Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období

Název: Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období
Variantní název:
  • Die kirchlichen Institutionen Mährens und ihre Rolle bei der Entwicklung von Wirtschalt und Besiedlung seit dem 10. Jahrhundert bis in die vorhussitische Zeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 375-393
Rozsah
375-393
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bartušek, A., 1958: K středověkému osídlení Třebíčska, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských II, 19-25.

[2] Bistřický, J., 1983: Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, Sborník archivních prací, 32-74.

[3] Bradáč, J., 1968: Poslední kartuziánský devotista Štepán z Dolan, Zprávy VÚO č. 139, 1-8.

[4] Bretholz, B., 1955: Kosmas: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, 2. Auflage. Berlin.

[5] Burian, V., 1966: Kartouzka v Dolanech – moravský protějšek hradu Siónu, Střední Morava I, 5-18 .

[6] Burian, V., 1969: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu na Kartouzce v Dolanech r. 1968, Zprávy VÚO č. 114, 11-15.

[7] Burian, V., 1980: Renesanční náhrobní kameny zakladatelů kláštera Hradiska, Zprávy KVMO č. 206, 5-15.

[8] Cejnková, D. – Měřínský, Z. – Sulitková, L., 1984: K problematice počátků města Brna, ČsČH XXXII, 250-270.

[9] CDB I. Praha 1904 – 1907; II. Praha 1912 (ed. G. Friedrich).

[10] CDM VII. Brünn 1858 (ed. P. Ritter v. Chlumecky ); X. Brünn 1878 (ed. V. Brandl); XV. Brünn 1903 (ed. B. Bretholz).

[11] Cinke, V., 1968: Organizace českých klášterů ve 13. a 14. stol. na podkladě provinčním, ČsČH XVI, 435-446.

[12] Čerešňák, B. a kol., 1980: Přehled dějin Moravy I. Od Velké Moravy do husitské revoluce (skripta FF UJEP). Brno.

[13] Dohnalová, M., 1982: K problematice velehradských románských portálů a kamenických značek, VVM XXXIV, 55-69.

[14] Fiala, Z., 1968: Předhusitské Čechy 1310-1419. Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419. Praha.

[15] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995-1310. Praha.

[16] Fišer, R. – Nováčková, E. – Uhlíř, J., 1977: Třebíč. Dějiny města I. Brno.

[17] FRB: Fontes rerum bohemicarum, Prameny dějin českých II. Praha 1874 (ed. J. Emler).

[18] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR XXVII, 338-341.

[19] Goš, V. – Novák, J., 1976: Počátky výroby loštické keramiky, AR XXVIII, 399-404.

[20] Graus, F., 1953: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. Praha.

[21] Havlík, L. E., 1978: Morava v 9. – 10. století. K problematice politického postavení, sociální a vládní struktury a organizace, Studie ČSAV č. 7. Praha.

[22] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[23] Hosák, L., 1982: Přehled dějin Hradišťska od 11. do konce 15. století. In: Uherskohradišťsko, Vlastivěda moravská, 219-229. Brno.

[24] Hosák, L. – Šrámek, R., 1970, 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (A–L) – II (M–Z). Praha.

[25] Hrabová, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století. Praha.

[26] Hrubý, V., 1936: Tři studie k české diplomatice. Brno.

[27] Hurt, R., 1934: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě 1. Olomouc.

[28] Hurt, R., 1966: Nově zjištěné velkomoravské patrocinium, ČMM, LI, 99-104.

[29] Hurt, R., 1967: Počátky velehradského kláštera, ČMM LII, 87-115.

[30] Hurt, R., 1969: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Příloha VVM XXI, č. 1, Brno.

[31] Jirásek, J., 1960: Urbáře jako pramen pro poznání předbělohorské vesnice, SbMM LXXIX, 112-128.

[32] Kasička, F. – Eliáš, J. O., 1975: Klášterní hrad v Dolních Kounicích, Památková péče 35, 216-234.

[33] Kordiovský, E., 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav), AH 2, 261-266.

[34] Kouřil, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě, AH 3, 131-145.

[35] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu (železné předměty), AH 4, 129-140.

[36] Král, J., 1958: Zjišťovací archeologický průzkum cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou, PV 1957. 84-86. Brno.

[37] Krzemieńska, B., 1980: Wann erfolgte der Anschluss Mährens an den böhmischen Staat?, Historica 19. 195-243.

[38] Krzemieńska, B., 1985: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, v tisku.

[39] Krzemieńska, B. – Třeštík, D., 1978: Hospodářské základy rané středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10. a 11. století). In: Hospodářské dějiny, Economic History 1, 149 až 230. Praha.

