Zmeny štruktúry osídlenia v 13.—prvej pol. 14. stor. : (Pokus o náčrt modelov v regiónoch Zemplin a Spiš)

Název: Zmeny štruktúry osídlenia v 13.—prvej pol. 14. stor. : (Pokus o náčrt modelov v regiónoch Zemplin a Spiš)
Variantní název:
  • Die Strukturänderungen der Besiedlung im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts : (Versuch einer Modellskizze in den Regionen Zemplin und Spiš)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 281-298
Rozsah
281-298
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDEL, K., 1955: Výsledok archeologického prieskumu na Zemplínskoužskej nížine v rokoch 1953—1954. Vlastivedný zborník 1, Košice, 144—171.

[2] BEŇKO, J., 1974: Prechod severospišských osád z dedinského emfyteutického práva na mestské práva. In: Spišské mestá v stredoveku, Košice, 33—43.

[3] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska. Košice.

[4] BROOKS, C. E. P., 1950: Climate through the Ages. A study of the climatic Faktors and their Variations. London.

[5] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1976: Archeologické prieskumy a nálezy na východnom Slovensku v roku 1975. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra, 46—54.

[6] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1977: Nálezy z prieskumu na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra, 65—81.

[7] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1978: Archeologické prieskumy a nálezy na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra, 39—56.

[8] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1980: Nové nálezy na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Nitra, 46—65.

[9] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1981: Nové nálezy na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra, 35—53.

[10] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1982: Nové nálezy na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra, 44—57.

[11] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1983: Nové nálezy na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra, 57—65.

[12] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1984: Nové nálezy na východnom Slovensku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Nitra, 51—61.

[13] ČAPLOVIČ, D., 1981: Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého dedinského osídlenia na východnom Slovensku. In: Archaeologia historica 6. Brno—Košice, 499—504.

[14] ČAPLOVIČ, D., 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku. Slovenská archeológia 31, 357—413.

[15] ČAPLOVIČ, D., 1984: Stredoveká dedinská sakrálna stavba na východnom Slovensku. In: Historica Carpatica 15, Košice, 187—210.

[16] ČAPLOVIČ, D., 1989: Stredoveká dedinská sakrálna stavba vo Svinici. In: Historica Carpatica 20, Košice, v tlači.

[17] ČAPLOVIČ, D.—JAVORSKÝ, Fr., 1989: Najnovšie poznatky o vývoji stredovekého dedinského domu na Spiši. In: Nové obzory 31, Prešov—Košice, v tlači.

[18] GERVES—MOLNÁR, V., 1972: A középkori Magyarország rotundai. Budapest.

[19] HABOVŠTIAK, A., 1973: Stredoveké zaniknuté sídliska ako predmet historicko-archeologického výskumu. Slovenská archeológia 21, 221—228.

[20] HALAGA, O. R., 1961: Hospodársko-spoločenský vývoj Šariša a Spiša, ako pohraničia v 12.—13. storočí. In: Nové obzory 3, Prešov—Košice, 200—220.

[21] HALAGA, O. R., 1964: Vznik miest na východnom Slovensku. In: Príspevky k dejinám východného Slovenska . Bratislava, 70—84.

[22] HALAGA, O. R., 1975: Košice — Balt. Košice.

[23] HUDÁK, J., 1984: Patrocínia na Slovensku (Súpis a historický vývin). Bratislava.

[24] JAVORSKÝ, F., 1981: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš AÚ SAV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra, 108—126.

[25] JAVORSKÝ, F., 1982: Prieskumy Výskumnej expedície Spiš. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra, 110—134.

[26] JAVORSKÝ, F., 1984: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983. Nitra, 96—112.

[27] JAVORSKÝ. F., 1985: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Nitra, 110—125.

[28] KADLEC, K., 1928: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Praha.

[29] KAMINSKÁ, Ľ., 1982: Výskum románskej sakrálnej stavby a včasnostredovekého cintorína v Trebišove. In: Archaeologia historica 7, Brno, 415—418.

[30] KOVAČEVIČOVÁ, S., 1967: Historičnosť a typickosť ľudovej architektúry na Slovensku. Slovenský národopis 15, 417—453.

[31] KUČERA, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[32] LEDEREROVÁ, E., 1960: Štruktúra uhorskej spoločnosti v rannom stredoveku. Historický časopis 8, 509—525.

[33] MAČALA, P.—MAČALOVÁ, M., 1984: Výskum v Dvoriankach a záchranné výskumy v povodí Tople. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983: Nitra, 149—151.

[34] MARSINA, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava.

[35] MARSINA, R., 1973: K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. Historický časopis 21, 337—367.

[36] MARSINA, R., 1984: Osídlenie Slovenska od 11. do polovice 13. storočia. Historické štúdie 27, 39—60.

[37] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[38] PASTOR, J., 1958: Pohrebisko z XII.—XIII. storočia v Somotore. Múzeum 2, 65—75.

[39] PASTOR, J., 1959: Zpráva o archeologickom výskume Východoslovenského múzea v Košiciach v roku 1958. Múzeum 4, 618—620.

