Výsledky výzkumov v suterénoch Starej radnice v Bratislave

Variantní název
Die Untersuchungsergebnisse im Kellergeschoß des Alten Rathauses zu Bratislava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 117-123
Rozsah
117-123
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Fiala, A., 1977: O opevnenom dvorci bratislavských Jakubovcov, AH 2, 195-202.

[2] Fiala, A. – Plachá, V. – Leixner, A., 1970: Archeologický a architektonicko-reštaurátorský výskum v objekte Stará radnica, Bratislava, ročenka Mestského muzea v Bratislave VI, 357-362.

[3] Holák, J., 1967: Topografia historického jadra Bratislavy v 18. storočí, Bratislava, ročenka Mestského múzea v Bratislave III. 117-160.

[4] Jankovič, V., 1968: Z najstarších dejín bratislavskej radnice, VČ 17, 126-128.

[5] Lehotská, D., 1967: Jakubovci, bratislavská patricijská rodina (1279-1420), Bratislava, ročenka Mestského múzea v Bratislave III. 59-115.

[6] Plachá, V. – Nechvátal, B., 1980: Stredoveké sklo z Bratislavy (Súbor zo Starej radnice), PA LXXI., 2, 433-463.

[7] Polla, B., 1970: Bratislava – západné suburbium (Výsledky archeologického výskumu), Bratislava.

[8] Polla, B., 1972: Nález stredovekej hlinenej plastiky v Bratislave, ČMM LVII. 243-253.

[9] Šášky, L., 1962: Stará radnica v Bratislave, VČ 11, 20-28.