[40] Kuthan, J., 1974: Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, ČM a MXCIII, 361-370.

[41] Kuthan, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních. Přemyslovců, 181-351. Roztoky u Prahy-Praha.

[42] Kuthan, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha.

[43] Medek, V., 1971: Osudy moravské církve do konce 14. věku. I. díl Dějin olomoucké arcidiecéze. Praha.

[44] Měřínský, Z., 1971: K problematice zaniklých osad na panství cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou, ČM a MXC, 23-35.

[45] Měřínský, Z., 1973: Několik poznámek k místopisným záhadám v dějinách oslavanského kláštera, ČM a MXCII, 302-306.

[46] Měřínský, Z., 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského. (Vývoj a změny struktury osídlení), AH 1, 109-120.

[47] Měřínský, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 122-128. Praha.

[48] Měřínský, Z., 1977a: Průzkum v místech zaniklé středověké osady Potvorovice (okr. Hodonín), PV 1975, 70-71. Brno.

[49] Měřínský, Z., 1980: Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů, AH 5, 31-68.

[50] Měřínský, Z., 1980a: Slovanská pohřebiště z 2. poloviny 10. až 1. poloviny 13. století na Moravě (Stav výzkumu a jeho další perspektivy). In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeológie Sofia 15.–22. septembra 1980. Zbornik referátov ČSSR, 94-100. Nitra.

[51] Měřínský, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147-197.

[52] Měřínský, Z., 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku (Současný stav a další perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumu zaniklých středověkých vesnic), AH 7, 113-156.

[53] Měřínský, Z., 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 8, 41-71.

[54] Měřínský, Z., 1984: Středověké Modřice ve světle archeologických nálezů, VVM XXXVI, 335-359.

[55] Měřínský, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů (Nástin problematiky), PA LXXVII, v tisku.

[56] Měřínský, Z. – Plaček, M., 1984: Povrchový průzkum Lamberka a Sedleckého hradu, k. ú. Březník a Sedlec (okr. Třebíč), PV 1982, 49-51. Brno.

[57] Měřínský, Z. – Stloukal, M. – Unger, J. – Vyhnánek, M., 1984: Antropologický soubor z pohřebiště zaniklé vsi Koválov (katastr Žabčice, okr. Brno-venkov), SbNM XL B No. 2, 93-122.

[58] Měřínský, Z. – Unger, J., 1983: Archeologický výzkum pozůstatků kostela na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, Jižní Morava 19, sv. 22, 119-135.

[59] Michna, P. J., 1976: Archeologický průzkum historického jádra města Uničova. Předběžná zpráva, AH 1, 205-230.

[60] Michna, P. J., 1976a: Písemný pramen v konfrontaci s výsledkem archeologického průzkumu v Uničově. (K věrohodnosti jedné zprávy Tomáše Pěšiny z Čechorodu), VVM XXVIII, 188-195.

[61] Michna, P. J., 1979: Uničovský letner. (Příspěvek k poznání mendikantské architektury na Moravě.) Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 4, 43-75.

[62] Michna, P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333-360.

[63] Michna, P. J., 1982: K utváření raně středověké Moravy (Olomouc a historické Olomoucko v 9. až počátku 13. století), ČSČH XXX, 716-744.

[64] Nekuda, V., 1962: Urbáře na panství brněnské kapituly (Zlomky urbáře ze 70.-80. let stol. 14. a z r. 1407, urbář z r. 1619). Příspěvek k situaci venkovského lidu v období předhusitském a předbělohorském, ČMM XLVII, 43-66.

[65] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[66] Nekuda, V. – Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[67] Nový, R., 1960: Opatovická fundační listina z roku 1073, CDB I. 386. Nálezová zpráva, ČsČH VII, 894-895.

[68] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha.

[69] Pěšina, T. J., 1677: Pessina, Thoma Joanne de Czechorod, Mars Moravicus. Pragae.

[70] Plaček, M., 1981: Opevněné kostely na Hustopečsku, MK XVII , č. 1, 4-5.

[71] Plaček, M., 1982: K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě, AH 7, 335-351.

[72] Pojsl, M., 1977: Raněstředověká mosaiková dlažba na Velehradě, VVM XXIX, 68-72.

[73] Pojsl, M., 1984: Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě, AH 9, 217-238.

[74] Procházka, R. – Plaček, M., 1984: Povrchový průzkum hradu Orlova, k. ú. Orlovice (okr. Vyškov), PV 1982, 54-55. Brno.

