Archaeologia historica 1990, roč. 15, č. [1]

Obrázek
Rok
1990
Rok vydání
1990
A. Všední život ve středověku – Alltagsleben im Mittelalter
Page Title
7-17 Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku Nekuda, Vladimír | pdficon
19-42 Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických Měřínský, Zdeněk | pdficon
43-55 Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi Belcredi, Ludvík | pdficon
57-68 Dům zemědělské usedlosti 16. a 17. století v severovýchodních Čechách Edel, Tomáš | pdficon
69-86 Pallium sibi nullatenus deponatur : Textilní výroba v raně středověkých Čechách Charvát, Petr | pdficon
87-98 Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc Čaplovič, Dušan | pdficon
99-109 Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně — Pekařské ulici Procházka, Rudolf | pdficon
111-124 Stolovanie v stredoveku na Slovensku Janovíčková, Marta; Füryová, Klára | pdficon
125-134 Inventáře klášterních dvorů Charvátová, Kateřina | pdficon
135-150 Obraz všedního dne cisterciálců v rekonstrukci původního kláštera na Velehradě Pojsl, Miloslav | pdficon
151-173 Vita contemplativa ako protiklad k vita activa : (Kartuzie hornonemeckej provincie) Slivka, Michal | pdficon
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Page Title
177-189 Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Petříčková, Jitka; Žegklitz, Jaromír | pdficon
191-201 Život na středověké a renesanční tvrzi : (ve světle hmotných a písemných dokladů) Kašička, František | pdficon
203-216 Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací Plaček, Miroslav | pdficon
217-222 Rekonstrukce obytné místnosti tvrze v Sudkově Dole Chotěbor, Petr | pdficon
235-249 Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova Chotěbor, Petr; Kroupa, Pavel; Rykl, Michael | pdficon
251-260 Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy Anderle, Jan; Nováček, Karel | pdficon
261-274 K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci Gabriel, František; Knop, Karel | pdficon
C. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
277-285 Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském Huml, Václav; Muk, Jan | pdficon
287-292 Zjišťovací výzkum u věže kostela sv. Michala na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
D. Duchovní kultura - Die geistige kultur
Page Title
295-310 Archeologické doklady středověké duchovní kultury Šmahel, František | pdficon
323-333 K zmenám náboženských predstáv v 9.—12. storočí Hanuliak, Milan | pdficon
E. Výrobní objekty - Produktionsobjekte
Page Title
337-348 Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska Ruttkay, Matej | pdficon
349-357 Príspevok k problematike stredovekých dechtárskych pecí Tomčíková, Katarína; Egyházy-Jurovská, Beata | pdficon
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
361-383 Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí Halzbauer, Zdeněk; Chotěbor, Petr | pdficon
385-396 Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov Chovanec, Jan | pdficon
397-403 Plzeňská akvamanilia Hus, Miroslav | pdficon
405-409 Kolkovaná grafitová keramika z Banskej Štiavnice ako doklad obchodných vzťahov Labuda, Jozef | pdficon
411-417 Technické misky s polevou v pražské keramice 12.—13. století Čiháková, Jarmila; Hrdlička, Ladislav | pdficon
419-424 Bronzová hlavice palcátu z Plzně Durdík, Tomáš | pdficon
425-435 Nejstarší platnéřské památky z fondu původní městské historické zbrojnice v Plzni Pertl, Miroslav | pdficon
437-446 Sklo středověkého Brna Himmelová, Zdenka | pdficon
447-451 Príspevok ku stredovekým kamenárskym značkám z Bratislavy Rybáriková-Serdahely, Margaréta; Štefanovičová, Tatiana | pdficon
453-454 Z obsahu středověké studny v Nymburce Sakařová, Jana | pdficon
G. Výzkum pohřebišť – Erforschung der Grabstätten
Page Title
457-473 Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
H. Komunikace – Die Komunikation
Page Title
477-487 Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu Velímský, Tomáš; Černá, Eva | pdficon
I. Archeobotanika – Podnebí – Die Archäobotanik – Das Klima
Page Title
491-509 Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě Opravil, Emanuel | pdficon
511-516 Několik poznámek ke kolísání klimatu v Čechách 14. a 15. století Kotyza, Oldřich; Pejml, Karel; Sládková, Jana | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
517 1000 rokov christianizácie Kyjevskej Rusi Štefanovičová, Tatiana | pdficon
518 Kolokvium Hrady 13. století – doba rozkvětu hradní architektury Měřínský, Zdeněk | pdficon
520-521 Pátá konference z cyklu Ordines militares Jan, Libor | pdficon
521-522 8. a 9. kolokvium Mediaevalia archaeologica Bohemica Klápště, Jan; Frolík, Jan | pdficon
522-523 Odborné kolokvium o ochrane a prezentácii archeologických nálezov Štefanovičová, Tatiana | pdficon
523-524 Mezinárodní sympozium Ochrana archeologických památek Měřínský, Zdeněk | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
526 [Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 2 ] Unger, Josef | pdficon
526-528 [F. Daim, Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Nö] Měchurová, Zdeňka | pdficon
528-529 [R. Büttner—R. Madritsch, Burgen und Schlösser in Niederösterreich] Plaček, Miroslav | pdficon
529-532 [K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiatowskiej] Žáček, Rudolf | pdficon
532-533 [B. Nowacki, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290—1335], [Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki], [L. Kajzer, Archeologiczny rodowód dworu], [Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce] Plaček, Miroslav | pdficon
536-537 [S. Kovačevičová, Človek tvorca] Měřínský, Zdeněk | pdficon
537-538 [Památky a příroda 12] Kundera, Lubomír | pdficon
539 [Kapitoly z českého dějepisu umění I—II] Měřínský, Zdeněk | pdficon
539-540 [J. Janák a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí] Kouřil, Pavel | pdficon
540-541 [Troubsko 1237—1987] Měřínský, Zdeněk | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
543-544 Seznam autorů | pdficon
hidden section Obsah
Page Title
545-[550] Obsah | pdficon