Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře

Variantní název
Felsenburgen und ihre Beziehung zur böhmischen Burgarchitektur
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 143-152
Rozsah
143-152
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] AČ - Archiv český, díl XXXVII, částka 2 (ed. G. Friedrich), Praha 1941.

[2] Anděl R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. Severní Čechy, Praha.

[3] Beranová M., 1980: Zemědělství starých Slovanů, Praha.

[4] CDB - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, V. 2 (edd. J. Šebánek et S. Dušková), Praha 1981.

[5] Durdík T., 1984: České hrady, Praha.

[6] Durdík T., Chotěbor P., 1979: Richard Klos-František Němeček, Skalní hrady v Českém Švýcarsku, AR 31, 588.

[7] Gabriel F., 1985: Opevněná panská sídla na Českolipsku před rokem 1319. Z minulosti Děčínská a Českolipska 4, 301-332.

[8] Gabriel F., Smetana J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku, AH 6, 33-62.

[9] Gabriel F., Smetana J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119-138.

[10] Horcicka A., 1915: Das älteste Böhmisch Kamenitzer Stadtbuch, Prag.

[11] Chotěbor P., 1980: Povrchový průzkum hradu Valečova, AH 5, 255-258.

[12] Chotěbor P., 1981: Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji, AH 6, 71-78.

[13] Klos R., Němeček F., 1978: Skalní hrady v Českém Švýcarsku, Ústí n. Lab.

[14] LC - Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecessim I-X (ed. F. A. Tingl, J. Emler), Praha 1865-1889.

[15] LE — Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV., I-VI (ed. K. Borový, A. Podlaha), Praha 1875-1927.

[16] Meiche A. a kol. 1907: Die Burgen und vorgeschichtlichen Wohnstätten der Sächsischen Schweiz, Dresden.

[17] Menclová D., 1974: České hrady, díl I, II (2. vyd.), Praha.

[18] Paudler A., 1893: Der Schauenstein, Mitteilungen der Nordböhmischen Exkursions-Club (dále MNEC) 16, 138-143, 268-270.

[19] Pekař J., 1930: Žižka a jeho doba, díl III., Praha.

[20] Pekař J., 1933: Žižka a jeho doba, díl IV., Praha.

[21] Pilk E., 1895: Schauenstein, MNEC 18, 308.

[22] Plaček M., 1981: Pitná a užitková voda na středověkém hradě a její zajišťování. Folia historica Bohemica 7, 197-250.

[23] Půh - První kniha půhonná z let 1283-1407 (ed. G. Friedrich), Desky dvorské království českého, díl VII, Praha 1929.

[24] RBM - Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, III, (ed. J. Emler), Praha 1882, 1890.

[25] RT - Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 1541 igne consumptarum, I, II (ed. J. Emler), Praha 1870, 1872.

[26] Sedláček A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XIV, Praha.

[27] SRL - Scriptores rerum Lusaticarum I (ed. J. L. Haupt), Görlitz 1839.

[28] Šimák J. V., 1930: Kniha o Housce, Praha.

[29] Šimek F., 1937: Staré letopisy české, Praha.

[30] Šimek F., 1959: Staré letopisy české, Praha.

[31] Šmahel F., 1969: Jan Žižka z Trocnova, Praha.

[32] Tab. vet. - Reliquiae tabularum terrae citationum vetustissimae (ed. F. Dvorský, J. Emler), Praha 1868.

[33] Waldhauser J., 1971: Archeologický výzkum v severních Čechách II, Liberec.

[34] Walther E., 1930: Die Wall- und Wehranlagen der Sächsischen Schweiz, Dresden.