Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena

Název: Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena
Variantní název
Ein Baitrag zur frühmittelalterlichen Besiedlung von Zvolen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 171-180
Rozsah
171-180
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BALAŠA, G., 1946: Nález bronzového pokladu na Pustom hrade vo Zvolene. ČMSS XXXVI—XXXVII.

[2] BALAŠA, G., 1959: Praveké osídlenie Zvolena. In: Zvolen v minulosti a prítomnosti. Martin.

[3] BALAŠA, G., 1960: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin.

[4] CD: FEJÉR, G., Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civills. Budae 1829—1844.

[5] CDS1 I: MARSINA, R., Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, I. Bratislava 1971.

[6] CDS1 II: MARSINA, R., Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, II. Bratislava 1987.

[7] DEKAN, J., 1948—49: K problémom slovanského osídlenia na Slovensku. Hist. slov. VI—VII.

[8] EISNER, J., 1935: Prehistorický výzkum na Slovensku a Podkarpatské Rusi r. 1934. SbMSS XXIX.

[9] FURMÁNEK, V.—KUKA, P., 1975: Bronzový depot piliňské kultury ze Zvolena. AR XXIII, 603—614.

[10] GALVÁNEK, J., 1988: Vyhodnotenie horninového materiálu použitého na stavbu fortifikácie. Archív SM.

[11] CHALOUPECKÝ, V., 1923: Staré Slovensko. Bratislava.

[12] KUKA, P., 1965: Bronzový poklad zo Zvolena. AR XVII, 783—790.

[13] MÁCELOVÁ, M., 1982: Slovanské sídlisko v Sliači na Horných zemiach v okrese Zvolen. Stredné Slovensko 2. Martin.

[14] MÁCELOVÁ, M., 1988: Praveké a včasnohistorické osídlenie Zvolena. Zborník prác k 745. výročiu obnovenia mestských privilégií (v tlačí).

[15] MARSINA, R., 1973: K problematike bzovíckej listiny. Štúdie k Slovenskému diplomatáru I. HŠ XVIII, 102—113.

[16] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[17] PAULÍK, J., 1965: Nález štítových puklíc z mladšej doby bronzovej vo Zvolené. ŠZ AÚ SAV 15. Nitra, 17—32.

[18] REJHOLCOVÁ, M., 1971: Slovanské osídlenie Stredoslovenského kraja. Slov. arch. XIX, 1, 95—131.

[19] SCHÖNWEITZOVÁ, S., 1972: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku. Monum. tutela 8, Bratislava, 253—275.

[20] TOČÍK, A., 1955: Význam posledných archeologických výskumov na Slovensku pre dejiny najstarších Slovanov a Veľkomoravskej ríše. Hist. čas. III.

[21] ZREBENÝ, A., 1986: Zvolen do roku 1526. Stredné Slovensko 5. Martin, 59—80.

[22] ŽEBRÁK, P., 1981: Předběžné výsledky záchranného výzkumu v okolí Zvolena. AVANS v r. 1981. Nitra 1982, 310—312.

[23] ŽUDEL, J., 1984: Stolice na Slovensku. Bratislava.