Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách – základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia

Variantní název
Der klösterliche Grundherrschaft im vorhussitischen Böhmen – Grundtendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung und methodologische Ausgangspunkte des weiteren Studiums
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 395-407
Rozsah
395-407
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Památce akademika Václava Vaněčka
Document
Reference:
[1] Bělina, P., 1982: K předpokladům vzniku husitství ve východních Čechách, SH 29, 63-118.

[2] Bílek, T., 1882: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, I, Praha.

[3] Čechura, J., 1979: Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské, HG 18, 233-305.

[4] Čechura, J., 1979a: Sedlecký klášter a počátky kutnohorského dolování, SSH 14, 157-163.

[5] Čechura, J., 1981: K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých klášterů (Zlatá Koruna v předhusitském období), ČSČH 29, 228-257.

[6] Čechura, J., 1982: Generální kapitula a cisterciácké kláštery v českých zemích v době předhusitské ve světle řádových akt, PHS, v tisku.

[7] Čechura, J., 1983: Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, rkp.

[8] Čechura, J., 1983a: Úřední knihy kláštera v Sedlci z období počátku 15. až konce 16. století (podle KNM VIF 32 a KNM VIII A 6). ČNM 152, 114-131.

[9] Čechura, J., 1983b: Sekularizace církevních statků v husitské revoluci a některé aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Čechách v době vrcholného středověku, HT, v tisku.

[10] Čechura, J., 1984: Základní tendence ekonomického vývoje klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, rkp.

[11] Čechura, J., 1984a: Liber antiquus kláštera v Plasech (podle KNM VI C1) z let 1339-1441, ČNM 153, 166-179.

[12] Čechura, J., 1984b: Sekularizace církevních statků v husitské revoluci (kandidátská práce) IV, 1984, 62-72.

[13] Čechura, J., 1984c: Příspěvek k dějinám Menšího Města pražského, Documenta Pragensia, v tisku.

[14] Čelakovský, J. – Vojtíšek, V., 1916: Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha.

[15] Dobiáš, J., 1927: Dějiny královského města Pelhřimova I, Pelhřimov.

[16] Emler, J., 1881: Decem registra censuum bohemica compilata actate bellum husiticum praecedente, Praha.

[17] Fiala, Z., 1972: O vyjasnění pojmů v marxistickém výkladu starších českých dějin, ČSČH 20, 234 až 244.

[18] Friedrich, G., 1912: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae et Moraviae, II, Praha.

[19] Graus, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II, Praha.

[20] Graus, F., 1969: Das Spätmittelalter als Krisenzeit, Mediaevalia Bohemica I, Supplementum.

[21] Graus, F., 1969a: Krize středověku a husitství, ČSČH 17, 507-524.

[22] Havlíček, F., 1982: Metodologické základy historických věd, Nová mysl 7-8 , 167-178.

[23] Hoffmann, F., 1961: Jihlava v husitské revoluci, Havlíčkův Brod.

[24] Kadlec, J., 1949: Dějiny kláštera Svaté Koruny, České Budějovice.

[25] Kejř, J. – Procházka, V., 1959: Právně historické glosy k Dějinám venkovského lidu v době předhusitské, PHS 5, 291-320.

[26] Klápště, J. – Smetánka, Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971-1981, AH 7, 11-31.

[27] Kopičková, B., 1977: Regesta Bohemiae et Moraviae actatis Venceslai IV., T. III., Fontes Archivi publici Trebonensis, Praha.

[28] Král, V., 1974: Myšlenkový svět historie, Praha.

[29] Krzemieńska, B. – Třeštík, D., 1978: Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě, Hospodářské dějiny 4, 149-230.

[30] Křížek, J., 1973: Některé problémy našeho dějepisectví, ČSČH 21.

[31] Křížek, M., 1972: Co je socialistické vlastnictví, Praha.

[32] Kuthan, J., 1984: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, Praha.

[33] Charvátová, K., 1980: Hospodářství oseckého kláštera v první polovině 14. století, ČSČH 28, 239 až 258.

[34] Charvátová, K., 1984: Kolonizace oseckého kláštera ve 13. a 14. století, FHB 6, 235-288.

[35] Marx, K. – Engels, B., 1958: Vybrané spisy, Praha.

[36] Marx, K., 1971: Rukopisy "Grundrisse", I, Praha.

[37] Marx, K., 1980: Kapitál III-2 (2. vyd.), Praha.

[38] Nový, R., 1963: Soupis městských knih českých od roku 1310 do roku 1526, AUC, Philosophica et historica 4, Praha.

[39] Nový, R., 1975: Finanční písemnosti předhusitského velkostatku v Čechách, AUC, Philosophica et historica, Praha.

[40] Nový, R., 1965: Studie o předhusitských urbářích, I, SH 13, 5-64.

[41] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát v 11. a 12. století, Praha.

[42] Nový, R., 1973: Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, ČSČH 21, 73-109.

[43] Novotný, V., 1928: České dějiny 1/3, Praha.

[44] Nuhlíček, J., 1957: Zlomek urbáře kláštera sedleckého z třicátých let 14. stol., SAP VII/I, 226-272.

[45] Přehled I/I, 1980: Přehled dějin Československa I/I (do roku 1526), Praha.

[46] Purš, J., 1973: Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce, Praha.

[47] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[48] Sedláček, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze království českého, XIII, Praha.

[49] Smetana, J., 1982: recenze knihy J. Žemličky, Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století, Praha 1980, ČSČH 30, 270-272.

[50] Štěpánek, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení, I-II, ČSČH 17, 457-487, 649-679.

[51] Univerzita Karlova 1975: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi, Praha.

[52] Vaněček, V., 1975: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945 (3. vyd.), Praha.

[53] Vojtíšek, V., 1957: recenze knihy F. Grause, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II, Praha 1957 (strojopis).