K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba

Název: K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba
Variantní název:
  • Zur problematik der Anfänge der böhmischen Städte - die Raumentwicklung und die ältesten Bebauungsformen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 67-93
Rozsah
67-93
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ARCHAEOLOGICA PRAGENSIA 1984: Sborník příspěvků z XV. celostátní konference archeologů středověku "Počátky a vývoj raně historické Prahy", Praha 1983, Archaeologica Pragensia 5/1—2.

[2] BENEŠ, A.—RICHTER, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století, in: Tisíc let Staré Plzně. Plzeň. 67—75.

[3] BLASCHKE, K., 1973: Studien zur Frühgeschichte des Städtewesens in Sachsen, in: Festschrift für Walter Schlesinger, Bd I. Köln—Wien. 333—381.

[4] BOGUCKA, M.—SAMSONOWICZ, H., 1986: Dzieje miast a mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław.

[5] BUBENÍK, J.—UHLÍKOVÁ, O., 1977: K počátkům města Žalce, PA LXVIII, 193—218.

[6] ČAREK, J., 1947: Románská Praha. Praha.

[7] DRDA, M.—TECL, R., 1978: K předhusitskému osídlení Tábora, ČsČH 26, 740—768.

[8] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi, AR XXXV, 517—539.

[9] FROLÍK, J.—SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi, AH 10, 175—180.

[10] GIEYSZTOR, A.—ROSLANOWSKI, T. ed., 1976: Miasta doby feudalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemiany społeczne a uklady przestrzenne. Warszawa.

[11] HAAS, A., 1958: Pravomoc českého krále nad poddanskými městy a městečky, Právně historické studie IV. 153—184.

[12] HAASE, C., 1969: Stadtbegriff und Stadtentstehungsschichten in Westfalen. Überlegungen zu einer Karte der Stadtentstehungsschichten, in: Die Stadt des Mittelalters. Darmstadt, 60—94.

[13] HEJNA, А., 1961: Slovanská hradiště a počátky měst v Čechách, PA LII, 563—572.

[14] HRDLIČKA, L., 1983: Strategie a taktika současného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy, AR XXXV, 609—638.

[15] HRDLIČKA, L., 1984: Outline of development of the landscape of the Prague historical core in the Middie ages, AR XXXVI, 638—652.

[16] CHARVÁT, P., 1988: Raně středověké osídlení Vraclavska. Praha. V tisku.

[17] JANÁČEK, J., 1983: Úvodem, in: Praha středověká. Praha. 7—47.

[18] KEJŘ, J., 1969: Zwei Studien Uber die Anfänge des Städtewesens in den böhmischen Ländern, Historica 16, 81—142.

[19] KEJŘ, J., 1976: Nad počátky našich měst, ČsČH 24, 377—401.

[20] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, Právněhistorické studie 28, 9—44.

[21] KLÁPŠTĚ, J., 1985: Raně středověké Mostecko a sít dálkových cest, AR XXXVII, 502—515.

[22] KLÁPŠTĚ, J.—MUK, J., 1988: Studie o středověkém domě z Mostu (čp. 226), PA LXXIX, 199—240.

[23] KLÁPŠTĚ, J.—MUK, J.—VELÍMSKÝ, T. 1983: K současnému stavu studia středověkého města Mostu, ČsČH XXXI, 586—591.

[24] KLÁPŠTĚ, J.—SLAVÍČEK, A.—VELÍMSKÝ, T. 1976: Archeologický výzkum města Mostu 1970/1975. Most.

[25] KLÁPŠTĚ, J.—VELÍMSKÝ, T., 1975: Příspěvek ke studiu počátků města Mostu, AR XXVII, 651—672.

[26] KLÁPŠTĚ, J.—VELÍMSKÝ, T., 1977: K charakteru zástavby středověkého Mostu, in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha. 77—89.

[27] KLÁPŠTĚ, J.—VELÍMSKÝ, T., 1978: Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu), AH 3, 121—129.

[28] LE GOFF, J. ed., 1980: Histoire de la France urbaine, tome 2 — la ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance. Paris.

[29] LÍBAL, D., 1983: Umění románské — architektura, in: Praha středověká. Praha. 53—119.

[30] LUDVÍKOVSKÝ, J. ed., 1964: Cronica domus Sarensis. Brno.

[31] MICHNA, P., 1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace, in: Rodná země. Brno. 222—284.

[32] MUK, J., 1978: Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu, AH 3, 165—169.

[33] NOVÝ, R., 1973: Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, ČsČH 21, 73—109.

[34] PÍŠA, V., 1971: Románské domy v Praze, Monumentorum tutela 7, Bratislava, 85—174.

