Archaeologia historica 1988, roč. 13, č. [1]

Obrázek
Rok
1988
Rok vydání
1988
A. Výzkum vývoje osídlení - Erforschung der Entwicklung von Siedlungen
Page Title
7-17 Vývoj osídlenia Slovenska od počiatkov valašskej kolonizácie do konca stredoveku : Predbežné výsledky výskumnej úlohy Žudel, Juraj | pdficon
19-29 Včasnostredoveké osídlenie v Báhoni (okr. Trnava) Egyházy-Jurovská, Beata; Bartík, Juraj | pdficon
31-34 Nové poznatky archeologického výskumu banskoštiavnického regiónu Labuda, Jozef | pdficon
35-39 Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova Mácelová, Marta | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
43-56 Nové nálezy stredovekých objektov z konca 13. storočia v Bratislave Zemková, Miloslava | pdficon
57-81 Archeologický a stavebno-historický výskum na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave : Príspevok k výskytu kamenných 2-priestorových domov v Bratislave Musilová, Margaréta; Štassel, Ivo | pdficon
83-95 Archeologické prameny ke středověkému Brnu : (Z nových výzkumů 1983—1987) Procházka, Rudolf | pdficon
97-105 O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku Muk, Jan; Urbanec, Jiří | pdficon
107-116 Polozemnice z 13. století z Opavy-Kateřinek Kouřil, Pavel | pdficon
117-131 Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor Krajíc, Rudolf; Skružný, Ludvík | pdficon
133-144 Vypovídací hodnota pramenů hromadné povahy k archeologickému a urbanistickému studiu středověkých měst v Čechách a na Moravě Čechura, Jaroslav | pdficon
145-154 Willenbergův "strahovský skicář" z roku 1602 jako významný pramen poznání vzhledu a uspořádání staveb ve městech, na předměstích a v podhradích vrcholného středověku Skružný, Ludvík | pdficon
155-170 Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci Bláha, Josef | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Page Title
173-198 Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987 Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Tomková, Kateřina; Žegklitz, Jaromír | pdficon
199-208 Stavebně historické průzkumy SÚRPMO na Pražském hradě z posledního období : (Západní díl Jižního křídla a kaple sv. Kříže) Kašička, František | pdficon
209-216 Architektonické články v lapidariu Pražského hradu Chotěbor, Petr | pdficon
217-249 Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav | pdficon
251-261 Archeologický a umeleckohistorický výskum kaštieľa v Bratislave-Devíne Ferus, Viktor; Keller, Igor | pdficon
263-273 K opevneniu Zvolenského zámku Vallašek, Adrian | pdficon
275-284 Výsledky pamiatkového výskumu vstupnej časti s barbakánom hradného areálu v Banskej Bystrici Fillová, Ľubica | pdficon
285-298 Výzkum manského domu na Křivoklátě : (Předběžné sdělení) Durdík, Tomáš | pdficon
299-306 Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove Hanuliak, Václav | pdficon
307-320 K vývoji hradů v povodí Svitavy Plaček, Miroslav | pdficon
321-352 Hrady na Drahanské vrchovině do konce 13. století (Počáteční stav výzkumu) Bolina, Pavel; Doležel, Jiří | pdficon
353-368 Nové objevy v areálu středověké tvrze v Praze 8-Čimicích (Předběžná zpráva) Huml, Václav | pdficon
369-374 "Motte" a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic Unger, Josef | pdficon
375-382 Pamiatková prezentácia archeologických lokalít v Liptove Sálus, Jozef | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Page Title
385-401 Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích Konečný, Lubomír; Kuča, Karel | pdficon
403-416 Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987 Dragoun, Zdeněk | pdficon
417-422 Závěrečná etapa archeologického výzkumu v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Předběžná zpráva) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
423-439 Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji Slivka, Michal | pdficon
E. Výzkum venkovských sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Page Title
443-458 Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku Čaplovič, Dušan | pdficon
