Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období

Variantní název
Die kirchlichen Institutionen Mährens und ihre Rolle bei der Entwicklung von Wirtschalt und Besiedlung seit dem 10. Jahrhundert bis in die vorhussitische Zeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 10, č. [1], s. 375-393
Rozsah
375-393
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bartušek, A., 1958: K středověkému osídlení Třebíčska, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských II, 19-25.

[2] Bistřický, J., 1983: Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, Sborník archivních prací, 32-74.

[3] Bradáč, J., 1968: Poslední kartuziánský devotista Štepán z Dolan, Zprávy VÚO č. 139, 1-8.

[4] Bretholz, B., 1955: Kosmas: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, 2. Auflage. Berlin.

[5] Burian, V., 1966: Kartouzka v Dolanech – moravský protějšek hradu Siónu, Střední Morava I, 5-18 .

[6] Burian, V., 1969: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu na Kartouzce v Dolanech r. 1968, Zprávy VÚO č. 114, 11-15.

[7] Burian, V., 1980: Renesanční náhrobní kameny zakladatelů kláštera Hradiska, Zprávy KVMO č. 206, 5-15.

[8] Cejnková, D. – Měřínský, Z. – Sulitková, L., 1984: K problematice počátků města Brna, ČsČH XXXII, 250-270.

[9] CDB I. Praha 1904 – 1907; II. Praha 1912 (ed. G. Friedrich).

[10] CDM VII. Brünn 1858 (ed. P. Ritter v. Chlumecky ); X. Brünn 1878 (ed. V. Brandl); XV. Brünn 1903 (ed. B. Bretholz).

[11] Cinke, V., 1968: Organizace českých klášterů ve 13. a 14. stol. na podkladě provinčním, ČsČH XVI, 435-446.

[12] Čerešňák, B. a kol., 1980: Přehled dějin Moravy I. Od Velké Moravy do husitské revoluce (skripta FF UJEP). Brno.

[13] Dohnalová, M., 1982: K problematice velehradských románských portálů a kamenických značek, VVM XXXIV, 55-69.

[14] Fiala, Z., 1968: Předhusitské Čechy 1310-1419. Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419. Praha.

[15] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995-1310. Praha.

[16] Fišer, R. – Nováčková, E. – Uhlíř, J., 1977: Třebíč. Dějiny města I. Brno.

[17] FRB: Fontes rerum bohemicarum, Prameny dějin českých II. Praha 1874 (ed. J. Emler).

[18] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR XXVII, 338-341.

[19] Goš, V. – Novák, J., 1976: Počátky výroby loštické keramiky, AR XXVIII, 399-404.

[20] Graus, F., 1953: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. Praha.

[21] Havlík, L. E., 1978: Morava v 9. – 10. století. K problematice politického postavení, sociální a vládní struktury a organizace, Studie ČSAV č. 7. Praha.

[22] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[23] Hosák, L., 1982: Přehled dějin Hradišťska od 11. do konce 15. století. In: Uherskohradišťsko, Vlastivěda moravská, 219-229. Brno.

[24] Hosák, L. – Šrámek, R., 1970, 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (A–L) – II (M–Z). Praha.

[25] Hrabová, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století. Praha.

[26] Hrubý, V., 1936: Tři studie k české diplomatice. Brno.

[27] Hurt, R., 1934: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě 1. Olomouc.

[28] Hurt, R., 1966: Nově zjištěné velkomoravské patrocinium, ČMM, LI, 99-104.

[29] Hurt, R., 1967: Počátky velehradského kláštera, ČMM LII, 87-115.

[30] Hurt, R., 1969: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Příloha VVM XXI, č. 1, Brno.

[31] Jirásek, J., 1960: Urbáře jako pramen pro poznání předbělohorské vesnice, SbMM LXXIX, 112-128.

[32] Kasička, F. – Eliáš, J. O., 1975: Klášterní hrad v Dolních Kounicích, Památková péče 35, 216-234.

[33] Kordiovský, E., 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav), AH 2, 261-266.

[34] Kouřil, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě, AH 3, 131-145.

[35] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu (železné předměty), AH 4, 129-140.

[36] Král, J., 1958: Zjišťovací archeologický průzkum cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou, PV 1957. 84-86. Brno.

[37] Krzemieńska, B., 1980: Wann erfolgte der Anschluss Mährens an den böhmischen Staat?, Historica 19. 195-243.

[38] Krzemieńska, B., 1985: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, v tisku.

[39] Krzemieńska, B. – Třeštík, D., 1978: Hospodářské základy rané středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10. a 11. století). In: Hospodářské dějiny, Economic History 1, 149 až 230. Praha.

