Hrady v horním povodí Svratky

Variantní název
Burgen im oberen Svratka-Flussgebiet
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 189-200
Rozsah
189-200
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Durdík, T. 1982: Povrchový průzkum hradu Dalečína. VVM XXXIV, 361-364.

[2] Hosák, L. 1952: K středověké kolonizaci poříčí horní Svratky a Oslavy, ČSPS LX, 64-81.

[3] Hosák, L.-Srámek, R. 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[4] Hrubý, F. 1936: Tři studie k české diplomatice, Brno.

[5] Jurman, H.-Štarha, I. 1985: Jedna, dvě nebo tři tvrze v Olešničce? VVM XXXVII, 218-220.

[6] Kašička, F. 1979: Státní hrad Zubštejn, rukopis SÚRPMO Praha.

[7] Kudělka, Z. 1958: Pernštejn. Státní hrad a okolí. Praha.

[8] Kudělka, Z. a kol. 1982-83: Výzkum románské architektury na Moravě III. SPFFBU F 26-27, 79-87.

[9] Měřínský, Z. 1972: Nález loštického poháru typu I. A z hradu Skály-Štarkov (okres Žďár nad Sázavou) ČMM LVII, 237-241.

[10] Měřínský, Z.-Plaček, M. v tisku a: Povrchový průzkum středověké fortifikace u Osik (okr. Blansko). Přehled výzkumů AÚ ČSAV v Brně za rok 1985.

[11] Měřínský, Z.-Plaček, M. v tisku b: Povrchový průzkum hradu Aueršperka (k. ú. Dvořiště) a Pyšolce (k. ú. Pivonice, okr. Žďár n. Sáz.). Přehled výzkumů AÚ ČSAV v Brně za rok 1985.

[12] Menclová, D. 1965: Zubštejn. Brno.

[13] Menclová, D. 1970-71: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen. SPFFBU F 14-15, 97-127.

[14] Menclová, D. 1972: České hrady. Praha.

[15] Nekuda, V.-Reichertová, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[16] Plaček, M. 1982: K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě. AH 7, 335-351.

[17] Plaček, M. 1984: Hrad v Dobřanech, o. Rychnov n. Kněžnou. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 62-64. Plzeň.

[18] Plaček, M.-Procházka, R. 1986: K problematice stálých opevnění přelomu raného a vrcholného středověku na Moravě. AH 11, v tisku.

[19] Poláček, L. 1985: Nejstarší osídlení pravobřežního okolí horní Svratky (na základě pramenů hmotných). Diplomní práce FF UJEP Brno.

[20] Stehlík, M. 1966: Státní hrad Pernštejn. Brno.

[21] Svoboda, J. 1948: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno.

[22] Tenora, J. 1903: Vlastivěda moravská. Kunštátský okres. Brno.

[23] Tuulse, A. 1958: Burgen des Abendlandes. Wien-München.

[24] Urbánek, R. 1915: České dějiny III/1, Věk poděbradský. Praha.

[25] Vermouzek, R. 1977: Hrádky a tvrze na severozápad od Brna. AH 2, 59-68.

[26] Voldán, V. 1971: Zamyšlení nad lokalizací Levnova-Ketkovického hradu, VVM XXIII, 12-25.

[27] Wolf, V. 1977: K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš. AH 2, 105-124.

[28] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I.-VI., ed. A. Boczek, J. Chytil, P. R. v. Chlumecký, Olomouc a Brno 1836-1854.

[29] CrDS: Cronica domus Sarensis, 1964, Brno.

[30] ZDB: Die Landstafel des Markgrafthumes Mähren - Brünner Cuda. Brno 1856.

[31] ZDO: Die Landstafel des Markgrafthumes Mähren - Olmützer Cuda. Brno 1856.