Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian

Název: Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian
Variantní název:
  • Die Verfolgung ethnischer Aspekte im archäologischen Material aus den Gräberfeldern in Malé Kosihy und Bučiany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 379-396
Rozsah
379-396
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BAKAY, K., 1978: Honfoglalás-és államalapításkori temetök az Ipoly mentén. Szentendre.

[2] BÁLINT, CS., 1979: Vengry i t. n. belobrdskaja kultura. In: Acta Archaeol. Carpatica 19. Kraków, s. 97—147.

[3] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.,—FETTICH, N., 1973: Das altungarische Fürstengrab von Zemplín. Bratislava.

[4] DIENES, J., 1986: Über neuere Ergebnisse und Aufgaben unserer archäologischen Forschung der Landnahmezelt. In: A Móra Ferenc Múz. Évk. 2. Szeged, s. 73—111.

[5] DOSTÁL, B., Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami. In: Sbor. prací Fil. Fak. BU, E 10. Brno, s. 231—252.

[6] DOSTÁL, B., 1968: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[7] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[8] DUŠEK, S., 1979: Veľkomoravské pohrebisko v Smoleniciach. Slov. Archeol. 27, s. 365 až 373.

[9] ÉRY, K. K., 1971: Reconstruction of Tenth Century Population of Sárbogárd on Basis of Archeological and Anthropological Data. In: Alba Regia 8—9. Székesfehérvár, s. 93—147.

[10] GIESLER, J., 1982: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo — Kultur. Prähistorische Zeitschrift 56, s. 3—167.

[11] GYÖRFFY, GY., 1960: Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte in Ungarn bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts. In: Stud. hist. ASH. Budapest.

[12] HANULIAK, M., 1984: Vypovedacie schopnosti archeologických prameňov z plochých pohrebísk 9.—12. storočia. Kandidátská dizertácia. Nitra.

[13] HANULIAK, M., 1986: Záchranný výskum pohrebiska z 10—11. stor. v Malých Kosihách. In: Archeol. výsk. a Nál. na Slovensku v roku 1985. Nitra, s. 97—98.

[14] HANULIAK, M., 1988a: Mince z pohrebiska 10.—11. storočia v Malých Kosihách. Slovenská numizmatika 10, v tlači.

[15] HANULIAK, M., 1988b: Najnovšie výsledky bádania pohrebísk 9.—12. storočia na Slovensku. In: Archaeologia Historica 13, v tlači.

[16] HANULIAK, M., 1989a: Predbežné výsledky výskumu pohrebiska z 10.—11. storočia v Malých Kosihách. In: Castrum Novum 5. Nitra, v tlači.

[17] HANULIAK, M., 1989b: Pohrebisko z 10. storočia v Bučanoch. In: Vlastivedný spravodajca okresu Trnava. Hlohovec, v tlači.

[18] HANULIAK, M.—KUZMA, I., 1982: Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove. In: Archaeologia Historica 8. Brno, s. 385—396.

[19] HAVLÍK, L. E., 1985: Velká Morava v kontextu evropských a obecných dějin. In: Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha—Bratislava, s. 187—214.

[20] HAVLÍK, L. E., 1987: Kronika o Velké Moravě. Brno.

[21] HRUBÝ, V., 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště na Valách. Praha.

[22] JAKAB, J., 1986: Diferenciácia populácií na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Kandidátská dizertácia. Bratislava.

[23] KISS, A., 1969: Über die mit Keramik verbundenen Bestattungsarten im Karpatenbecken des 10.—11. Jahrhunderts. In: A Móra Ferenc Múz. Évk. 2. Szeged, s. 175—182.

[24] KISS, A., 1973: Zur Frage der Bjelo Brdo Kultur. Acta Archaeol. Hung. ASH, 25, s. 327 až 340.

[25] KISS, A., 1985: Studien zur Archäologie der Ungarn im 10. und 11. Jahrhundert. In: Die Bayern und ihre Nachbarn, II. Wien, s. 217—379.

[26] KUČERA, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[27] KUČERA, M., 1985: Veľká Morava a slovenské dejiny. In: Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha—Bratislava, s. 245—271.

[28] LÁSZLÓ, GY., 1944: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest.

[29] MARSINA, R., 1961: O počte a hustote obyvateľstva v Uhorsku do počiatku 14. storočia. (rec). Hist. časopis 9, s. 617—632.

