Archaeologia historica 1986, roč. 11, č. [1]

Obrázek
Rok
1986
Rok vydání
1986
hidden section Úvodní slovo
Page Title
5-6 Úvodní slovo Šefčík, Josef | pdficon
Page Title
7-8 Závěrečné usnesení účastníků XVII. celostátní konference k problematice historické archeologie konané ve dnech 30. 9. až 4. 10. 1985 na téma Památky středověké architektury ve světle archeologických výzkumů | pdficon
A. Archeologie a středověká literatura – Archäologie und die mittelalterliche Architektur
Page Title
11-24 Archeologie a architektura Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr | pdficon
25-38 Podíl archeologie na výzkumu středověké architektury 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku Měřínský, Zdeněk | pdficon
39-50 Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami? Polla, Belo | pdficon
51-55 K některým problémům středověké architektury a archeologických výzkumů z hlediska státní památkové péče Petrů, Jaroslav | pdficon
57-65 Archeologické památky — jejich zabezpečení a prezentace Kašička, František | pdficon
67-76 Stredoveké architektúry na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie Labuda, Jozef | pdficon
B. Opevněná sídla ve světle archeologického a architektonického výzkumu - Befestigte Siedlungen im Licht der archäologischen und architektonisnchen Erforschung
Page Title
79-86 Historický obzor olomouckého hradu Bistřický, Jan | pdficon
87-94 К olomouckému kapitulnímu domu Merhautová, Anežka | pdficon
95-101 Několik poznámek k dispozici olomouckého hradu Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel | pdficon
103-109 Glosy k olomouckým otázkám : Diskusní příspěvek Konečný, Lubomír | pdficon
111-116 Na okraji glos k olomouckým otázkám Bistřický, Jan | pdficon
117-126 Bývalý biskupův dům na Pražském hradě Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír | pdficon
127-142 K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně Durdík, Tomáš; Krušinová, Lenka | pdficon
143-152 Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře Gabriel, František; Smetana, Jan | pdficon
153-158 Tvrze a hrádky na Strakonicku (Zpráva k povrchovému průzkumu) Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
159-170 K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (Teze) Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf | pdficon
171-173 I. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk Cejnková, Dana; Laskotová, Irena | pdficon
175-187 Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury Bolina, Pavel | pdficon
189-200 Hrady v horním povodí Svratky Plaček, Miroslav | pdficon
201-219 Výzkum středověkých hradů v oblasti Vizovských vrchů Kohoutek, Jiří | pdficon
221-234 Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna (okr. Bruntál) Kouřil, Pavel; Plaček, Miroslav | pdficon
235-242 Historickoarcheologický výskum v súvislosti s pamiatkovou úpravou hradu v Kežmarku Egyházy-Jurovská, Beata | pdficon
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
245-253 K charakteru zástavby v Českých Budějovicích na přelomu 14. a 15. století Čechura, Jaroslav | pdficon
255-266 K přemyslovskému opevnění města Kouřimi Razím, Vladislav | pdficon
267-270 Numerická interpretace rozměrů pražských románských domů Muk, Jan | pdficon
271-280 Výsledky umelecko-historického a archeologického výskumu na Nálepkovej ulici č. 19—21 v Bratislave (Príspevok k meštianskej architektúre 13. storočia v Bratislave) Melicherčík, Martin; Rexa, Daniel | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
283-293 Archaeological excavations in the chapel of St. Ludmila (St. George's basilical church, Prague Castle) — a preliminary report Smetánka, Zdeněk; Chotěbor, Petr; Kostílkova, Marie | pdficon
305-312 Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů Benešovská, Klára | pdficon
313-319 Minoritský klášter v Brně (Stavebně historický průzkum) Eliáš, Jan O. | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Page Title
295-297 Geometrie tetrakonchy Radová-Štiková, Milada | pdficon
299-304 K stavební podobě středověkého kostela ve Vysokém Újezdu (okres Praha-západ) Burget, Josef; Kroupa, Pavel | pdficon
321-328 Poznámky ke stavebním počátkům dominikánů v Olomouci Bláhová, Zdenka | pdficon
329-358 Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977—78 Konečný, Lubomír | pdficon
359-376 Príspevok k problematike vzťahu stredovekých sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku Slivka, Michal | pdficon
377-383 K průzkumu středověkých objektů v Kraskove a Kyjaticiach (Využití výsledků archeologického průzkumu pro další práci historika uměni) Togner, Milan | pdficon
E. Výzkum vesnických sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Page Title
387-393 Sociální skladba středověké vesnice a její odraz v architektuře Nekuda, Vladimír | pdficon
395-407 Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách Škabrada, Jiří | pdficon
409-415 Architektura domu v Proseticích (okr. Teplice) Rusó, Alexandra | pdficon
417-421 Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu Škabrada, Jiří | pdficon
423-440 Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu (Výsledky výzkumu zaniklé středověké osady Bystřece) Belcredi, Ludvík | pdficon
441-459 Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. století Huml, Václav | pdficon
461-467 Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterckých klášterů v Čechách Charvátová, Kateřina | pdficon
469-478 K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby Hanuliak, Milan | pdficon
E. Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
481-487 Nález stredovekej keramiky v Benického dome v Banskej Bystrici Mácelová, Marta | pdficon
489-504 Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
505-513 Studie podmínek výroby reliefních ploch pozdně středověkých kachlů Mikšík, Michael; Hanykýř, Vladimír; Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
F. Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
515-516 Středověký meč z Heřmanovic, okr. Bruntál Kouřil, Pavel | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
517-519 V. mezinárodní kongres slovanské archeologie Dostál, Bořivoj | pdficon
519-520 Seminář Černigov a jeho okolí v 9.-13. století Měřínský, Zdeněk | pdficon
520 VI. seminarium mediewistyczne Měřínský, Zdeněk | pdficon
522-523 Počiatky československej štátnosti a úloha slovanskej kultúry v európskych dějinách Měřínský, Zdeněk | pdficon
523 VII. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami Měřínský, Zdeněk | pdficon
524-525 Mezinárodní sympozium o antropologii středověku Stloukal, Milan | pdficon
525-526 Zasedání moravské části IRB pro využití geofyziky v archeologii Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk | pdficon