Chronologizácia architektúry a hospodárské dejiny Slovenska v 9.—13. storočí

Variantní název
Chronologie der Architektur und Wirtschaftsgeschichte der Slowakei im 9.-13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 461-467
Rozsah
461-467
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Boba, I., 1971: Moravia's history reconsidered a reinterpretation of medieval sources. Hague.

[2] Budinský-Krička, V., 1944: Prvé staroslovanské radové pohřebiště v Turci a Liptove. Martin.

[3] Budinský-Krička, V., 1958: Slovanské mohyly na východnom Slovensku. SlA 6, 138-205.

[4] Budinský-Krička, V., 1971: Príspevok k výskumu stredovekej výšinnej dediny na východnom Slovensku. In: Východoslovenský pravek 2, 197-225.

[5] Dekan, J., 1979: Veľká Morava. Bratislava. Vyd. Tatran.

[6] Fiala, A. – Vallašek, A., 1975: Náčrt stavebného vývoja Spišskej Kapituly do konce středověku. In: VČ 24, 132-136.

[7] Habovštiak, A., 1963: Zaniknutá středověká dědina Bratka při Leviciach. SlA 11, 407-458.

[8] Habovštiak, A., 1966a: Frühmittelalterliche Wallanlage und romanische Bauten in Bíňa. Nitra (rozmn.).

[9] Habovštiak, A., 1966b: K otázke datovania hradiska v Bíni. SlA 14, s. 439-486.

[10] Habovštiak, A., 1968: Archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tribečom. In: Monumentorum tutela 2, 43-77.

[11] Holčík, Š., 1980: Zisťovací výskum v Bíni. In: AVANS v roku 1978. Nitra, s. 113-114.

[12] Hoššo, J., 1976: Historicko-archeologický výskum v Liptovskej Mare. In: AH I, s. 253-269.

[13] Hoššo, J., 1977-81: Historicko-archeologický výskum kostola v Liptovskej Mare. In: ARS, s. 93-96.

[14] Chropovský, B., 1972: Príspevok k problematike církevnej architektury a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela 8, s. 173-208.

[15] Klinčoková, K. – Ferus, V., Stav hist. vývoj Vodnej veže, PaM Bratislavy 1983, 109-132.

[16] Krupica, O., 1978: Stredověké Krásno I. In: Západné Slovensko vlast. zb. 5, s. 169-333.

[17] Krupica, O., 1981: Stredověké Krásno II. In: Západné Slovensko – vlast. zb. 8, s. 91-218.

[18] Petrovský-Šichman, A., 1963: Výskum zaniknutého středověkého kostola v Radole. ŠZ AÚ SNV 11, s. 229-262.

[19] Piffl, A., 1953: Pohreby vo vreciach na Šoldove. In: Príroda a spoločnosť 2, s. 50-57.

[20] Plachá, V. – Hlavicová, J., 1981: Nález sakrálnej stavby na Devíne. VČ 30, s. 63-66.

[21] Ruttkay, A., 1970: Predrománska rotunda pri Ducovom. VČ 19, s. 84-87.

[22] Ruttkay, A., 1974: Revízno-záchranný výskum zaniknutého kostola v Boleráze. SlA 22, s. 107-127.

[23] Ruttkay, A., 1977: Zisťovací výskum románskej rotundy v Krížovanoch nad Dudváhom, okr. Trnava. AR 29, s. 80-86.

[24] Ruttkay, A., 1982: Správa o výskume na Detvianskej ulici v Piešťanoch v roku 1981. AVANS v roku 1981, Nitra, s. 240-247.

[25] Ruttkay, A., 1983: Výskum na Detvianskej ulici v Piešťanoch. AVANS v roku 1982, Nitra, s. 220-224.

[26] Ruttkay, A. – Čelko, E., 1984: Moravany nad Váhom – Ducové pri Piešťanoch (stručný sprievodca). Piešťany.

[27] Slivka, M., 1982: Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves. AH 7, s. 385-413.

[28] Štefanovičová, T. – Fiala A., 1967: Velkomoravská bazilika, kostol sv. Salvátora a pohrebisko na Bratislavskom hrade. In: Zb FF UK-Historica 8, s. 151-216.

[29] Štefanovičová, T., 1975: Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí. Bratislava.

[30] Tkadlčík, V., 1983: Cyrilský nápis v Michalovcích, Slavia, 52, č. 2, s. 113-123.

[31] Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava 1978.