Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. století

Variantní název
Zur Erforschung der Besiedlung des nördlichen rechtsseitigen Ufergeländes der Vltava (Moldau bei Prag) bis in die Anfänge des 15. Jahrhunderts
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 441-459
Rozsah
441-459
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Boháč, Zd. 1976: Tisíciletý vývoj Prahy, HG, 14-15, 19-54.

[2] Dragoun, Z.-Tryml, M. 1977: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v kostele sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8), in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 220-224.

[3] Dragoun, Z. 1980: Zjišťovací výzkum středověké vesnice v Dolních Chabrech, Archeologica Pragensia (AP) I, 191-207.

[4] Dragoun, Z. 1981: Praha 8-Dolní Chabry, PSH XIII, 188.

[5] Dragoun, Z.-Tryml, M. 1984: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Dolní Chabry, AP 5, 331 až 337.

[6] Dvořák, K. 1948: Chabry-Čimice, jejich minulost a další vývoj. Praha.

[7] Emler, J. 1881: Decem registra censum bohemica completa aetate bellum husiticum praecedente. Praha, 219-302.

[8] Fridrichová, M. 1980a: Archeologický výzkum v Praze v létech 1969-1978, Archeologica Pragensia 1, 9-28.

[9] Havel 1980: Praha 8, Čimice, Čimická ulice, PSH XII, 251.

[10] Huml, V. 1973: Praha 8-Bohnice, PSH VIII, 228.

[11] Huml, V. 1978: Praha 8-Čimice, BZO 1975, 73-74.

[12] Huml, V. 1979a: Praha 8-Čimice, PSH XI, 197.

[13] Huml, V. 1979b: K výzkumu předměstských osad Prahy 12.-15. století - Vysoča na Kobylis, AH 4, 193-209.

[14] Huml, V. 1980: Praha 8-Prosek, PSH XII, 253-254.

[15] Huml, V. 1981: Praha 8-Střížkov, BZO 1976, 116-117.

[16] Huml, V. 1981: Mladohradištní osada v Praze 8-Kobylisích, AP 2, 171-192.

[17] Huml, V. 1981: Praha 8-Čimice, PSH XIII, 187.

[18] Huml, V. 1984a: Praha 8-Čimice, BZO 1980-81.

[19] Huml, V. 1984b: Mladohradištní osídlení v Praze 8-Čimicích, AP 5, 295-313.

[20] Huml, V. 1985: Středověká tvrz v Praze 8-Čimicích, AH 10.

[21] IS - Indikační skica stabilního katastru z let 1842-1857, Kraj Kouřimský, SÚA.

[22] Huml, V. 1982: K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice, Ovenec-Bubeneč), AH 7, 82, 211-224.

[23] Kalina, T. 1971: Dějiny osídlení Prahy a okolí od 10. stol. do r. 1348, rig. práce na FF UK, Praha (strojopis).

[24] Kalina, T. 1978: Vývoj polohy sídel v Pražské kotlině od 10. do pol. 14. stol., Historická geografie 17, 311-368.

[25] Klápště, J.-Smetánka, Z.-Dragoun, Z. 1983: Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, AR XXXV, 387-426.

[26] Kuna, M. 1984: Roztoky, o. Praha-západ, BZO 1980-81, 111, 112.

[27] Líbal, D.-Ječný, H. b. 1.: Kartogram pražských obcí (Bohnice, Ďáblice, Kobylisy, Dolní Chabry, Prosek, Střížkov). Praha.

[28] Mašek, N. 1965: Problém opevnění slovanského hradiště a nálezy keramiky pražského typu na Zámkách u Bohnic, AR XIII, 182-193.

[29] Mašek, N. 1968: Praha 8-Bohnice: Zámka, sídliště únětické a starší doby hradištní, BZO VI, 1968, 125.

[30] Tříkrálka, BZO VI, 125-126.

[31] Mašek, N.-Fridrichová, M. 1971: Bohnice 12.-13. století, BZO 1971, 115.

[32] Mašek, N.-Fridrichová, M. 1975: Praha 8-Bohnice, BZO 1971, 118.

[33] Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách.

[34] Nový, R.: Strahovský urbář z r. 1410. (Příspěvek ke studiu struktury předhusitského velkostatku.) Separat.

[35] Pavlů, I. 1972: Pražská keramika 12. a 13. stol., Praha. Praehistorica.

[36] Pavlů, I. 1984: Raně středověké sídliště v Praze 8-Čimicích, 315-323.

[37] Profous, A. 1947: Místní jména v Čechách. I.

[38] Sedláček, A. 1882-1927: Hrady, zámky a tvrze království českého, I-XV.

[39] Sedláček, A. 1908: Místopisný slovník historický království českého, Praha.

[40] Sláma, J. 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter, I. Katalog, Praehistorica V.

[41] Šmelhaus, V. 1972: Villa, Historická geografie 8, 53-60.

[42] Tomek, V. V. 1855-1881: Dějepis města Prahy, I-V.

[43] Turek, R. 1947-48: K počátkům Prahy, PA XLIII, 59-94, 138-139.

[44] Tomek, V. V. 1866-1875: Základy starého místopisu Pražského, I—III.

[45] Vacek, F. 1911: Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí, Sborník příspěvků k dějinám král. hlavního města Prahy II, 47-470.

[46] Zeman, J. 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech, PA LXVII, 115-235.