[35] RADOVÁ, M., 1974: Zděné domy v raném středověku a kupci, Acta Polytechnica, Práce ČVUT v Praze I/1, 109—118.

[36] RICHTER, M., 1974: Der archäologische Beitrag zur Kleinstadtforschung in Böhmen, in: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter II. Göttingen. 237—257.

[37] RICHTER, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR XXVII, 245—258.

[38] RICHTER, M., 1979: Archeologický výzkum českých měst 13. století, Hospodářské dějiny 4, 5—41.

[39] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davie, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[40] RICHTER, M., 1986: K počátkům českých měst. Autoreferát doktorské disertační práce. Praha.

[41] RICHTER, M.—SIGL, J., 1987: Výzkum Starého Mýta v roce 1986, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové, spol. vědy XIV 1, 88—96.

[42] RICHTER, M.—SMETÁNKA, Z., 1987: Archäologische Untersuchungen zum städtischen Wohnhaus des Mittelalters in Böhmen, unter besonderer Berücksichtigung von Prag, Siedlungsforschung, Archäologie — Geschichte — Geographie 5, Bonn. 67—95.

[43] RICHTER, M.—VOKOLEK, V., 1975: Hradec Králové na počátku dějin. Hradec Králové.

[44] RICHTER, M.—VOKOLEK, V., 1977: Počátky Hradce Králové ve světle archeologických výzkumů, in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha. 13—27.

[45] SCHLESINGER, W., 1952: Die Anfänge der Stadt Chemnitz und anderer mitteldeutscher Städte. Weimar.

[46] SIGL, J., 1977: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v poloze "Staré Mýto" na katastru obce Tisová (o. Ústí nad Orlicí), in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha. 90—99.

[47] SIGL, J., 1985: Stare Myto v vostočnoj Čechii, in: Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6—15 věkov v Čechii 1975—1985 gg//. Praga. 233—236.

[48] SMETANA, J., 1985: K počátkům města Děčína, in: Z minulosti Děčínska a Českolipska IV. Ústí n. L. 241—277.

[49] SMETANA, J.—GABRIEL, F., 1984: Poznámky k problematice počátků města Litoměřic, in: Urbes medii aevi. Praha. 65—85.

[50] STOOB, H., 1970: Forschungen zum Städtewesen in Europa I, Räume, Formen und Schichten der mitteleuropäischen Städte. Köln—Wien.

[51] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny I/5. Středověká kolonizace v zemích českých. Praha.

[52] ŠOLLE, M., 1978: Sídlištní formy v centru i v podhradí Kouřimě a Hradska u Mělníka v časné době dějinné, AH 3, 371—379.

[53] ŠOLLE, M., 1984: Staroslovanské hradisko. Praha.

[54] TOMAS, J., 1967a: Počátky města Žatce, in: Historický sborník Ústecka, 23—47.

[55] TOMAS, J., 1967b: Počátky města Litoměřic, Sborník Severočeského muzea, Historia 5, 15—64.

[56] TOMAS, J., 1979: Města v severozápadních Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 69—132.

[57] TOMAS, J., 1983: Počátky města Litoměřic II, část 1, in: Ústecký sborník historický. Ústí nad Labem. 59—107.

[58] TOMAS, J., 1984: Problematika studia dějin Prahy v období raného feudalismu, vývoj pražské raně feudální městské aglomerace, Archaeologica Pragensia 5, 35—56.

[59] TUREK, R., 1976: Úloha staroplzenecké Hůrky v počátcích dějin západních Čech, in: Tisíc let Staré Plzně. Plzeň. 9—18.

[60] VÁŇA, Z., 1977: Bílina a staré Bělsko, PA LXVIII, 394—432.

[61] VELÍMSKÝ, T., Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6—15 věkov v Čechii 1975—1985

[62] VELÍMSKÝ, T., 1985: Děčin. K topografii goroda ranněgo i vysokogo sredněvekovja, in: Praga. 100—109.

[63] VELÍMSKÝ, T., 1986: Most: Excavations in a Medieval Town, in: Archeology in Bohemia 1981—1985. Prague. 237—242.

[64] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA LVI, 205—391.

[65] ZÁPOTOCKÝ, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, AR XXIX, 521—553.

[66] ZYCHA, A., 1914: Über den Ursprung der Städte in Böhmen und dle Städtepolitik der Přemysliden, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 2—76, 263—307, 559—605.

[67] ŽEMLIČKA, J., 1978: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, ČsČH 26, 559—586.

[68] ŽEMLIČKA, J., 1979: Nezdařená městské založení v Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 43—68.

[69] ŽEMLIČKA, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.

[70] ŽEMLIČKA, J., 1986: Století posledních Přemyslovců (český stát a společnost ve 13. století). Praha.