Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova

Název: Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova
Variantní název
Beitrag zur frühmittelalterlichen Besiedlung von Beckov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 35-39
Rozsah
35-39
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] CD: Fejér G., Codex diplomaticus Hungariae ecclesias icus ac civilis. Budae 1829—1844.

[2] CDSI I.: Marsina R., Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, I. Bratislava 1971.

[3] Fekete Nagy A., 1941: Trencsén vármegye. Budapest.

[4] Hudák J., 1984: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava.

[5] Chaloupecký V., 1923: Staré Slovensko. Bratislava.

[6] Mencl V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava.

[7] Polla B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice.

[8] Tóthová Š., 1977: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade, Archaeologia historica 3, 393—400.

[9] Wenzel G., 1874: Stibor Vajda. Budapest.