[40] Kuthan, J., 1974: Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, ČM a MXCIII, 361-370.

[41] Kuthan, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních. Přemyslovců, 181-351. Roztoky u Prahy-Praha.

[42] Kuthan, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha.

[43] Medek, V., 1971: Osudy moravské církve do konce 14. věku. I. díl Dějin olomoucké arcidiecéze. Praha.

[44] Měřínský, Z., 1971: K problematice zaniklých osad na panství cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou, ČM a MXC, 23-35.

[45] Měřínský, Z., 1973: Několik poznámek k místopisným záhadám v dějinách oslavanského kláštera, ČM a MXCII, 302-306.

[46] Měřínský, Z., 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského. (Vývoj a změny struktury osídlení), AH 1, 109-120.

[47] Měřínský, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 122-128. Praha.

[48] Měřínský, Z., 1977a: Průzkum v místech zaniklé středověké osady Potvorovice (okr. Hodonín), PV 1975, 70-71. Brno.

[49] Měřínský, Z., 1980: Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů, AH 5, 31-68.

[50] Měřínský, Z., 1980a: Slovanská pohřebiště z 2. poloviny 10. až 1. poloviny 13. století na Moravě (Stav výzkumu a jeho další perspektivy). In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeológie Sofia 15.–22. septembra 1980. Zbornik referátov ČSSR, 94-100. Nitra.

[51] Měřínský, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147-197.

[52] Měřínský, Z., 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku (Současný stav a další perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumu zaniklých středověkých vesnic), AH 7, 113-156.

[53] Měřínský, Z., 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 8, 41-71.

[54] Měřínský, Z., 1984: Středověké Modřice ve světle archeologických nálezů, VVM XXXVI, 335-359.

[55] Měřínský, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů (Nástin problematiky), PA LXXVII, v tisku.

[56] Měřínský, Z. – Plaček, M., 1984: Povrchový průzkum Lamberka a Sedleckého hradu, k. ú. Březník a Sedlec (okr. Třebíč), PV 1982, 49-51. Brno.

[57] Měřínský, Z. – Stloukal, M. – Unger, J. – Vyhnánek, M., 1984: Antropologický soubor z pohřebiště zaniklé vsi Koválov (katastr Žabčice, okr. Brno-venkov), SbNM XL B No. 2, 93-122.

[58] Měřínský, Z. – Unger, J., 1983: Archeologický výzkum pozůstatků kostela na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, Jižní Morava 19, sv. 22, 119-135.

[59] Michna, P. J., 1976: Archeologický průzkum historického jádra města Uničova. Předběžná zpráva, AH 1, 205-230.

[60] Michna, P. J., 1976a: Písemný pramen v konfrontaci s výsledkem archeologického průzkumu v Uničově. (K věrohodnosti jedné zprávy Tomáše Pěšiny z Čechorodu), VVM XXVIII, 188-195.

[61] Michna, P. J., 1979: Uničovský letner. (Příspěvek k poznání mendikantské architektury na Moravě.) Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 4, 43-75.

[62] Michna, P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333-360.

[63] Michna, P. J., 1982: K utváření raně středověké Moravy (Olomouc a historické Olomoucko v 9. až počátku 13. století), ČSČH XXX, 716-744.

[64] Nekuda, V., 1962: Urbáře na panství brněnské kapituly (Zlomky urbáře ze 70.-80. let stol. 14. a z r. 1407, urbář z r. 1619). Příspěvek k situaci venkovského lidu v období předhusitském a předbělohorském, ČMM XLVII, 43-66.

[65] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[66] Nekuda, V. – Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[67] Nový, R., 1960: Opatovická fundační listina z roku 1073, CDB I. 386. Nálezová zpráva, ČsČH VII, 894-895.

[68] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha.

[69] Pěšina, T. J., 1677: Pessina, Thoma Joanne de Czechorod, Mars Moravicus. Pragae.

[70] Plaček, M., 1981: Opevněné kostely na Hustopečsku, MK XVII , č. 1, 4-5.

[71] Plaček, M., 1982: K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě, AH 7, 335-351.

[72] Pojsl, M., 1977: Raněstředověká mosaiková dlažba na Velehradě, VVM XXIX, 68-72.

[73] Pojsl, M., 1984: Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě, AH 9, 217-238.

[74] Procházka, R. – Plaček, M., 1984: Povrchový průzkum hradu Orlova, k. ú. Orlovice (okr. Vyškov), PV 1982, 54-55. Brno.