[30] MESTERHÁZY, K., 1978: Die landnehmenden ungarischen Stämme. Acta Archaeol. Hung. ASH, 30, s. 313—347.

[31] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1980: Slovanská pohřebiště z 2. poloviny 10. až 13. století na Moravě. In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeológie Sofia. Zborník referátov ČSSR. Nitra, s. 94—99.

[32] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeol. Historica 8. Brno, s. 41—70.

[33] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: K problematice venkovských pohřebišť 9.—10. století a osídlení na Moravě. Autoreferát kandidátské disertace. Brno.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. Památ. archeol. 77, s. 18—80.

[35] NEVIZÁNSKY, G., 1973: K problematike staromaďarských pamiatok na Slovensku. Diplomová práca. Bratislava.

[36] NEVIZÁNSKY, G., 1979: Pohrebisko z konca 9. a 10. storočia v Bešeňove. Slov. Archeol. 27, s. 375—400.

[37] NEMESKÉRI, J.—HARSÁNYI, L., 1959: Die Bedeutung paläopathologischer Untersuchungen für die historische Anthropologie. Homo 10, s. 203—226.

[38] REJHOLCOVÁ, M., 1974: Pohrebisko z 10.—12. storočia v Nových Zámkoch. Slov. Archeol. 22, s. 435—460.

[39] REJHOLCOVÁ, M., 1980: Nové prínosy k poznaniu materiálnej kultury v 10.—11. storočí na území Slovenska. In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeologie Sofia. Zborník referátov ČSSR. Nitra, s. 123—130.

[40] REJHOLCOVÁ, M., 1982: K problematike severnej hranice výskytu tzv. belobrdských pohrebísk. Slov. Archeol. 30, s. 199—208.

[41] REJHOLCOVÁ, M., 1984: Demografičeskije svedenija po rezultatam raskopok ranesrednevekovogo mogiľnika v s. Čakajovce. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.—10. Jahrhundert. Nitra, s. 205—208.

[42] RUTTKAY, A., 1978: Posledné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí. In: Archaeologia Historica 3. Brno, s. 269—281.

[43] RUTTKAY, A., 1983: Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska. In: Archaeologia Historica 8. Brno, s. 347—360.

[44] RUTTKAY, A., 1984: Najnovšie príspevky archeologického bádania k poznaniu dejín územia Slovenska v 9.—11. storočí. In: Slovenský ľud po rozpade Veľkej Moravy. Hist. študie 27/2. Bratislava, s. 83—90.

[45] RUTTKAY, A., 1985a: Štruktúra osídlenia a dejiny územia Slovenska vo včasnom stredoveku. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 21. Nitra, s. 5—23.

[46] RUTTKAY, A., 1985b: Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.—13. storočí. In: Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha—Bratislava, s. 141—185.

[47] SÓS, Á. CS., 1973: Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. München.

[48] SZÖKE, B., 1962: A honfoglaló-és korá Arpádkori magyarság régeszeti emlékel. Régeszeti tanulmányok 1. Budapest.

[49] ŠIKULOVÁ, V., 1959: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní. Pravěk východní Moravy 1, s. 88—162.

[50] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1985: Príspevok k počiatku stredovekej dediny na Slovensku vo svetle pohrebísk. In: Archaeologia Historica 10. Brno, s. 27—30.

[51] TAKÁCS, M., 1986: Die arpadenzeitliche Tonkessel im Karpatenbecken. Budapest.

[52] TOČÍK, A., 1971: Flächgräberfelder aus dem IX. und X. Jahrhunderts in der Südwest-slowakei. Slov. Archeol. 19, s. 135—276.

[53] TOČÍK, A., 1979: K otázke etnicity pohrebísk z 10. stor. na Slovensku. In: Aktuálne otázky výskumu slovanských populácii na území Československa v 6.—13. storočí. Nitra, s. 68—84.

[54] TOČÍK, A., 1987a: Nachgrossmährische Gräberfelder des 10. und 11. Jahrhunderts in der Südwestslowakei. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 23. Nitra, s. 177—239.

[55] TOČÍK, A., 1987b: Záchranný výskům v Lipovej-Ondrochove v roku 1980. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 23. Nitra, s. 243—293.

[56] TÖRÖK, GY., 1962: Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Budapest.

[57] ZÁBOJNÍK, J., 1985: Výskum včasnostredovekého pohrebiska v Cíferi-Páci. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 21. Nitra, s. 205—216.