[40] PITTEROVÁ, A., 1968: Typy nejstarších slovanských sídlišť vesnického charakteru a jejich vývoj ve světle archeologických pramenů. Český lid 55, 169—179.

[41] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[42] POLLA, B., 1966: Zaniknutá stredoveká osada Miloj. In: Sborník SNM — História 6, 117—160.

[43] POLLA, B., 1975: Stredoveké zaniknuté osady na Spiši. In: Nové obzory 17, Prešov—Košice, 161—193.

[44] POVALA, G., 1970: Opevnená osada s kostolom v Brehove. In: Východoslovenský pravek I, 111—118.

[45] RATTKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava, 141—178.

[46] RUTTKAY, A., 1970: Stredoveké osídlenie v Oboríne. In: Východoslovenský pravek 1, 95—110.

[47] RUTTKAY, A., 1985: Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.—11. storočí z hľadiska archeologického bádania. In: Veľká Morava a počátky československé státnosti. Praha—Bratislava, 141—185.

[48] RUTTKAY, A., 1986: Vývoj štruktúry stredovekého osídlenia na základe komparácie hmotných a písomných prameňov na území okresu Topolčany. Slovenská archeológia 34, 425—438.

[49] SEDLÁK, V., 1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda-Bratislava.

[50] SEDLÁK, V., 1988: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Bratislava.

[51] SLIVKA, M.—ČAPLOVIČ, D., 1983: Včasnostredoveké osídlenie Šariša. In: Študijné zvesti AÚ SAV, 20, Nitra, 273—301.

[52] SLIVKA, M.—VALLAŠEK, A., 1982: Hospodárske zázemie šľachtických sídiel v oblasti Horného Zemplína. In: Archaeologia historica 7, Brno, 289—310.

[53] SLIVKA, M.—VALLAŠEK, A., 1983: Stredoveké šľachtické sídla v južnej časti Zemplína. In: Nové obzory 25, Prešov—Košice, 145—190.

[54] SUCHÝ, M., 1969: Vývoj spišského hradného panstva do konca 17. storočia. In: Nové obzory 11, Prešov—Košice, 123—236.

[55] SUCHÝ, M., 1974: Dejiny Levoče I., Košice.

[56] SZENTPÉTERY, I.—BORSA, I., 1961: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II. Budapest.

[57] ŠIŠKA, S., 1962: Nové nálezy na východnom Slovensku. Archeologické rozhledy 14, 765—775.

[58] ŠIŠKA, S., 1977: Archeologický prieskum Východoslovenskej nížiny v roku 1976. In: AVANS v roku 1976. Nitra, 272—275.

[59] ŠPIESZ, A., 1972: Remeslo na Slovensku v období existencia cechov. Bratislava.

[60] TROCHTA, J., 1968: Zoznam stredovekých fár na Slovensku — XVII. Zemplínska stolica (originál rukopisu ÚHV Bratislava).

[61] ULIČNÍ, F., 1970: Včlenenie Šariša do Uhorského státu. In: Nové obzory 12, Prešov—Košice, 5—14.

[62] ULIČNÝ, F., 1981: Zánik dedín v Šariši v 13.—16. storočí. In: Archaeologia historica 6, Brno—Košice, 521—525.

[63] ULIČNÝ, F., 1985a: Vývoj osídlenia doliny hornej Ondavy do začiatku 17. storočia. In: Historica Carpatica 16, Košice, 181—214.

[64] ULIČNÝ, F., 1985b: Podiel cirkevných inštitúcií na vývoji osídlenia a hospodárstva východného Slovenska v 12.—16. storočí. In: Archaeologia historica 10, Brno, 357—367.

[65] ULIČNÝ, F., 1986: Vývoj osídlenia doliny hornej Ondavy do začiatku 17. storočia. In: Historica Carpatica 17, Košice, 71—87.

[66] ULIČNÝ, F. 1987: Vývoj osídlenia horného povodia Ondavy do začiatku 17. storočia. In: Historica Carpatica 18, Košice, 161—178.

[67] UŠAK, J., 1977: Architektúra spišských miest a jej odraz vo vidieckych stavbách. Slovenský národopis 25, 500—507.

[68] VARSIK, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny. I., Bratislava .

[69] VARSIK, B., 1967: K vzniku a pôvodu slovenského a maďarského názvu Zemplín — Zemplén. In: Sborník FFUK-Historica 18. Bratislava, 135—148.

[70] VARSIK, B., 1972: Zo slovenského stredoveku. Bratislava.

[71] VARSIK, B., 1973: Osídlenie Košickej kotliny. II., Bratislava.

[72] VARSIK, B., 1977: Osídlenie Košickej kotliny, III., Bratislava.

[73] VARSIK, B., 1984: O vzniku a rozvoji slovenskej národnosti v stredoveku. Historický časopis 32. Bratislava, 529—554.

[74] WEBER, S., 1897: Elpúsztult helységek a Szepességben. In: Századok 31, 414—422.

[75] Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, Bratislava 1978.

[76] VYDRA, J., 1958: Ľudové staviteľstvo na Slovensku. Bratislava.