K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby

Variantní název
Zur bau-funktionellen Interpretation eines Wohnobjektes aus Chľaba
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 469-478
Rozsah
469-478
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bokó, F., 1978: Parasztházak és udvarok a Mátra vidéken. Budapest.

[2] Frolec, V., 1975: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti. In: Archaeologia historka I. Brno, s. 49-52.

[3] Hanuliak, M.-Zábojník, J., 1981a: Výsledky výskumu v Chľabe. In: Archeol. výskumy a nálezy na Slovensku 1980. Nitra, s. 85-86.

[4] Hanuliak, M.-Zábojník, J., 1981b: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe. In: Archaeologia historica 6. Brno, s. 505—512.

[5] Hanuliak, M.-Fusek, G., 1982: Výsledky piatej výskumnej sezóny v Chľabe. In: Archeol. výskumy a nálezy na Slovensku 1981. Nitra, s. 86-89.

[6] Holl, I., 1970: Mittelalterarchäologie in Ungarn. In: Acta Archeologica Acad. Sci. Hungaricae 22. Budapest, s. 365-411.

[7] Holl, I.-Parádi, N., 1980: Die Ausgrabung des spätmittelalterlichen Dorfes Sárvaly. In: Mitteilungen des archäologischen Instituts 8/9. Budapest, s. 143-148.

[8] Holl, I.-Parádi, N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sárvaly. Budapest.

[9] Horváthová-Jesenská, G., 1984: Lokálne dobové formy ľudového staviteľstva vo východoslovenskej karpatskej oblasti a výber objektov pre múzeum slovenskej dediny. In: Zborník Slovenského národného muzea LXXVI. Etnografia XXII. Martin, s. 215-233.

[10] Kondert, J., 1980: Vinařské domky a sklepy v Sebechlebech. Slovenský národopis 28, s. 100-109.

[11] Kovalovszki, J., 1969: Ásatások Csepelyen. In: A Veszprém megyei múzeumok közleméney 8. Veszprém, s. 235-251.

[12] Kšír, J., 1958: Lidové stavitelství na Hané. Československá etnografie VI, s. 237-269.

[13] Maksay, F., 1971: A magyar falu középkori településrendje. Budapest.

[14] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[15] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[16] Nekuda, V., 1982: Středovéká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. In: Archaeologia historica 7. Brno, s. 33-63.

[17] Novotný, В., 1975: Záchranný výzkum zaniklého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav). In: Archaeologia historica I. Brno, s. 61-85.

[18] Pitterová, A., 1965: Vývoj základních půdorysných typů tradičního domu na území ČSSR ve světle archeologických pramenů. Český lid 52, s. 275-294.

[19] Rappoport, Р. I., 1975: Drevnerusskoje žilišče. In: Drevneje žilišče narodov vostočnoj Evropy, Moskva, s. 105-155.

[20] Skružný, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých a novověkých objektech i mimo nich. In: Archaeologia historica 5. Brno, s. 221-240.

[21] Strelec, K. 1984: Typologické znaky a diferenciácia ľudového staviteľstva v južných oblastiach stredného Slovenska v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia. In: Zborník Sovenského národného muzea LXXVI. Etnografia XXII. Martin, s. 117-165.

[22] Šaurová, D., 1972: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR I. Uherské Hradiště, s. 169—183.

[23] Zábojník, J., 1980: Výskum stredovekého kostola a sídliska v Chľabe. In: Archeol. výskumy a nálezy na Slovensku. 1978. Nitra, s. 278-280.