Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova

Název: Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova
Variantní název:
  • Ein mittelalterlicher Sitz in Slavkov bei Český Krumlov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 235-249
Rozsah
235-249
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOROVÝ, C. 1875: Libri erectionum archidioecesis pragensis I. Praha.

[2] BUBENÍK, 1972: Stříbrná Skalice, okr. Kolín. In: Výzkumy v Čechách 1969, 152—154, Praha.

[3] DRAGOUN, Z.—TRYML, M. 1984: Dolní Chabry. Archeologica pragensia 5/2, 331 až 332.

[4] EMLER, J. 1874: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, díl I. Praha.

[5] EMLER, J. 1379: Libri coníirmationum..., díl III a IV. Praha.

[6] EMLER, J. 1883: Libri coníirmationum..., díl VI. Praha.

[7] EMLER, J. 1886: Libri coníirmationum..., díl VII. Praha.

[8] EMLER, J. 1890: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. Praha.

[9] HEJNA, A. 1962: Středověká stanice říční plavby v Červené nad Vltavou. AR XIV, 484.

[10] HEJNA, A. 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. AH 2, 69—79.

[11] HEJNA, A. 1979: Tvrz ve Volyni, její sídlištní a stavební vývoj. Volyně.

[12] HEJNA, A. 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách. PA LXXIV, 366—436.

[13] CHALOUPEK, J. 1984: Stavebně historický průzkum kostela sv. Mikuláše v Potvorově. Ref. na konferenci SVOČ, FA ČVUT Praha.

[14] CHOTĚBOR, P. 1985: Stavební podoba české středověké tvrze. Nepublikovaná kandidátská disertace, ArÚ ČSAV Praha.

[15] CHOTĚBOR, P. 1989: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.). AH 14., 257—270.

[16] CHOTĚBOR, P.—SMETÁNKA, Z. 1985: Panské dvory na české středověké vesnici. AH 10, 47—56.

[17] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B. 1975: Stavební vývoj zámku a kostela v Dolních Počernicích. PP, 173—185.

[18] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B. 1983: Radomyšl, proměny městečka, Strakonice.

[19] KLÁPŠTĚ, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka. PA LXIX, 423—475.

[20] KLÁPŠTĚ, J. 1985: Výzkum v Bedřichově Světci a Velebudicích, okr. Most. Ref. na kolokviu Výzkumy v Čechách 1984, ArÚ ČSAV v Praze.

[21] KLIMESCH, J. M. 1891: Die ältesten Sitze der Harracher. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen XXIX.

[22] KROUPA, P.—RYKL, M. 1987: Tři feudální sídla na Kolínsku. Práce muzea v Kolíně, sv. 4.

[23] KUTHAN, J. 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. stol. České Budějovice.

[24] MAREŠ, F.—SEDLÁČEK, J. 1918: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese krumlovském. Praha.

[25] MENCLOVÁ, D. 1972: České hrady I. Praha.

[26] MOUCHA, V. 1975: Poříčí nad Sázavou, okr. Benešov. Výzkumy v Čechách 1971, 110—111, Praha.

[27] PANGERL, M. K. 1882: Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen, Wien.

[28] PROFOUS, A.—SVOBODA, J. 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV. Praha.

[29] PURŠ, F. 1974: K románské etapě výstavby kostela v Cítově u Mělníka. PP, 245—250.

[30] SEDLÁČEK, A. 1884: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl III. Praha.

[31] ŠKABRADA, J.—SMETÁNKA, Z. 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice. PP, 297—306.

[32] ŠPAČEK, J. 1977: Čelákovická tvrz. AH 2, 127—136.

[33] ŠPAČKOVÁ, D. 1971: Poříčí nad Sázavou. NZ č. 2857, 6270/71 v archívu ArÚ ČSAV v Praze.

[34] TINGL, F. A. 1865: Libri Quinti confirmationum. Praha.

[35] TINGL, F. A. 1867: Liber primus confirmationum, díl 1. Praha.

[36] Umělecké památky Čech 1957. Praha.

[37] Umělecké památky Čech 1980, sv. 3. Praha.