K počátkům Havelského města : Předběžná zpráva o výzkumu na Ovocném trhu v létech 1985—1988

Variantní název
Zum Urspung der Galluser Stadt
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 63-82
Rozsah
63-82
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě. (Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystře), AH 13, 459—485.

[2] BOHÁČ, Zd., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČsČH XXI, 369—388.

[3] ČIHÁKOVÁ, J., 1984: Pražská keramika 11.—13. století in: Ječný, H. et al., Praha v raném středověku, Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města, Arch. Prag. 5 2, 257—262.

[4] DRAGOUN, Zd., 1982: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském, Archaeologica Pragensis 3, 99—151.

[5] HILCZEROWNA, Z., 1956: Ostrogi polski z X.—XIII. wieku, Poznan.

[6] HOFFMANN, F., 1980: Mincmistr Eberhard, Pražský sborník historický, XII, 70—84.

[7] HRDLIČKA, L., 1977: Předběžné výsledky výzkumu v paláci Kinských v Praze 1, na Starém Městě, Středověká archeologie a studium počátků měst, Sborník příspěvků na CK konferenci středověké archeologie v Hradci Králové, 1975, Praha, 199 až 213.

[8] KALINA, T., 1972: Příspěvek k založení Starého Města a vývoji jeho areálu ve 13. století, Historická geografie 8, 73—104.

[9] LÍBAL, D.—MUK, J.—PAVLÍK, M., 1966: Raně gotické Havelské město, Pražský sborník historický, s. 44—55.

[10] MENDL, B., 1982: "Vici Theutonicorum" a "civitas circa s. Gallum", ČČH XXXVIII, 237—259.

[11] PAVLŮ, I., 1972: Pražská keramika dvanáctého a třináctého století, Praha.

[12] PLEINER, R., 1953: Železářská dílna z mladší doby hradištní ve sklepení Betlémské kaple, PA XLIV, s. 369—388.

[13] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle — městečko ostrovského kláštera, Praha.

[14] STEHLÍKOVÁ, D., 1984: Zpracovatelé kovů v přemyslovské Praze in: Ječný, H. et al.: Praha v raném středověku, Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města, Arch. Prag. 5 2, 263—272 (mapa).

[15] ŠEBÁNEK, J.—DUŠKOVÁ, D., 1974: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1, Praha.

[16] VODIČKOVÁ, J., 1986: Rekonstrukce ulice Na můstku a výsledky stavebně historického průzkumu přilehlých domů, Staletá Praha XVI, 131—146.

[17] VOJTÍŠEK, V., 1930: K počátkům pražského města, Časopis Národního muzea CIV, 27 až 36.

[18] ZÁRUBA, Q., 1948: Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy, Praha.