Stredoveké architektúry na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie

Variantní název
Mittelalterliche Architekturen in Staré město bei B. Štiavnica, ihre Konservierung und Auswertung
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 67-76
Rozsah
67-76
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Agricola G., 1953: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha.

[2] Betzner K.-Namslauer H., 1978: Sicherung von Mauerkronen massiver Wände. Merkblatt zur Technologie der Denkmalpflege.

[3] Fiala F., 1934: Soupis lomů ČSR, okr. B. Štiavnica, Praha.

[4] Jankovič V., 1967: O Starom meste v Banskej Štiavnici (Pokus o nový výklad), ZbSNM LXI, Historia 7, 73-90.

[5] Labuda J., 1985: Archeologické výskumy na Starom meste a problematika najstaršieho osídlenia Banskej Štiavnice, ZbSBM XII, 29-45.

[6] Polla B., 1958: K problematike vzniku Starého mesta a Banskej Štiavnice, SlA VI , č. 2, 453-477.

[7] Ruttkay A., 1979: Stredoveké umelecké remeslo, Martin.

[8] Ruttkay A., 1984: O počiatkoch pálenia vápna v Považskom Inovci (Nové poznatky archeologického bádania). In: Zborník prác Ľudmile Kraskovskej (k životnému jubileu), Bratislava, 236-256.

[9] Schönweitzová Š., 1969: Správa o zisťovacom archeologickom výskume v B. Štiavnici na objekte Kammerhof - I. etapa, v r. 1968. Bratislava. Nepublikované.

[10] Šášky L., 1964: Stavebný a umelecký vývoj Banskej Štiavnice. In: Banská Štiavnica - monografia. Banská Bystrica.

[11] Štefanovičová T.-Fiala A., 1965: Stavebný vývoj bratislavského hradu od 11. do 13. storočia, Sb. FFUK Historica XVI, 77-110.