[75] Radová-Štiková, M., 1975: Dolní Kounice hrad, klášter a městečko – stavebně historická studie, Acta polytechnica, práce ČVUT v Praze 10, řada 1, č. 4, 75-95.

[76] Richter, M., 1974: Archeologický výzkum a otázky nejstarší sídlištní topografie Žďáru nad Sázavou. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou III, 231-240. Brno.

[77] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů. AR XXVII, 245-258.

[78] Richter, V., 1943: O středověké architektuře na Moravě. (Od nejstarších dob do počátku 11. věku), ČM a MLXV, 1-84.

[79] Richter, V., 1958: Podivín, Zekirkostel a Slivnice, SPFFBUF F 2, 68-87.

[80] Richter, V., 1964: K založení ženského premonstrátského kláštera v Nové Říši. Studie z Vysočiny – společenské vědy. Jihlava.

[81] Roučka, B., 1966: Špitály, jejich majetek, správa a postavení v daňovém systému českého feudalismu, Právněhistorické studie 12, 41-87.

[82] Snášil, R., 1979: Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze "Za zahradou", k. o. Uherské Hradiště, AH 4, 73-81.

[83] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.–15. století na Uherskohradišťsku, AH 5, 177-182.

[84] Snášil, R., 1982: Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.–18. století, AH 7, 163-167.

[85] Sommer, P., 1981: Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách, AH 6, 117-121.

[86] Svátek, J., 1958: Benediktinské probošství v Březové a jeho velkostatek, Vítkovsko. Vlastivědný zpravodaj, roč. 1958, č. 4, 1-5.

[87] Svátek, J., 1960: Pověst o templářích v Odrách, Vítkovsko, roč. 1960, č. 9-10, 20-22.

[88] Svátek, J., 1970: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archívy. Sborník archivních prací XX, 503-624.

[89] Šebánek, J., 1931: K otázce založení herburského kláštera v Brně. In: Sborník prací věnovaných prof. dru. Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám 1871-1931, 406-419. Praha.

[90] Šebánek, J., 1959-1961: Vizovická listina Smila ze Střílek z r. 1261 jako historický pramen především k otázce osídlení Valašska, Valašsko VIII, 29-39.

[91] Šilhán, J., 1970: Listina Přibyslava z Křižanova pro brněnský špitál z r. 1239. (Antithese I.), VVM XXII, 145-158.

[92] Šilhán, J., 1976: Osecká listina, VVM XXVIII, 196-206.

[93] Tenora, J., 1934: Statek sv. Petra v Brně, díl I. Brno.

[94] Tribula, J., 1984: Zjišťovací výzkum u kostela sv. Václav a v Kostelci u Kyjova (okr. Hodonín), PV 1982, 61-62. Brno.

[95] Turek, A., 1947: Příspěvky k dějinám manského zřízení na statcích moravských klášterů do třicetileté války, ČSPS LV, 15-29.

[96] Turek, A., 1952: Prameny k poznání vývoje sociálních poměrů na panství hradeckém do 16. století, Slezský sborník 50 (10), 252-260.

[97] Unger, J. a kol., 1980: Pohořelice – Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves. Studie AÚ ČSAV v Brně VIII, sv. 2. Praha.

[98] Vaněček, V., 1933–1939: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12. – 15. stol.), I–III, Práce ze semináře československých právních dějin na práv. fak. UK v Praze. Praha.

[99] Verbík, A., 1981: Středověké město. In: Uherské Hradiště, dějiny města, 81-124. Brno.

[100] Zaoral, P., 1968: K zakládací listině hradišťského kláštera z roku 1078, ČsČH XVI, 275-283.

[101] Zemanová-Petrů, R., 1971: Objev ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov), VVM XXIII, 243-245.

[102] Zemek, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století. (Příspěvek k nejstarším dějinám Moravy.) Brno.

[103] Zemek, M., 1973: Správní a církevní organizace na Moravě v 10. a 11. století. In: Velká Morava a feudální společnost v 9.–13. století se zřetelem k jižní Moravě. Soubor přednášek na IV. mikulovském sympoziu ve dnech 17. - 19. října 1972, 238-264. Mikulov.

[104] Zemek, M., 1974. Žďárský velkostatek v době předhusitské. In: Dějiny Žďáru nad Sázavou III, 253-276. Brno.

[105] Zemek, M. – Bartušek, A., 1956: Dějiny Žďáru nad Sázavou I. 1252-1617. Havlíčkův Brod.

[106] Zemek, M. – Pohanka, J., 1961: Nejstarší žďárské urbáře. Brno.

[107] Žemlička, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.