Otázky výzkumu řeholních domů v Čechách

Variantní název
Zur Erforschung der Ordenshäuser in Böhmen
Autor: Sommer, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 10, č. [1], s. 409-413
Rozsah
409-413
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Blažíček, O., J., Preiss, P. J. M., 1948: Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném, Olomouc.

[2] Borkovský, I., 1975: Svatojiřská basilika a klášter na Pražském hradě, Monumenta archaeologica XVIII, Praha.

[3] Braunfels, W., 1969: Abendländische Klosterbaukunst, Köln.

[4] CDB I, 1904-1907, Praha.

[5] Cofta-Broniewska, A. a kol., 1979: Zaplecze gospodarcze konwentu OO. Franciszkanów w Innowroclawiu, Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza, seria archeológia 15.

[6] Durdík, T., 1979: Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973-1978), AH 4, 105-112.

[7] FRB II: Fontes rerum Bohemicarum II, ed. J. Emler, V. V. Tomek, 1874, Praha.

[8] FRB V: Fontes rerum Bohemicarum V, ed. J. Emler 1893, Praha.

[9] Gyürky, K., 1961: Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda, Fontes archaeologici Hungariae, Budapest.

[10] Merhautová, A., 1966: Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Praha.

[11] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[12] Merhautová, A., 1980: Středověké podlahy s obrazem císaře Nerona, Umění XXVIII, 246-258.

[13] Merhautová, A., Třeštík, D., 1983: Románské uměni v Čechách a na Moravě, Praha.

[14] Mencl, V., 1959: Architektura předrománských Čech, Umění VII, 331 .

[15] Muk, J., 1983: K typologii nejstarších českých mendikantských chrámů, in: Umění 13. století v českých zemích, Praha, 237-254.

[16] Pavlík, M., Líbal, D., 1980: Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plasích, Umění XXVIII, 515.

[17] Radová-Štiková, M., 1981: Vytápění teplým vzduchem v období gotickém, Dějiny věd a techniky XIV, 67-75, obr. 1-3.

[18] Reichertová, K., 1965: Příspěvek k stavebním dějinám vrchu Velízu u Kublova, Archeologické studijní materiály II, Praha, 123-126.

[19] Reichertová, K., 1967: Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze I, Na Františku, AR XIX, 220-229, 285-286.

[20] Reichertová, K., Radová, M., 1981: Podzemní výhřevná pec (kamna) v klášteře Sázavě, okr. Kutná Hora, AR XXXIII, 398-410.

[21] Sklenář, K., 1975: Archeologie Berounska a Hořovicka v zápiscích Václava Krolmuse (1852-1861), Vlast-řada B, VII, 15.

[22] Sommer, P., 1981: Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách, AH 6, 117-121.

[23] Sommer, P., 1983: recenze na práci K. Gyürky, Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda, Budapest 1981, PA LXXIV, 275-280.

[24] Sommer, P., 1983a: K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi, AH 8, 531-540.

[25] Umělecké památky Čech III: za vedení a redakce E. Pocheho, Praha, 1980.