Plzeňská akvamanilia

Název: Plzeňská akvamanilia
Variantní název
Aquamanilia aus Plzeň
Autor: Hus, Miroslav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 397-403
Rozsah
397-403
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BLOCH, P. 1981: Aquamanilien. Milano.

[2] ČERNOHORSKÝ, K. 1961: Středověká hliněná aquamanilia z moravských nálezů. PA LII, 580—591.

[3] FALKE von, O. 1928: Reiteraquamanilien. Pantheon 1, 246—252;

[4] FALKE von, O. 1928: Kentauren- und Reiteraquamanilien. Pantheon 1, 564—577.

[5] FALKE von, O. 1908: Das Rheinische Steinzeug. 2 Bde. Berlin.

[6] FRIEDL, A. 1976: Tisíc let Staré Plzně promlouvá k dnešku. In: Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea v Plzni — Historie, 29—47.

[7] GYÜRKY, K. H. 1981: Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda. Fontes Archeologici Hungariae, 90—96, tab. 6/8, obr. 115.

[8] HABOVŠTIAK, A. 1962: Aquamanile z Križovan. Študijné zvesti AÚ SAV 9, 286 až 287.

[9] HORSCHIK, J. 1978: Steinzeug. 15. bis 19. Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau. Dresden.

[10] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[11] MACHÁČEK, F. 1931: Dve studie k dejinám Plzne a Plzenska. Plzen.

[12] PETRÁŇ, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury. Praha.

[13] REXA, D. 1988: Zlomok keramického aquamanile z Bratislavy, Nálepkovej ulice. Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního mesta Prahy I, 123—127.

[14] WAGNER, E. a kol. 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.