Počátky hradu v Olomouci a jeho nejstarší zděná architektura

Variantní název
Die Anfänge der Burg in Olomouc (Olmütz) und ihre älteste Mauerarchitektur
Autor: Dohnal, Vít
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 273-282
Rozsah
273-282
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Biefel, K., 1884: Romanische Fenster der ehemaligen Herzogenburg in Olmütz. Olomouc.

[2] Bláha, J., 1977: Některé záchranné akce oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v r. 1977. Okresní archív v Olomouci 1977, 128.

[3] Bláha, J., 1979: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1979. Okresní archív v Olomouci 1979, 114-115.

[4] Bláha, J., 1980: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů. VVM 32, 301-311.

[5] Burian, V., 1975: Příspěvek k nejstarší historii olomouckého Předhradí. (Středověké nálezy v býv. Mariánské ulici.) VVM 27, 269-281.

[6] Dohnal, V., 1974: Sondáž na dómském návrší v Olomouci. PV 1973, 106-111.

[7] Dohnal, V., 1975: Pokračování sondáže na dómském návrší v Olomouci. PV 1974, 86-91.

[8] Dohnal, V., 1975: Výzkum Rajského dvora u olomouckého dómu. PV 1974, 67.

[9] Dohnal, V., 1977: Beendigung der Grabung das Paradieshofes bei dem Dom von Olomouc. PV 1975, 74-76.

[10] Dohnal, V., 1978: Průzkum studny na rajském dvoře u olomouckého dómu. PV 1976, 83.

[11] Dohnal, V., 1979: Metodologické aspekty archeologického výzkumu dómského návrší v Olomouci. Sborník referátů 1. celostátní konference "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumentace". Petrov nad Desnou 2.-4. října 1979, 147-150.

[12] Dohnal, V., 1980a: Zjišťovací sondáž na Křížkovského ulici v Olomouci. PV 1977, 91.

[13] Dohnal, V., 1980b: Zjišťovací sondáž na Klášteře Hradisku v Olomouci. PV 1978, 58.

[14] Dohnal, V., 1981a: Výzkum dómského návrší v Olomouci - 4. etapa. PV 1979, 48-51.

[15] Dohnal, V., 1981b: Mladohradištní pohřebiště na Olomoucku. AR 33, 258-267.

[16] Dohnal, V., 1982: Systematický výzkum dómského návrší v Olomouci - 5. etapa. PV 1980, 36-38.

[17] Dohnal, V., 1983: Systematický výzkum dómského návrší v Olomouci - 6. etapa. PV 1981, 54-55.

[18] Dohnal, V., 1984a: Systematický výzkum dómského návrší v Olomouci - 7. etapa. PV 1984, 56-57.

[19] Dohnal, V., 1984b: Systematický výzkum dómského návrší v Olomouci — 8. etapa. PV 1983, v tisku.

[20] Dohnal, V., 1984c: K otázce funkční interpretace románského paláce v Olomouci, Urbes medii aevi – investigationes archaeologicae, Praha 1984, 29-41.

[21] Dohnal, V., 1985: Raněstředověké osídlení a počátky hradu v Olomouci, ČSlM 34, série B, 97-113.

[22] Dohnal, V., 1985b: Systematický výzkum dómského návrší v Olomouci – 9. etapa, PV 1984, v tisku.

[23] Hlobil, I., 1984: K vývoji a současnému poznání Přemyslovského paláce v Olomouci. Umění 32, 193-205.

[24] Líbal, D., 1979: Výtvarné a časové zařazení oken románského paláce v Olomouci. Historická Olomouc a její současné problémy, sborník příspěvků k sympoziu, uspořádanému 1.-2. prosince 1977 v Olomouci, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Faculta s philosophica, Philosophica–Aesthetica 5, 59-65.

[25] Merhautová-Livorová, A., 1979: K poslání a datování budovy na severní straně svatováclavské baziliky v Olomouci. Historická Olomouc a její současné problémy, sborník příspěvků k sympoziu, uspořádanému 1.-2. prosince 1977 v Olomouci, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica. Philosophica-Aesthetica 5, 67-69.

[26] Michna, P. J., 1982: K utváření raněstředověké Moravy (Olomouc a historické Olomoucku v 9. až počátku 13. století). ČsČH 30, 716-742.

[27] Novotný, B., 1960: Výzkum v Olomouci-Hradisko. PV 1959, 127-128.

[28] Novotný, B., 1964: K otázce osídlení Olomouckého kopce a Kláštera Hradiska ve střední a pozdní době hradištní. PA 55, 392-415.

[29] Reichertová, K., 1949: Přemyslovský hrad a předhradí v Olomouci. AR I, 60-73.

[30] Richter, V., 1959: Raněstředověká Olomouc. Praha–Brno.

[31] Rozehnal, A., 1977: NKP–Přemyslovský palác Olomouc. Zpráva o průzkumu zdiva přízemí a prvního patra. I. etapa 1976-1977, II. etapa 1977. Ostrava. Strojopis uložen v KVM Olomouc.

[32] Segenschmid, F., 1871: Die Domkirche und der Kreuzgang mit den Überresten der alten Herzogsburg in Olmütz. MCC 16, 142-148.