Několik poznámek ke genezi a významu raně středověké Olomouce

Variantní název
Einige Bemerkungen zur Entstehung und Bedeutung der frühmittelalterlichen Stadt Olomouc (Olmütz)
Autor: Bláha, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 143-152
Rozsah
143-152
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bach, H. – Dušek, S., 1971: Slawen in Thüringen. Geschichte, Kultur und Anthropologie im 10. bis 12. Jahrhundert. Nach den Ausgrabungen bei Espenfeld. Weimar.

[2] Bakala, J., 1984: Olomoucké tisíciletí? Vlastivědné listy 10, 4 n.

[3] Bláha, J., 1980: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů. VVM XXXII, 301 n.

[4] Bláha, J., 1983: K vypovídacím možnostem olomouckého archeologického materiálu 15. až 17. století. In: Historická Olomouc a její současné problémy IV. Olomouc, 307 n.

[5] Bláha, J., 1984: Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí. Příspěvek k postavení Olomouce v 10. století. AH 9.

[6] Bláha, J., v tisku: K otázce lokalizace "centrálních funkcí" v areálu Olomouckého kopce do doby lokace města.

[7] Blaschke, K., 1973: Studien zur Frühgeschichte des Städtewesens in Sachsen. In: Festschrift für W. Schlesinger. Mitteldeutsche Forschungen Bd. 74/I. Köln-Wien, 336 n.

[8] Bollnow, O. F., 1963: Mensch und Raum. Stuttgart.

[9] Buczek, K., 1964: Targi i miasta na prawie polskim. Prace komisji nauk historycznych PAN Nr. 11. Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk.

[10] Burian, V., 1978: Přehled literatury o klášteru Hradisku. Zprávy VÚO č. 196, 8 n.

[11] Cofta-Broniewska, A., 1962: Z zagadnień obróbki metali nieżelaznych. SlA IX, 273 n.

[12] Čechová, V., 1970: Geneze středověké Opavy a tržní sítě na Opavsku do konce 13. století. Spisy pedagogické fakulty v Ostravě sv. 15. Ostrava.

[13] Dembińska, M., 1978: Funkcja targu, wymiana i moneta. In: Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom I. Od VII do XII wieku// (red. Dembińska M., Podwińska Z.). Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk, 252 n.

[14] Dohnal, V., 1983: Přemyslovský palác objeven? Stráž lidu 1. 12.

[15] Evers, H. G., 1970 (2. Aufl.): Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur. München.

[16] Graus, F. – Jankuhn, H., 1974: La discussione. In: Topografia urbana e vita cittadina nell alto medioevo in occidente. Tomo primo. Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo XXI. Spoleto, 322 n.

[17] Hosák, L., 1970: Dějiny Přerova v době předhusitské. In: Dějiny města Přerov a I. Brno, 127 n.

[18] Hudec, L., 1977: Inženýrsko-geologický průzkum Olomouc – stavba vojenské nemocnice. Strojopis. Brno.

[19] Jankuhn, H., 1974: Frühe Städte im Nord- und Ostseeraum (700-1100 n. Chr.). In: Topografia urbana e vita cittadina nell alto medioevo in occidente. Tomo primo. Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo XXI. Spoleto, 153 n.

[20] Kaźmierczyk, J., 1973: Zagadnienie píśmenności w miastach śląskich w świetle źródel archeologicznych XI-XIII w. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka XXVIII, 213 n.

[21] Krumphanzlová, Z., 1970: Jantar v nálezech hradištní doby v Čechách. Sborník Národního muzea A XXIV, 105 n.

[22] Leciejewicz, L., 1982: Gród und Podgrodzie bei den Westslaven. Zur Frage der Funktion und der räumlichen Lösungen. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte II. Berlin, 197 n.

[23] Łowmianski, H., 1953: Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Warszawa.

[24] Mitterauer, M., 1969: Zollfreiheit und Marktbereich. Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich 19. Horn, 338 n.

[25] Nickel, E., 1964: Der "Alte Markt" in Magdeburg. Berlin.

[26] Petersohn, J., 1979: Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert. In: Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 17. Köln-Wien.

[27] Petrů, E., b. d.: Humanisté o Olomouci. Olomouc.

[28] Radwański, K., 1975: Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny. Kraków.

[29] Richter, V., 1959: Raně středověká Olomouc. Praha-Brno.

[30] Sejbal, J., 1979: Dějiny peněz na Moravě. Brno.

[31] Schich, W., 1977: Würzburg im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Topographie und Bevölkerungsstruktur. In: Städteforschung Reihe A, Bd. 3. Köln–Wien.

[32] Smetana, J., 1981: Počátky města Ústí nad Labem: In: Historický sborník. Ústí n. L., 5 n.

[33] Snášil, R., 1970: Průzkum zaniklých středověkých sídlišť na jihovýchodní Moravě v l. 1964-1968. AR XXII, 339 n.

[34] Stephan, H.-G., 1973: Archäologische Beiträge zur Frühgeschichte der Stadt Höxter. Münstersche Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 7. Hildesheim.

[35] Turek, R., 1971: Územní předpoklady vzniku moravských údělných knížectví. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E 16. Brno, 151 n.

[36] Turek, R., 1975: Význam Starého Plzence v časném středověku. Minulostí Západočeského kraje XII, 153 n.

[37] Van Es W. A., 1975: Die neuen Dorestad-Grabungen 1967-1972. In: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. Teil I. (hrsg. v. H. Jankuhn, W. Schlesinger, H. Steuer). Göttingen, 202 n.

[38] Warnke, Ch., 1964: Die Anfänge des Fernhandels in Polen. Würzburg.

[39] Żaki, A., 1974: Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk.