Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.)

Název: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.)
Variantní název:
  • Der älteste Zeitabschnitt des Ausbau der tschechischen Festen (bis zur Hälfte des 14. Jahrh.)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 257-270
Rozsah
257-270
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DURDÍK, T., 1975: Stavební podoba zaniklé středověké tvrze v Kundraticích na Mostecku, AR XXVII, 677—681.

[2] DURDÍK, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu, AH 2, 221—228.

[3] DURDÍK, T.—CHOTĚBOR, P., 1982: Povrchový průzkum zaniklé středověké tvrze Dubjany, okr. Plzeň-sever, AR XXXIV, 73—77.

[4] FRÝDA, F., 1985: Mělnice, okr. Domažlice, in: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 85, 65—73.

[5] GLOSOVÁ, M., 1977: Příbramská tvrz — stavebně historický průzkum, AH 2, 179—188.

[6] HEJNA, А., 1976: Venkovská opevněná sídla 10.—13. století v Čechách. Problematika jejich studia a výsledky dosavadního výzkumu, AR XXVIIII, 279—290.

[7] HEJNA, A., 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965—1975. АН 2, 69—79.

[8] HUML, V., 1978: Chodovská tvrz v proměnách staletí. Archeologický výzkum zámečku v Praze 4, Chodov, Acta musel pragensis.

[9] HUML, V., v tisku: Archeologický výzkum tvrze v Praze—Čimicích, АН 13.

[10] CHOTĚBOR, Р., 1977: Příspěvek к stavebně historickému průzkumu tvrze v Popovicích, SVPP 18, 149—164.

[11] CHOTĚBOR, Р., 1978: Tvrz Malešov. Stavebně historický průzkum, Obnova památek, nepublikováno.

[12] CHOTĚBOR, Р., 1982: К situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel, АН 7, 357—366.

[13] CHOTĚBOR, Р., 1983: Povrchový průzkum tvrze v Chotýšanech, SVPP 24, 169—181.

[14] KAŠIČKA, F., 1977: Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO (Hradenín, Popovice, Staré Kestřany), АН 2, 81—91.

[15] KAŠIČKA, F., 1978: Horní tvrz v Kestřanech, PaP 1978. 11—17.

[16] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech, SSPPOP Středočeského kraje.

[17] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století, in: Umění doby posledních Přemyslovců, 181—351, Praha.

[18] LÍBAL, D.—MUK, J.—LANCINGER, L., 1981: Vinařice. Stavebně historický průzkum zámku, SÚRPMO, nepublikováno.

[19] LÜSSNER, M., 1856: Prokopání zbytků tvrze Kozojedské u Chrudimi, РА II, 286—287.

[20] MATHAUSER, V.—POLÁK, S., 1974—75: Středověká tvrz Pičín na Příbramsku, Vlastivědný sborník Podbrdska VIII—IX, 30—46.

[21] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[22] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, díl I, Praha.

[23] MOŠŤÁK, Р., bez data: Stavebně historický vývoj a obnova zámku v Liběchově, in: Zámek Liběchov, Praha.

[24] MUK, J.—LANCINGER, L., 1979: Stavebně historický vývoj zaniklých zámků v Dolních Královicích, SVPP 20, 273—284.

[25] NECHVÁTAL, В.—RADOMĚRSKÝ, Р., 1963: Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice, ČNM CXXXII, 4—18.

[26] REICHERTOVÁ, K., 1952: Výzkum středověké tvrze v Martinicích u Votic, AR IV, 417 až 421.

[27] REICHERTOVÁ K., 1955: Stavební podoba jihočeské tvrze, ZPP XV, 174—183.

[28] REICHERTOVÁ, K., 1955a: Dokončení výzkumu středověké tvrze v Martinicích u Votic, AR VII, 209—278.

[29] REICHERTOVÁ, K., 1967: Archeologický výzkum středověké tvrze v Martinicích u Votic, SVPP 8, 39—73.

[30] RYKL, M., 1984: Litovice, okr. Praha-západ, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 84, 39—46.

[31] SAKAŘOVÁ, J.—DURDÍK, Т.—CHOTĚBOR, Р., v tisku: Povrchový průzkum zaniklé tvrze Bolice (k. ú. Opočnice, okr. Nymburk), Castellologica bohemica.

[32] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl. I., Praha.

[33] SEDLÁČEK, A., 1893: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl IX., Praha.

[34] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XIII., Praha.

[35] SOUKUPOVÁ, H., 1981: Stavebně historický průzkum zámku v Nepomyšli, nepublikováno.

[36] ŠPAČEK, J., 1977: Čelákovická tvrz, АН 2, 127—136.

[37] ŠPAČEK, J., 1979: Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, АН 4, 119—128.

[38] VAN REIJEN, Р. E., 1976: Middeleeuwse kastelen in Nederland, Busseum.

[39] Umělecké památky Čech, sv. 2, 1978, Praha.

[40] WALDHAUSER, J., 1972: Solec, in: Výzkumy v Čechách 1969, 149.