[75] Radová-Štiková, M., 1975: Dolní Kounice hrad, klášter a městečko – stavebně historická studie, Acta polytechnica, práce ČVUT v Praze 10, řada 1, č. 4, 75-95.

[76] Richter, M., 1974: Archeologický výzkum a otázky nejstarší sídlištní topografie Žďáru nad Sázavou. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou III, 231-240. Brno.

[77] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů. AR XXVII, 245-258.

[78] Richter, V., 1943: O středověké architektuře na Moravě. (Od nejstarších dob do počátku 11. věku), ČM a MLXV, 1-84.

[79] Richter, V., 1958: Podivín, Zekirkostel a Slivnice, SPFFBUF F 2, 68-87.

[80] Richter, V., 1964: K založení ženského premonstrátského kláštera v Nové Říši. Studie z Vysočiny – společenské vědy. Jihlava.

[81] Roučka, B., 1966: Špitály, jejich majetek, správa a postavení v daňovém systému českého feudalismu, Právněhistorické studie 12, 41-87.

[82] Snášil, R., 1979: Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze "Za zahradou", k. o. Uherské Hradiště, AH 4, 73-81.

[83] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.–15. století na Uherskohradišťsku, AH 5, 177-182.

[84] Snášil, R., 1982: Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.–18. století, AH 7, 163-167.

[85] Sommer, P., 1981: Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách, AH 6, 117-121.

[86] Svátek, J., 1958: Benediktinské probošství v Březové a jeho velkostatek, Vítkovsko. Vlastivědný zpravodaj, roč. 1958, č. 4, 1-5.

[87] Svátek, J., 1960: Pověst o templářích v Odrách, Vítkovsko, roč. 1960, č. 9-10, 20-22.

[88] Svátek, J., 1970: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archívy. Sborník archivních prací XX, 503-624.

[89] Šebánek, J., 1931: K otázce založení herburského kláštera v Brně. In: Sborník prací věnovaných prof. dru. Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám 1871-1931, 406-419. Praha.

[90] Šebánek, J., 1959-1961: Vizovická listina Smila ze Střílek z r. 1261 jako historický pramen především k otázce osídlení Valašska, Valašsko VIII, 29-39.

[91] Šilhán, J., 1970: Listina Přibyslava z Křižanova pro brněnský špitál z r. 1239. (Antithese I.), VVM XXII, 145-158.

[92] Šilhán, J., 1976: Osecká listina, VVM XXVIII, 196-206.

[93] Tenora, J., 1934: Statek sv. Petra v Brně, díl I. Brno.

[94] Tribula, J., 1984: Zjišťovací výzkum u kostela sv. Václav a v Kostelci u Kyjova (okr. Hodonín), PV 1982, 61-62. Brno.

[95] Turek, A., 1947: Příspěvky k dějinám manského zřízení na statcích moravských klášterů do třicetileté války, ČSPS LV, 15-29.

[96] Turek, A., 1952: Prameny k poznání vývoje sociálních poměrů na panství hradeckém do 16. století, Slezský sborník 50 (10), 252-260.

[97] Unger, J. a kol., 1980: Pohořelice – Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves. Studie AÚ ČSAV v Brně VIII, sv. 2. Praha.

[98] Vaněček, V., 1933–1939: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12. – 15. stol.), I–III, Práce ze semináře československých právních dějin na práv. fak. UK v Praze. Praha.

[99] Verbík, A., 1981: Středověké město. In: Uherské Hradiště, dějiny města, 81-124. Brno.

[100] Zaoral, P., 1968: K zakládací listině hradišťského kláštera z roku 1078, ČsČH XVI, 275-283.

[101] Zemanová-Petrů, R., 1971: Objev ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov), VVM XXIII, 243-245.

[102] Zemek, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století. (Příspěvek k nejstarším dějinám Moravy.) Brno.

[103] Zemek, M., 1973: Správní a církevní organizace na Moravě v 10. a 11. století. In: Velká Morava a feudální společnost v 9.–13. století se zřetelem k jižní Moravě. Soubor přednášek na IV. mikulovském sympoziu ve dnech 17. - 19. října 1972, 238-264. Mikulov.

[104] Zemek, M., 1974. Žďárský velkostatek v době předhusitské. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou III, 253-276. Brno.

[105] Zemek, M. – Bartušek, A., 1956: Dějiny Žďáru nad Sázavou I. 1252-1617. Havlíčkův Brod.

[106] Zemek, M. – Pohanka, J., 1961: Nejstarší žďárské urbáře. Brno.

[107] Žemlička, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.