Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy

Název: Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy
Variantní název
Burg Lukov — ihre Stellung und Bedeutung in der Fortifikationsarchitektur Ostmährens
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 205-223
Rozsah
205-223
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] CDM I—XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, 1836—1903.

[2] Vlastní životopis Karla IV., Praha 1940.

[3] Přibík z Radenína, řečený Pulkava, "Kronika česká", in Kroniky doby Karla IV., Praha 1987.

[4] DOLÁKOVÁ, M.—HOSÁK, L., 1980: Dějiny města Bystřice pod Hostýnem. Brno 1980.

[5] DURDÍK, T., 1974: Vývoj hradu Krašová na základě archeologického výzkumu, AR XXVI, 16—28.

[6] FÜGEDI, E., 1986: Castle and society in medieval Hungary (1070—1437). Budapest.

[7] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Brno.

[8] HOSÁK, L., 1968: Břeclav. Dějiny města (od nejstaršího pramenného údobí do husitských válek). Břeclav, 45—66.

[9] HURT, R., 1983: Dějiny hradu Lukova. Lukovský zpravodaj, Lukov.

[10] KOHOUTEK, J. 1982: K nejstarším dějinám hradu Brumova, Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 4, 199—226.

[11] KOHOUTEK, J., 1985: Hrad Lukov — současný stav výzkumu, AH 10, 309—321.

[12] KORDIOVSKÝ, E., 1975: Příspěvek k datování raně středověké keramiky na jižní Moravě, ZČSSA XVII, 51—57.

[13] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních Přemyslovců, Praha-Roztoky, 181—351.

[14] MENCLOVÁ, D., 1971: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen, SPFFBU F 14—15, 97—127.

[15] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. Praha.

[16] POJSL, M., 1984: Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě, AH 9, 217—238.

[17] POKLUDA, Z., 1990: Holešovské panství za Šternberků, Studie muzea Kroměřížska, 33 až 54.

[18] SVOBODA, K., 1983: Hrad Lukov — jeho stavební vývoj, popis a umělecko-dějinný význam, Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 5, 183—206.