K počátkům středověkého osídlení Hlinecka

Variantní název
Zu den Anfängen der mittelalterlichen Besiedlung der Landschaft in der Umgebung von Hlinsko (Böhmen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 67-73
Rozsah
67-73
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Adámek, K., 1871: K dějinám Hlinská a okolí, PA IX, 247-260.

[2] Adámek, K. V., 1897: Sborník okresu hlineckého. Hlinsko.

[3] Adámek, K. V., 1900a: Hradiště Zkamenělý zámek u Hlinska, PA XIX, 27-42.

[4] Adámek, K. V., 1900b: Starobylé sekery z okresu hlineckého, PA XIX, 149-150.

[5] Adámek, K. V., 1900c: Na Zkamenělém zámku u Hlinská, PA XIX, 187-194.

[6] Adámek, K. V., 1909: Perničky a Zkamenělý zámek, Zprávy Muzea okresu hlineckého III, 3-20.

[7] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I., ed. G. Friedrich. Praha 1907.

[8] Frolík, J., 1980: Chrudimsko v raném středověku. Nepubl. dipl. práce FF UK Praha.

[9] Hilczerówna, Z., 1956: Ostrogi polskie z X–XIII. vieku. Poznaň.

[10] Hosák, L. – Šrámek, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[11] Hrdlička, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1. na Klárově, AR XXIV, 644-663, 693-696.

[12] Kavánová, B., 1976: Slovanské ostruhy na území Československa, Studie AÚ ČSAV v Brně IV, 3.

[13] Mikyška, R., 1968: Geobotanická mapa ČSSR, Praha.

[14] Nechvátal, B. – Radoměrský, P., 1964: Mladohradištní pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, AR XVI, 655-656, 659-663, 665.

[15] Neuhäusel, R. – Neuhäuselová, Z., 1979: Přirozená lesní vegetace Železných hor, Studie ČSAV 2/1979. Praha.

[16] Novotný, V., 1913: České dějiny I, 2. Praha.

[17] Peichlová, M., 1977: Paleogeobotanický výzkum mladoholocénního profilu u Rváčova (východní Čechy). Preslia 49, 67-90.

[18] Petrtýl, J. – Šebek, Fr., 1970: Historická dokumentárnost nálezů mincí na Pardubicku a Chrudimsku. Pardubice.

[19] Plaček, J., 1911: Glina villa zakládací listiny opatovské, ČČH XVII, 444.

[20] Regesta I.: K. J. Erben – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. Praha 1855.

[21] Regesta II.: J. Emler – Regesta diplomatica nec non cpistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha 1882.

[22] Rojek, J. K., 1871-3: Biskupství litomyšlské, PA IX, 737-758.

[23] Sedláček, A., 1931: Hrady, zámky a tvrze Království českého I. Praha.

[24] Smetánka, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, PA LXIV, 463-486.

[25] Smetánka, Z., 1978: Diskuse o problematice sídlišť typu "Týn", AR XXX, 210-212.

[26] Šimák, J. V., 1938: České dějiny 1/V. Středověká kolonisace v zemích českých. Praha.

[27] Šrámek, K., 1968: Hlinsko v Čechách. Stručný nástin dějin města. Hlinsko.

[28] Zákrejs, F., 1869: Karlšteinské hradiště u Svratky, PA VIII, 463-466.