238-1243), SbMM 78, 161-204.

[42] Zemek, M. – Hosák, L., 1972: Doba předhusitská, v: M. Zemek a kol., Uherský Brod, minulost a současnost slováckého města, Brno, 43-64.