Archeologický výzkum ve Starém Plzenci

Název: Archeologický výzkum ve Starém Plzenci
Variantní název:
  • Die archäologische Untersuchung in Starý Plzenec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 219-232
Rozsah
219-232
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BAŠTOVÁ, D.—BAŠTA, J.: K problematice počátku a vývoji slovanských hradišť v západních Čechách. V tisku.

[2] BENEŠ, A.—RICHTER, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie I, 67—76. Plzeň.

[3] CACH, F., 1973: Jeden z pohledů na české mincovnictví ve 13. století. In: Karel Castelin. Sborník příspěvků k oslavě jeho životního numismatického díla sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin. Hradec Králové.

[4] DOUBOVÁ, M.: Příspěvek k slovanskému osídlení jihozápadních Čech v raném středověku. V tisku ČSSA.

[5] EMLER, J., 1873: Fontes rerum Bohemicarum I, Praha.

[6] EMLER, J., 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, Praha.

[7] FIALA, E., 1895: České denáry. Praha.

[8] FRIEDL, A., 1976: Tisíc let Staré Plzně promlouvá k dnešku. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie I, 29—48, Plzeň.

[9] FRÝDA, F., 1976: Starý Plzenec p. č. 170/5. Nálezová zpráva ZČM, HA č. 2/76.

[10] HAŠKOVÁ, J., 1964: K otázce plzeňské mincovny za knížete Jaromíra. Numismatické listy XIX, 98—103.

[11] HEJNA, A., 1976: Výzkum na hradišti Stará Plzeň v roce 1972. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie I, 49—60. Plzeň.

[12] HORÁK, B., 1906—7: Hradiště Plzenecké. Památky archeologické XXII, 437—448, tab XXIII—XXV, XXVI.

[13] KLÍMA, V., 1983: Plzeňská mincovna ve 13. století. Numismatické listy XXXVIII, 1—12.

[14] KUDRNÁČ, J., 1951: Slované v západních Čechách. Archeologické rozhledy III, 185—190.

[15] MENCL, V. a kol., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň.

[16] PALACKÝ, F., 1921: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha.

[17] PÍČ, J. L., 1909: Čechy za doby knížecí. Praha.

[18] TRILLMICH, W., s. a.: Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon. Berlin.

[19] TUREK, R., 1958: Slovanské mohyly v Jižních Čechách. Fontes archeologici Pragenses. Praha.

[20] TUREK, R., 1976: Tisíc let Staré Plzně. Sborník ZČM v Plzni — Historie I. Plzeň.