K vývoji hradů v povodí Svitavy

Variantní název
Zur Entwicklung der Burgen im Flußgebiet von Svitava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 307-320
Rozsah
307-320
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bednářová V., 1956: Z dějin hradu Holštejna. VVM XI, 113—131.

[2] Berger K., 1933: Besiedlung des deutschen Nordmährens im 13. und 14. Jahrhundert. Brünn.

[3] Bolina P., 1986: Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury. Arch H 11, 175—186.

[4] Doležel J., 1985: Nálezy z vrcholného a pozdního středověku severozápadní Moravy v letech 1979—1983 (okr. Blansko, Brno-venkov a Vyškov). PV 1983, 82—84. Brno.

[5] Hasoň Z., 1979: Archeologické nálezy z hradu Blanseku (okr. Blansko). VVM XXXI, 177—181.

[6] Hosák L., 1931: Dějiny Boskovska 1. Do válek husitských. Boskovice.

[7] Hosák L., 1938: Příspěvky k starému rodopisu moravskému VIII. Erb dvou beraních rohů. ČSPS XLVI, 107—111.

[8] Hosák L., 1938a: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[9] Hosák L., 1954: Středověká kolonizace na horní Svitavě, ČSPS LXII, 21—27.

[10] Hosák L., 1960: Ke vzniku středověkých hradů v okolí Brna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Historica I, 273, 276.

[11] Knies J., 1904: Boskovský okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[12] Konečný L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu Obřan u Brna. Arch H 2, 229—237.

[13] Konečný L.—Merta J.: Pokračování průzkumu středověkých opevnění Nového hradu u Adamova. Arch H 5, 305—318.

[14] Pilnáček J., 1926: Dějiny městyse Černé Hory. Černá Hora.

[15] Pilnáček J., 1927: Paměti města Blanska a okolních hradů. Blansko.

[16] Pilnáček J., 1927a: Nový hrad u Blanska. Brno.

[17] Pilnáček J., 1930: Staromoravští rodové. Vídeň.

[18] Plaček M., 1982: K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě. Arch H 7, 335—349.

[19] Plaček M., 1986: Rychmberk a Pěčín, o. Rychnov nad Kněžnou. Ročenka Klubu A. Sedláčka II, 109—113. Plzeň.

[20] Plaček M., 1987: Povrchový průzkum hradu Ronova, k. ú. Bílovice n. Svitavou. PV 1985, 53—54, Brno.

[21] Procházka R., 1981-82: K některým problémům dějin Boskovic a Boskovicka v době předhusitské a husitské. Sborník Okresního muzea v Blansku XIII—XIV, 39—50.

[22] Procházka R., 1986: Vývoj slovanské opevňovací techniky na Moravě v raném středověku I/2. Kandidátská disertační práce. Brno.

[23] Procházka R.—Plaček M., 1985: Hrad v Doubravici n. Svit. a jeho feudální državy. Regionální sborník okresu Blansko 85, 75—79.

[24] Procházka R.—Štrof. A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku VVM XXXV, 46—57.

[25] Prokop A., 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung I. Wien.

[26] Richter V., 1956: Hraniční hvozd v okolí Mor. Třebovska. ČSPS LXIV, 141—161.

[27] Skutil J. a kol., 1981: Rájec- Jestřebí. Praha.

[28] Svoboda J.—Seitl Z.—Štrof A., 1983: Výzkum jeskynních výplní v severní části Moravského krasu (zpráva za rok 1981), PV 1981, 9—13. Brno.

[29] Štrof A., 1984: Pravěké osídlení Hradiska u Svitávky. Regionální sborník okresu Blansko I/84, 30—45.

[30] Tenora J., 1903: Kunštátský okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[31] Trampler R., 1905: Die Burg Holstein. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens IX, 122—137.

[32] Trapp M., 1855: Hrad Svojanov a jeho okolí. Památky archeologické a místopisné I., 275—282, 343—358.

[33] Zřídkaveselý F., 1970: Hrad Rychvald v dějinách Lysic. In: Lysice ve středověku a raném novověku. Lysice.