Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy

Název: Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy
Variantní název:
  • Der abgekommene mittelalterliche Siedlungskomplex Neslivy
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 251-260
Rozsah
251-260
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDERLE, J.—ROŽMBERSKÝ, P.—ŠVÁBEK, V. 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov? Ročenka Klubu A. Sedláčka, 64—72. Plzeň.

[2] BENEŠ, A.—RICHTER, M. 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. stol. In: Tisíc let Staré Plzně. Plzeň, 67—75.

[3] BÍLEK, T. 1882: Dějiny konfiskací v Čechách I. Praha.

[4] ČECHURA, J. 1985: Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce. Sb. hist. 31, 5—53.

[5] DAVÍDEK, V. 1935: Staré časy Spálenopoříčska I/1. Praha.

[6] EMLER, J. ed. 1870: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae I, II. Praha.

[7] EMLER, J. 1876: Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379. Praha.

[8] FRANC, F. X. 1890: Grabungsberichte, opis z r. 1943 z ZČM Plzeň (originál rkp. v Gräfl. Waldsteinischen Archiv v Hirschberg a. See).

[9] FRIEDRICH, G. ed. 1921: Desky dvorské království českého I. (První kniha provolací.) Archív český 31. Praha.

[10] HOJDA, Z.—PEŠEK, J. 1979: Osídlení a feudální rozdrobenost v Plzeňském kraji (na základě berního rejstříku z r. 1379). HG 18, 103—163.

[11] CHALUPA, A. a kol. edd. 1970: Tereziánský katastr český, sv. 3 (dominikál). Praha.

[12] Kolektiv 1949: Geologická mapa ČSR 1 :75 000, list 4151 Plzeň. Praha.

[13] MACHÁČEK, F. 1926: Městské historické muzeum a městský archív r. 1911—1925. Sb. měst. hist. muzea v Plzni 9/1925, 1—57.

[14] MIKYŠKA, R. a kol. 1969: Geobotanická mapa ČSSR 1 :200 000, list M-133-XX Plzeň. Praha.

[15] MILER, J. 1982: Nezvěstice, okr. Plzeň-jih. BZO 1978—1979, 233.

[16] NECHVÁTAL, B. 1976: Středověká studna v Plzni — Solní ulici. ASM 12. Praha.

[17] NOVÁČEK, K. 1986: Soupis toponym na Štáhlavicku. Rkp uložen v OM Plzeň-jih v Blovicích.

[18] NOVÁČEK, K. v tisku: Výsledky povrchového průzkumu zaniklé středověké osady Neslívy. Sborník SVOČ 1988, FF UK Praha.

[19] PROFOUS, A. 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny III. Praha.

[20] QUITT, F. 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16. Brno.

[21] ROUBÍK, F. 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[22] ROŽMBERSKÝ, P. 1987: Šťáhlavy, okr. Plzeň-jih. BZO 1984—1985, 204.

[23] SEDLÁČEK, A. 1897: Hrady, zámky a tvrze království Českého XIII (Plzeňsko a Loketsko). Praha.

[24] SEDLÁČEK, A. 1902: Českomoravská heraldika II. Praha.

[25] STRNAD, J. 1884: Regesta listin šlechtických na Plzeňsku ze 14.—16. stol. chovaných v muzeu Plzeňském. Sb. hist. 2, 10—17.