Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu

Název: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu
Variantní název:
  • Die Ergebnisse der Rekognoszierung des mittelalterlichen Wegs aus Most nach Freiberg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 477-487
Rozsah
477-487
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AURIG, R. 1989: Altstrassenreste als archäologische Denkmäler. AuF 34, 1—5, Taf. 1.

[2] BILLIG, G. 1981: Burgenarchäologische und siedlungskundliche Betrachtungen zum Flussgebiet der Zschopau und der Freiberger Mulde. ZfA 15, 265—297.

[3] BILLIG, G.—WISSUWA, R. 1987: Altstrassen im sächsischen Vogtland. Plauen.

[4] BŘEZÁK, J.—KLÁPŠTĚ, J. 1983: Zpráva o rekonstrukční geomorfologické a hydrologické mapě Mostecka. AH 8, 399—404.

[5] COBLENZ, W. 1960: Zur Situation der archäologischen Slawenforschung in Sachsen. In: Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder. Hrsg. H. Ludat. 1—14. Giessen.

[6] GERLACH, T.—GEUPEL, V. 1979: Die Ausgrabungen an den Burgen Lauterstein und Nidberg bei Marienberg im Jahre 1977. AuF 24, 47—51, Taf. 7—8.

[7] GEUPEL, V. 1977: Die Ausgrabungen auf der Burg Lauterstein bei Marienberg im Jahre 1975, AuF 22, 40—47, Taf. 5—6.

[8] GEUPEL, V. 1978: Die Ausgrabungen an den Burgen Lauterstein und Nidberg bei Marienberg im Jahre 1976. AuF 23, 31—37, Taf. 5—6.

[9] GEUPEL, V. 1983: Archäologische Funde aus Schloss Schwarzenberg im Erzgebirge. AuF 28, 22—30.

[10] GEUPEL, V. 1984: Sondierungen in der Wüstung Schwedengraben bei Niederlauterstein, Kr. Marienberg. AuF 29, 30—37, Taf. 5.

[11] GEUPEL, V. 1988: Burg-Siedlungs-Komplex Nidberg bei Zöblitz. In: Archäologische Feldforschungen in Sachsen. 451—462. Berlin.

[12] GEUPEL, V.—WERNICKE, I. 1981: Ein hochmittelalterliches Gefäss aus Deutsch-Einsiedel, Kr. Marienberg, und der böhmische Steig Sayda — Most. AuF 26, 44 až 48, Taf. 7.

[13] KLÁPŠTĚ, J. 1983: Studie o středověké studné z Mostu. PA LXXIV, 443—492.

[14] KLÁPŠTĚ, J. 1985: Raně středověké Mostecko a síť dálkových cest. AR XXXVII, 502—515.

[15] KLÁPŠTĚ, J. 1988: Topographie der frühmittelalterlichen Besiedlung in der Gegend von Most (Nordwestböhmen). AFB Dresden 32, 35—79.

[16] KLÁPŠTĚ, J.—MUK, J. 1988: Studie o středověkém domě z Mostu. PA LXXIX, 199—240.

[17] KLÁPŠTĚ, J.—SLAVÍČEK, A.—VELÍMSKÝ, T. 1976: Archeologický výzkum města Mostu 1970/1975. Most.

[18] KLÁPŠTĚ, J.—VELÍNSKÝ, T. 1975: Příspěvek ke studiu počátků města Mostu. AR XXVII, 651—672.

[19] KOŠTÁL, M. 1974: K počátkům labské plavby. In: Z minulosti Děčínská II. 275—281. Děčín

[20] MAŠEK, N. 1957: Středověký objekt z Loun. AR IX, 507—509, 520.

[21] POKORNÁ-DRAŽNÁ, L. 1980: Archivní materiály jako pramen k národopisným studiím. Věstník okresního archívu v Mostě 1978—1979, 24—32.

[22] RADOMĚRSKÝ, P.—RICHTER, M. 1976: Korpus české středověké keramiky datované mincemi. SNM-A, XXVIII (1974), 57—171.

[23] SCHLESINGER, W. 1952: Die Anfänge der Stadt Chemnitz. Weimar.

[24] STOLL, H.-J. 1985: Die Münzschatzgefässe auf dem Gebiet der DDR von dem Anfängen bis zum Jahre 1700. Weimar.

[25] VAŘEKA, J. 1960: Lidové stavby v Janově na Mostecku ve světle archívních pramenů. ČL 47, 173—178.

[26] VAŘEKA, J. 1963: Grafické listy a obrazy z 18. a 19. století jako pramen ke studiu lidových staveb na Teplicku a Chomutovsku. ČL 50, 7—13.

[27] VELÍMSKÝ, T. 1977: K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu. AH 2, 299—306.

[28] VELÍMSKÝ, T. 1989: K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba. AH 14, v tisku