Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů (Ke stavební podobě dvorů řádů benediktinského, premonstrátského a cisterckého)

Variantní název
Wirtschaftshöfe der Klöster im Lichte der Schriftquellen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 287-299
Rozsah
287-299
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Anderle, J., Rožmberský, P., Švábek, V. 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov? Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, Plzeň, 64—72.

[2] Anderle, J., Rožmberský, P., Švábek, V. 1985: Džbánek. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, Plzeň, 105—111.

[3] AČ: Archiv český, edd. F. Palacký et al. Praha 1840 sqq.

[4] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, edd. G. Fridrich et al. Pragae 1907 sqq.

[5] Čechura, J., Kuthan, J. 1980: Středověké stavby kláštera v Plasích, Památky a příroda 4, 203—217.

[6] Čechura, J., Kuthan, J. 1982: Grangie v Plasích?, Umění 3/XXX, 273—276.

[7] DRC: Decem registra censuum Bohemica compilata aetatae bellum hussiticum praecedente, ed. J. Emler, Praha 1881.

[8] Despy, G. 1974—5: Les richesses de la terre. Cîteaux et Prémontré devant une économie de profit. XIIéme et XIIIéme siècles, in: Problèmes d'Histoire du Christianisme V, 58—80.

[9] Despy, G. 1983: L'exploitation des curtes en Brabant du IXe siécle aux environs de 1300. In: Villa-curtis-grangia, München, 185—204.

[10] Dimier, A. 1974: Granges, celliers et batiments d'exploitation cisterciens, Archeologia 74, 47—57.

[11] Donkin, R. A. 1978: Studie in the geography of medieval England and Wales, Toronto.

[12] FRB IV: Chronicon aulae regiae. Fontes rerum bohemicarum, ed. J. Emler, Pragae 1884.

[13] Graus, F. 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II, Praha.

[14] Charvátová, K. 1987: Manorial farms of Cistercian abbeys of medieval Bohemia. Sborník z konference Historia i kultura cystersów w Polsce i ich zwiazki z Europa zachodnia, Poznań-Błazejewko 1985, v tisku.

[15] Chotěbor, P., Smetánka, Z. 1985: Panské dvory na české středověké vesnici. AH 10, 47—56.

[16] Krausen, E. 1953: Die Kloster des Zisterzienser Ordens in Bayern, München-Passing.

[17] Kuthan, J. 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, Praha.

[18] Lékai, L. J. 1977: The Cistercians. Ideals and Reality. The Kent State University Press.

[19] LE VI : Libri erectionum, edd. C. Borový et A. Podlaha, Pragae 1875 sqq.

[20] Nový, R. 1963: Strahovský urbář z roku 1410, Zápisky katedry československých dějin a archívního studia VII, 39—69.

[21] Pavlík, M., Líbal, D. 1980: Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plasích, Umění XXVIII, 515—518.

[22] RBM: Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, edd. J. Emler et al. Pragae 1882 sqq.

[23] Ribbe, W. 1980: Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter. Agrarwirtschaft. In: Die Zisterzienser, Köln.

[24] Roehl, R. 1972: Plan and Reality in a Medieval Monastic Economy: The Cistercians. In: Studies in Medieval and Renaissance History vol. IX, ed. H. L. Anderson, Lincoln 83—113.

[25] Rössner, W. 1982: Grangienwirtschaft und Grundbesitzorganisation südwestdeutschen Zisterzienserklöster vom 12. bis 14. Jahrhundert. In: Die Zisterzienser. Ergänzungsband, Köln, 137—164.

[26] Roy, M. D. 1973: Les granges monastiques en France aux XIIe et XIIIe siècles, Archeologia 58, 53—62.

[27] Scholkmann, B. 1978: Sindelfingen/Obere Vorstadt. Eine Siedlung des hohen und späten Mittelalters. Stuttgart.

[28] Sedláček, A. 1915: Zbytky register králův římských a českých z let 1361—1480, Praha.

[29] Smetánka, Z., Klápště, J. 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, PA LXXII, 416—458.

[30] Sommer, P. 1983: K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi. Archeologia historica 8, 531—540.

[31] SA IV: Soudní akta konzistoře pražské, ed. F. Tadra, Praha 1898.

[32] Tadra, F: Listy kláštera zbraslavského, Historický archív č. 23, Praha 1904.

[33] UBG: Urkundenbuch des ehemaligen cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen, ed. M. Pangerl. Fontes rerum austriacarum XXXVII, Wien. 1872.

[34] UBH: Urkundenbuch des cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt in Böhmen, ed. M. Pangerl, Fontes rerum austriacarum XXIII, Wien 1865.

[35] Wiswe, H. 1953: Grangien niedersächsischer Zisterzienserklöster. Braunschweigisches Jahrbuch 34, 5—135.