459-485 Užití kovu ve středověké osadě : Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec Belcredi, Ludvík | pdficon
487-493 Metalografický rozbor nálezů Zeman, Jiří | pdficon
495-510 Záchranné a zjišťovací výzkumy středověkých vesnic na území Prahy Richterová, Julie | pdficon
511-518 Půdorysy domů v zaniklé středověké vesnici Sarvaly ve světle srovnávacího materiálu z českých zemí Škabrada, Jiří | pdficon
F. Výzkum pohřebišť – Erforschung der Grabstätten
Page Title
521-535 Najnovšie výsledky výskumu pohrebísk 9.—12. storočia na Slovensku Hanuliak, Milan | pdficon
537-542 Výskum včasnostredovekého pohrebiska v Čakajovciach okres Nitra Rejholcová, Mária | pdficon
G. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
545-560 Středověké kachle z hradu Helfenburku Smetana, Jan; Gabriel, František | pdficon
561-573 Metrická variabilita u pozdně gotického římského kachle Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav | pdficon
575-604 Středověké dlaždice v jižních Čechách Nechvátal, Bořivoj | pdficon
605-612 Pozdně středověký závěs na klíče z Olomouce Michna, Pavel | pdficon
613-618 Pozdněgotická šavle ze sbírek Okresního muzea Rakovník Durdík, Tomáš; Pertl, Miroslav | pdficon
619-631 Odraz vplyvu benátskeho sklárstva na nálezoch stredovekého skla z územia Slovenska Füryová, Klára; Janovíčková, Marta | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
633 Jedenáctý kongres věd prehistorických a protohistorických v Mohuči (NSR) Unger, Josef | pdficon
633-634 Vědecké zasedání "Stát Přemyslovců" Staňa, Čeněk | pdficon
635-636 Mezinárodní sympozium středověké archeologie v Thaya (Rakousko) Unger | pdficon
637-638 The Archaeometallurgy of Iron: Results Achieved 1967-1987 Měřínský, Zdeněk | pdficon
638-639 4. ročník setkání moravských archeologů v Brně Měchurová, Zdeňka | pdficon
639-640 IX. seminář "Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami" Měřínský, Zdeněk | pdficon
641 Vědecké zasedání "Populačni vývoj českých zemí" Stloukal, Milan | pdficon
641-642 Opavské setkání zájemců o problematiku středověkých fortifikací Kouřil, Pavel | pdficon
642 VIII. seminarium medlewistyczne "Artysta-rzemleśinik-fundator" Měřínský, Zdeněk | pdficon
642 Zasedání odborně skupiny pro dějiny skla ČSSA v roce 1987 Himmelová, Zdenka | pdficon
643 Pracovní zasedání skupiny pro postmedievální archeologii Měřínský, Zdeněk | pdficon
643-644 "Dny osteologické antropologie" v Národním muzeu v Praze Stloukal, Milan | pdficon
644-645 Celoštátne kolokvium vývoja životného prostredia v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku Štefanovičová, Tatiana | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
646 [Fehring, Günter P. Einführung in die Archäologie des Mittelalters] Nekuda, Vladimír | pdficon
646-649 [Ausgrabungen in Minden. Bürgerliche Stadtkultur des Mittelalters und der Neuzeit] Měchurová, Zdeňka | pdficon
649-651 [Średniowieczne siedziby rycerskie w ziemi chełmińskiej na tle badań podobnych obiektów na ziemiach polskich. Materiały z sesji archeologiczno-historycznej, Bachotek 3—4 maja 1985.] Kouřil, Pavel | pdficon
651-652 [Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Red. J. Hertl a J. Wroniszewski] Plaček, Miroslav | pdficon
652-653 [Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu] Měřínský, Zdeněk | pdficon
653-654 [Smetánka, Zdeněk. Hledání zmizelého věku. Sondy do středověkých Čech] Staňa, Čeněk | pdficon
654-655 [Kasička, František; Nechvátal, Bořivoj. Tvrze a hrádky na Strakonicku] Plaček, Miroslav | pdficon
655-656 [Žáček, Rudolf. Pobeskydí od husitství do Bílé Hory] Kouřil, Pavel | pdficon
656-657 [Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě] Plaček, Miroslav | pdficon
658-661 [Moravský historický sborník (Moravica historica). Sestavili Antonín Verbík a Karel Blažek] Měřínský, Zdeněk | pdficon
661-662 [Památky a příroda 11] Kundera, Lubomír | pdficon
664 [Kordiovský, Emil. Břeclavský zámek (Archeologické nálezy)] Měřínský, Zdeněk | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
665-666 Seznam autorů | pdficon